Centerpartiet

Om överföring från AP-fonderna

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:26 CEST

I uppgörelsen om förändring i pensionssystemet bestämdes att staten skulle överta ett antal förpliktelser som tidigare låg på pensionsfondssystemet. Som kompensation för detta övertagande skulle staten ur dessa fonder få mellan 300- 350 miljarder kronor. Av dess har 258 miljarder överförts hittills. - Lena Ek, centerpartiets ekonomiskpolitiska talesman frågar om finansministern ämnar föreslå en överföring av medel från AP-fonderna den 1 januari 2005 och hur finansministern avser säkerställa att AP-fondernas medel klarar den kommande demografiska utvecklingen?

Interpellationen i sin helhet;

Till finansminister Bosse Ringholm om effekten av eventuell överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten 1 januari 2005.
I den uppgörelse som kom att ske med anledning av förändring i pensionssystemet bestämdes att staten skulle överta ett antal förpliktelser som tidigare låg på pensionsfondssystemet. Som kompensation för detta övertagande skulle staten ur dessa fonder få mellan 300- 350 miljarder kronor. Av dess har 258 miljarder överförts hittills.

Flera remissinstanser uttryckte oro för att en alltför stor överföring skulle kunna påverka framtida utbetalningar negativt och därmed leda till sk automatisk underskottsbalansering. I den proposition som kom att ligga till grund för reglering och utbetalning noterades att en prövning om ytterligare medel skulle kunna ske under 2004 för att införas i 2005 års budget.
En eventuell ytterligare utbetalning skall enligt propositionen bedömas enbart utifrån att pensionssystemet inte drabbas av underskott fram till 2050.

Underlaget för en sådan prövning håller nu på att tas fram. Dessa visar på en starkt ökad risk för underskott i systemet vid ytterligare överföring av medel. Beräkningarna visar även på att antaganden både vad gäller nettoinvandringen, tillväxten är högre än den historiska utvecklingen. Känslighetsanalyser har utförts av RFV vilka pekar på 140 miljarder i tillskottsbehov vid ett pessimistiskt scenario.

Med de underlag som nu finns framme och de beräkningar och simuleringar som nu sker känns framtiden osäker för fondernas utveckling och avkastning.

Jag vill fråga finansministern:
1. Avser finansministern föreslå en överföring av medel från AP-fonderna?
2. Hur avser finansministern säkerställa att AP-fondernas medel klarar den kommande demografiska utvecklingen?