Centerpartiet

Om polisens militarisering

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 10:00 CEST

Ett etiskt råd är bra men vi behöver först en rejäl genomlysning av polisens verksamhet. Det är först efter en parlamentarisk genomlysning, som ett etiskt råd får en tydlig roll att spela för att följa upp de etiska frågorna inom polisen. - Jag delar självfallet justitieministerns syn att polisen är en viktig symbol för tryggheten i samhället. Värdering är oerhört viktiga och de blir alldeles speciella för en myndighet som har möjligheter att bruka våld i vissa situationer, framhåller riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.

Bakgrunden till debatten är en interpellation som Jörgen Johansson lämnat till justitieministern om militariseringen inom polisen.

Under senare år har polisen, på område efter område, visat mot en glidning i attityder utifrån ställningstagande att våld skall med våld fördrivas. Denna syn är knappast förenlig med ett rättstryggt samhälles humanistiska principer.
- Jag ville därför veta vilka åtgärder ansvarig minister ämnar vidta för att den humanistiska grundsynen ska prägla allt arbete inom polisen och vad som görs för att öka allmänhetens förtroende för polisen.

Attityder i samhället påverkas av de signaler som sänds ut från ansvarigt håll. Polisen framstår hos de flesta som en av samhällets främsta garanter för tryggheten i tillvaron. Det är därför av största vikt att polisen framstår, verkar och ger signaler som skapar den trygghet som alla eftersträvar. Exempel på åtgärder som polisen vidtagit, som av många ses som operativa, kan schematiskt redovisas enligt följande:

· Införande av ny ammunition till polisens vapen
· Införande av distraktionsgranater
· Införandet av prickskyttegevär till andra grupper än nationella insatsstyrkan
· Överväganden av att införa elpistol till polis.
· Utbildning i närstrid av Amerikansk militär
· Närpolisen liknar allt mer en terroristbekämpande kommandosoldat.

- Justitieministern är beredd att tillsätta ett etiskt råd. Det är mycket bra men det är bara ett steg på vägen Innan vi tillsätter detta råd, behöver vi en rejäl genomlysning av polisens verksamhet. Att göra en parlamentarisk genomlysning är en uppgift för oss politiker och således ingen operativ fråga. Vi måste få klart för oss vilken inriktning vår polis ska ha och värderingsglidningen inom polisen måste få en seriös granskning.