NASDAQ OMX

OM renodlar och fokuserar på de finansiella marknaderna

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 08:40 CEST

OM genomför ett åtgärdsprogram som beräknas sänka koncernens kostnader med 578 miljoner kronor och innebär sänkta intäkter med 105 miljoner kronor på årsbasis. Målet med åtgärderna är att uppnå god lönsamhet och skapa ett starkare företag inför samgåendet med HEX. OMs marknader är fortsatt svaga och ingen vändning väntas på kort sikt. Som ett resultat har OM beslutat att renodla och fokusera sin verksamhet mot de finansiella marknaderna.

OM kommer per den 1 juli 2003 vara organiserat i två divisioner, Stockholmsbörsen och OM Technology. OM Technology består av tre affärsområden; Banks & Brokers, Financial Markets och Global Services.
Affärsområdet Energy Markets och produktportföljen inom OM Technology omstruktureras samtidigt som förändringar genomförs inom moderbolaget och Stockholmsbörsen. Därutöver koncentreras OMs verksamhet till färre antal kontor.
De totala kostnaderna för att genomföra åtgärderna beräknas till 623 miljoner kronor före skatt (544 miljoner kronor efter skatt) vilka kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet 2003. Kassaflödeseffekten beräknas till –193 miljoner kronor.
Av OMs totalt drygt 1 600 tjänster kommer en ytterligare övertalighet på cirka 140 tjänster att uppstå, utöver tidigare kommunicerad övertalighet på drygt 100 tjänster (se pressmeddelande per 5 mars 2003).
"Genom detta kommer OM att nå acceptabel lönsamhet inom samtliga affärsområden från första kvartalet 2004. När dessa åtgärder genomförts kommer OM att vara ett starkt och lönsamt företag som på ett bättre sätt kan ta tillvara de möjligheter som finns på våra marknader", säger Magnus Böcker, tillförordnad VD för OM.

Affärsområdet Energy Markets omstruktureras
Energibörserna UKPX och NGX kommer att avyttras och OM för idag diskussioner med ett antal industriella aktörer. Samtidigt kommer produktportföljen som riktar sig mot slutkunder på energimarknaden att ses över. För att uppnå ökad kostnadseffektivitet inom OM kommer också börs- och clearingsystemen för energibörser samt befintlig energimarknadskompetens att föras över till affärsområdet Financial Markets. Därmed kommer affärsområdet Energy Markets att upphöra som självständigt affärsområde.

OMs produktportfölj inom teknologiverksamheten omstruktureras
Utöver ovan nämnda förändringar kommer OM också att omstrukturera sin produktportfölj inom teknologiverksamheten, dels genom en konsolidering av antalet produkter, där systemen för Corporate Actions, Front Office och Settlement berörs, och dels genom en ökad satsning på tjänster till befintliga kunder.

OMs verksamhet koncentreras till färre antal kontor
OMs verksamhet i Edinburgh avvecklas och delar av verksamheten säljs per 1 juli 2003. Verksamheten i Köpenhamn kommer också att avyttras. Samtidigt kommer OM att fokusera sin verksamhet i Nordamerika till New York och verksamheten i Tyskland till Hamburg.

Förändringar inom moderbolaget och Stockholmsbörsen
Inom moderbolaget OM AB och Stockholmsbörsen kommer ett flertal förändringar att genomföras. Dessa förändringar innefattar bland annat ökad effektivisering, anpassning av koncernens befintliga lokaler och samordning av koncerngemensamma funktioner.

Finansiella effekter
Målet med åtgärderna är att säkerställa en god lönsamhet inom samtliga affärsområden från första kvartalet 2004. Sammantaget förväntas åtgärderna sänka koncernens kostnader med 578 miljoner kronor före skatt och innebära sänkta intäkter med 105 miljoner kronor på årsbasis, beräknat utifrån verksamhetsnivån under det andra kvartalet 2003. Besparingarna väntas ge full effekt från första kvartalet 2004. Det tidigare besparingsprogrammet från mars 2003, som innehöll kostnadsbesparingar på 60 miljoner kronor, ingår i ovanstående.

De totala kostnaderna för att genomföra åtgärderna beräknas till 623 miljoner kronor före skatt (544 miljoner kronor efter skatt) vilka kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet 2003. Dessa kostnader består av nedskrivningar på 234 miljoner kronor och övriga kostnader på 389 miljoner kronor. Nedskrivningarna avser nedläggning av produkter, stängning av kontor, samt förändring av verksamheter med därav följande förändring av tillgångsvärden. Övriga kostnader innefattar bland annat kostnader för uppsägning av personal, reservering för outnyttjad lokalyta och avveckling av kontrakt med underleverantörer. De totala kostnaderna är brutto och inkluderar vare sig nettot av eventuella positiva effekter vid planerad avyttring av verksamheter eller skattefordran.

Genomförda åtgärder beräknas minska OMs egna kapital med 544 miljoner kronor per det andra kvartalet 2003. Den totala effekten av åtgärderna på kassaflödet beräknas till -193 miljoner kronor, exklusive positiva effekter från planerad avyttring av verksamheter och kostnader för outnyttjade lokaler.

Personalneddragning
Åtgärderna beräknas leda till övertalighet på cirka 240 tjänster, varav cirka 220 tjänster berör OMs teknologiverksamhet och där drygt 100 tjänster redan kommunicerats genom pressmeddelande per den 5 mars 2003. Av de 240 tjänsterna berörs cirka 200 tjänster i Sverige. Totalt väntas antalet tjänster minska med 360 stycken, inkluderat tjänster vid verksamheter som avyttras (cirka 70 stycken) samt konsulter (cirka 50 stycken).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Böcker, t f VD 08 405 66 44
Jakob Håkanson, IR-chef 08 405 60 42
Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12