Trafikverket

Ombyggnationen av väg 34 genom Kisa startar

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 10:06 CEST

Trafikverket bygger om väg 34 genom Kisa från rondellen vid väg 134 till strax norr om Stjärneboskolan. Syftet är att öka trafiksäkerheten och bidra till ett levande centrum. Arbetet startar under vecka 40 och ska vara klart i juni 2011.
Sträckan vi bygger om är cirka 800 meter. Körbanorna smalnas av till förmån för bredare gång- och cykelbanor. Nya övergångställen och refuger ger fotgängare en säkrare möjlighet att korsa gatan. Vi anpassar busshållplatsen vid Stjärneboskolan och sätter upp ny belysning fram till Kvarngatan i norr. Slutligen lägger vi ny beläggning och justerar dagvattenbrunnarna till rätt läge.
– Syftet med projektet är att skapa ett gaturum som möter de boendes och näringslivets behov av tillgänglighet, säkerhet och trygghet, säger Einar Schuch, regionchef Trafikverket Region Öst.
När väg 34 genom Kisa är ombyggd kommer hastigheten på sträckan att vara 50 km/timmen, utom vid Stjärneboskolan där hastigheten blir 30 km/timmen.
Under ombyggnaden blir det störningar för trafikanter och de kringboende. Trafiken regleras i möjligaste mån med trafikljus för att få en säker och smidig trafik förbi arbetsplatsen.
– Vi vädjar till trafikanterna att ta det försiktigt förbi arbetsplatsen så att våra vägarbetare kan utföra ett bra jobb i en trafiksäker arbetsmiljö, säger Einar Schuch.
Den beräknade kostnaden för projektet är cirka 10,5 miljoner kronor. Entreprenör är Svevia AB.

För mer information om projektet kontakta:
Anders Jonsson, projektledare Trafikverket, telefon 036-19 20 36.
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.