Prevent

Omfattande satsning på trucksäkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 11:38 CET

Från den 1 januari i år gäller TLP10 – nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Medan andra arbetsolyckor minskat de senaste åren har antalet truckolyckor varit konstant – drygt 800 varje år. Under våren genomför Prevent i samarbete med arbetsmarknadens parter en konferensserie om hur trucksäkerheten kan förbättras i praktiken.

Genom samverkan mellan organisationer och förbund inom Svenskt Näringsliv och LO samt med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna, har ett nytt verktyg tagits fram för att få bukt med olyckstalen, Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

Nästan varannan arbetsolycka med truck sker inom industrin
Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen, berättar att arbetsmarknadens parter i arbetet med de nya riktlinjerna analyserat över 800 olyckor där truck varit inblandad, utifrån AFA Försäkrings arbetsskadeanmälningar.

– Genom analysen har vi kunnat modernisera och precisera kunskapskraven till de faktorer som har störst betydelse för säkerheten. På så sätt har vi kunnat förtydliga kraven i lagstiftningen, som säger att en truck bara får användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Bo Andersson, ombudsman på IF Metall, tycker att det är bra att riktlinjerna är tydliga med att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för trucksäkerheten, och med att riskbedömningar ska göras systematiskt på arbetsplatsen. Det är också bra att det tydligt framgår att de som utbildar truckförare ska vara auktoriserade.

Handeln står för nästan var fjärde truckolycka
Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel, anser att de nya riktlinjerna är bättre anpassade till villkoren ute i företagen när det gäller truckhantering. Han tillägger att riktlinjerna nu också har en tydlig struktur. Jannika Fahlander, ombudsman på Handels, betonar att det är en styrka att arbetsmarknadens parter enats om de nya riktlinjerna.

Johan Bark och Jannika Fahlander vill båda understryka att det inte räcker med kunskaper och färdigheter. Det företag som vill minska risken för truckolyckor måste också arbeta med attityder och beteenden.

– Företagsledningen måste tydligt signalera att man sätter säkerheten främst, säger Jannika Fahlander.

Johan Bark ger rådet att främja en god säkerhetskultur:

– Förutom att ha duktiga truckförare, se till att skapa en säkerhetskultur i företaget där alla intar ett säkert beteende relaterat till de risker som truckhanteringen medför på arbetsplatsen.

Nyheter i TLP10
Upplägget i de nya riktlinjerna skiljer sig från den tidigare truckläroplanen (TLP2), som byggde på en fastställd läroplan med minimigränser för utbildningens längd. TLP10 bygger i stället på rekommenderade kunskaps- och färdighetsmål, vilket innebär att utbildningen anpassas efter elevernas förkunskaper och inlärningstakt. Även indelningen av truckar har förändrats i TLP10.

– TLP10 är också uppdaterad i enlighet med aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket, förklarar Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

Tidigare utbildning som skett enligt TLP2 är fortfarande giltig, men alla truckutbildningar som genomförs från och med den 1 januari i år ska ske enligt TLP10. Även repetitionsutbildning ska ske enligt de nya riktlinjerna. 

TLP10 har tagits fram gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Fyra kostnadsfria konferenser under våren
Prevent och arbetsmarknadens parter fortsätter samarbetet under våren med fyra konferenser om trucksäkerhet och TLP10. 

Konferenserna hålls i Malmö den 2 mars, Göteborg den 8 mars, Stockholm den 22 mars och i Skellefteå den 29 mars. För program och anmälan, se www.prevent.se/truckkonferenser

Ladda ned material
Skrifterna Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 och Säkert truckarbete samt Körtillstånd för truck kan hämtas kostnadsfritt påwww.prevent.se/truckar


Kontakt:
Mats Bjurvald, projektledare Prevent, 08-402 02 42
Björn Hammar, företagsrådgivare i arbetsmiljöfrågor Teknikföretagen, 08-782 09 87
Bo Andersson, ombudsman IF Metall, 08-786 84 42
Johan Bark, arbetsmiljörådgivare Svensk Handel, 010-471 85 14
Jannika Fahlander, ombudsman Handelsanställdas förbund, 08-412 68 19
Björn Bäckström, vd Maskinleverantörerna, 08-508 938 83
Pär Pihlqvist, informatör Prevent, 08-402 02 54Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.