Stora Enso AB

Omstrukturering av Stora Ensos koncernfunktion Finance and Strategy

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:11 CET

Stora Ensos koncernfunktion Finance and Strategy, som leds av CFO Hannu Ryöppönen, har fått en ny organisation från och med den 1 mars 2006. Huvudsyftet med den nya organisationen är att ytterligare fokusera och utveckla de affärsanalytiska resurserna och specialkompetensen på koncernnivå.

En ny funktion, Group Business Analysis and Controlling, under ledning av Jouni Seppälä, Senior Vice President, Business Analysis and Controlling, har inrättats. Funktionens huvuduppgifter är business controlling och analyser på koncernnivå, budgetering och prognoser, ledning av resultatförbättringsprogrammen Profit 2007 och Asset Performance Review samt stöd för strategiprocesser och deltagande i investeringskommitténs arbete.
Jouni Seppälä ska vara baserad i Helsingfors.

Koncernrapporteringen övertas av funktionen Group Accounting and Reporting, som leds av Jussi Siitonen, Senior Vice President och Chief Accounting Officer. Till funktionens huvuduppgifter hör övervakning av bokföring och finansiell rapportering på koncern- och landsnivå, fastställande av standarder och policy i överensstämmelse med aktuella regler (IFRS och US GAAP) och koncerninterna rapporteringskrav samt framställande av månads-, kvartals- och årsrapporter och bokslut. Jussi Siitonen, som även blir medlem av Stora Ensos Disclosure Committee, ska vara baserad i Helsingfors.

En ny funktion, Group Risk Management and Financial Platform, under ledning av Bo Eriksson, Senior Vice President, Risk Management and Financial Platform, har inrättats. Funktionen ansvarar för risk management, globala shared services för ekonomi, Stora Enso Administrative Application Platform samt införande av rutiner i överensstämmelse med Sarbanes-Oxley Act-lagstiftningen. Bo Eriksson ska även fortsättningsvis att vara medlem av Stora Ensos Disclosure Committee och vara baserad i Stockholm.

Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, fortsätter leda Stora Ensos Financial Services. Den har utökats med funktionen Corporate Finance, som är baserad i London och leds av Anders Bergkvist, Vice President, Corporate Finance. Funktionens uppgift är att ansvara för fusioner, förvärv och avyttringar, strukturerad finansiering och projektfinansiering samt finansiering för nya marknader. Dessutom ska back office-funktionerna ingå i Financial Services. Markus Rauramo kommer även fortsättningsvis att vara baserad i London. Som tidigare meddelats kommer huvuddelen av Financial Services (Treasury)-verksamheten att flyttas från London till Helsingfors.

Funktionen Group Strategy ska ledas av Antti Jääskeläinen, Senior Vice President, Group Strategy. Till dess uppgifter hör strategiutveckling, stöd till koncernledningen i beslutsprocesser samt utveckling av koncernens portfölj och struktur. Antti Jääskeläinen ska vara baserad i Helsingfors.

Risto Suuraho, chef för internrevision, går i pension den 1 juni 2006. Han efterträds av Ville Hietalahti, Senior Vice President och chef för internrevision. Ville Hietalahti ska vara baserad i Helsingfors.

Följande funktioner förblir delar av Finance and Strategy:
- Group Legal Services under ledning av Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, General Counsel, verksam i Helsingfors
- Group Tax Services under ledning av Karin Lagerkvist, Vice President, verksam i Stockholm
- Investor Relations under ledning av Keith Russell, Senior Vice President, verksam i London
- Investment Process under ledning av Magnus Diesen, Executive Vice President, verksam i London
- Business Intelligence and Corporate Affairs under ledning av Seppo Suuronen, Vice President, verksam i Helsingfors
För ytterligare information, v g kontakta:
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Kopiera följande länk till din webbläsare för att se det uppdaterade organisationsschemat: http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-6508-15067-,00.htmlStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8