Lernia

Omstruktureringar drar ner Lernias resultat

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 17:15 CET

Lerniakoncernen uppvisar ett negativt rörelseresultat för helåret 2012. Den främsta anledningen till det negativa resultatet är kostnader för ett omfattande besparings- och omstruktureringsprogram.

Lernia uppvisar ett sämre resultat och lägre intäkter under helåret 2012 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet minskade till -92 (57) mkr. Intäkterna för helåret har minskat till 2 524 (2 557) mkr. I resultatet ingår omstruktureringskostnader om 109 mkr (58) mkr.

- Utmaningarna på våra marknader har tilltagit de senaste åren, vilket tillsammans med lågkonjunkturen bidragit till att vårt resultat har försämrats. Av den anledningen har vi inlett ett omfattande omstrukturerings- och besparingsarbete under 2012. Vi inledde arbetet med att avyttra vår ungdomsgymnasieverksamhet för att renodla koncernens verksamhet. Som nästa steg har vi påbörjat ett större besparings- och omstruktureringsprogram, som bl.a. innebär att ca 200 medarbetare lämnar Lernia och att en ny organisationsstruktur etableras. Målet för besparingsprogrammet är att minska Lernias årliga kostnader med 200 mkr under 2013, och göra Lernia bättre rustat att möta marknadens och kundernas nya krav, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef för Lernia.

- Den nya organisationsstrukturen ska skapa lönsamhet både på kort och på lång sikt genom ökat affärs- och säljfokus, färre hierarkiska nivåer, en koncernledning som arbetar närmare verksamheten, och en ökad styrning och kontroll genom centralisering, avslutar Helena Skåntorp.

För mer information:

http://www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/

Helena Skåntorp, VD och koncernchef Lernia AB
0708 183907
helena.skantorp@lernia.se

Mikael Andersson, presschef Lernia AB
072 2546020
mikael.andersson@lernia.se


Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på mer än 80 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.