NASDAQ OMX

OMX styrelse föreslår årsstämman ett aktiematchningsprogram för ledande befattningshavare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 16:03 CET

OMX styrelse har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, fortsätta och utöka aktiematchningsprogrammet för ledande befattningshavare för andra året. Programmet, som är prestationsbaserat, avser att vara ett konkurrenskraftigt verktyg för att attrahera och behålla medarbetare, premiera måluppfyllelse samt skapa mervärde för OMX aktieägare.

”OMX är ett kunskapsföretag på en starkt internationaliserad marknad. Att attrahera och behålla de bästa medarbetarna är därför avgörande för OMX framgång. Det aktiematchningsprogram vi initierade förra året och som vi kommunicerat att vi kommer att föreslå även kommande år, motsvarar våra krav på att vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt och har gett de positiva effekter vi avsåg. Programmet som vi nu föreslår en andra gång innehåller ett element av risk för deltagarna och är direkt villkorat till vinsttillväxt. Dessutom måste aktien ha en avkastning som är bättre än våra konkurrenters”, säger Olof Stenhammar, ordförande OMX.

”Vår ambition har varit att skapa en bra balans mellan viljan att investera i OMX, både i form av pengar och tid samt en fördelaktig utdelning om de prestationsbaserade målen uppfylls.”

Ersättningsutskottet, bestående av Olof Stenhammar (ordförande), Adine Grate Axén och Bengt Halse, har utformat aktiematchningsprogrammet för 2007 med stöd av oberoende internationell expertis och i samråd med större aktieägare.

Aktiematchningsprogrammet för 2007 i korthet
Programmet riktas till cirka 95 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom OMX. För att delta i programmet krävs en egen investering i OMX-aktier. Cirka 30 personer kan delta i programmet med maximalt 15 procent av fast lön 2007 före skatt eller utbetald bonus för 2006 och cirka 65 stycken kan delta med maximalt 7,5 procent av fast lön 2007 före skatt eller maximalt utbetald bonus för 2006. VD Magnus Böcker är berättigad att investera maximalt 10 000 OMX-aktier och kan erhålla maximalt 8 matchningsaktier för varje investerad OMX-aktie. Magnus Böcker har ingått ett anställningsavtal med en fast lön som är bunden under perioden 2007-2009.
Programmet löper över tre år, därefter kan anställda erhålla maximalt fem matchningsaktier för varje investerad OMX-aktie. För maximal matchning ska båda följande villkor vara uppfyllda:

1. den genomsnittliga årliga procentuella ökningen av vinst per aktie mellan 1 januari 2007 och 31 december 2009 är lika med eller överstiger 20 procent samt att
2. den totala årliga totalavkastningen till aktieägarna ska överstiga ett av styrelsen förutbestämt jämförelseindex* med tio procentenheter

Det kommer inte att fördelas några matchningsaktier om den procentuella ökningen av vinst per aktie understiger två procent per år, alternativt att den totala avkastningen till aktieägarna inte blir bättre än jämförelseindex.

*OMX har tagit fram ett jämförelseindex som till 70 procent är viktat med andra börser och till 30 procent med 13 teknologiföretag. Inom börssektorn utgör Deutsche Börse, Euronext, New York Stock Exchange och London Stock Exchange de tyngsta jämförelseföretagen. Inom teknologi återfinns bland andra Tata Consultancy, IBM och Accenture.

Om deltagarna investerar maximalt i aktiematchningsprogrammet för 2007 och förväntad matchning äger rum, kommer maximalt cirka 520 000 OMX-aktier att överlåtas till deltagarna, enligt styrelsens bedömning. Det förväntade behovet av matchningsaktier för programmet, inklusive kostnader för sociala avgifter m.m., uppgår till cirka 150 000 stycken. Detta antal är baserat på den bonus som förväntas utgå för 2006, anslutningsgraden hos deltagarna samt utfallet i programmet.

Om verkställande direktören och koncernchefen Magnus Böcker investerar maximalt antal aktier i aktiematchningsprogrammet för 2007, uppgår investeringen till cirka 1 300 000 kr. Förväntat värde av matchningsaktier uppgår till ca 2 200 000 kr efter skatt, utan beaktande av kursutvecklingen i aktien.

Säkringsarrangemang
OMX säkrar aktiematchningsprogrammet för 2007 genom att använda den existerande aktie-swap som även användes i aktiematchningsprogrammet för 2006 och/eller, under förutsättning av årsstämmans godkännande i april, det aktieåterköpsprogram för förvärvade OMX-aktier som kan överlåtas till anställda under aktiematchningsprogrammet för 2007.

Kostnader och utspädningseffekter
Kostnaderna för bolaget för aktiematchningsprogrammet för 2007 ger upphov till administrativa kostnader, kompensationskostnader och sociala avgifter som enligt styrelsens bedömning förväntas uppgå till cirka 25 miljoner kronor fördelade över åren 2007-2009. Maximal kostnad kan uppgå till cirka 100 miljoner kronor för motsvarande period, givet fullt deltagande, full matchning och full säkring.

Aktiematchningsprogrammet för 2007 medför utspädning endast om matchning görs med förvärvade aktier under det föreslagna aktieåterköpsprogrammet. Utspädningseffekten blir marginell tack vare den begränsade omfattningen av programmet och att redan utgivna aktier levereras till deltagarna. Programmet leder till leverans av maximalt 520 000 OMX-aktier, vilket representerar 0,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i OMX.

Beslut om aktiematchningsprogrammet för 2007
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna på årsstämman biträder beslutet att genomföra aktiematchningsprogrammet för 2007. För beslut om att säkra leveransen av matchningsaktier till anställda genom att använda aktier som förvärvats under aktieåterköpsprogrammet, krävs bifall från 9/10 av de avgivna rösterna och röster som företräds på årsstämman.

För ytterligare information om programmet hänvisas till kallelsen till årsstämman som går ut i början av mars 2007.


För mer information, kontakta:
Olof Stenhammar, ordförande i OMX styrelse 08 405 60 00
Niclas Lilja, Presskontakt, OMX 08 405 63 95


Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.