ONE Media Holding

ONE Media: Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:00 CET

 

ÄNNU ETT KVARTAL MED FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL FÖR ONE
Sammanfattning av 3-månadersperioden 1 juli - 30 september 2010.
* Nettoomsättningen uppgick till 47,5 MSEK (59,0)
* Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (0,8)
* Resultatet per aktie uppgick till 0,093 SEK (0,041)
* Soliditeten per 30 september uppgick till 49% (45%)

STYRELSENS KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTAT UNDER TREDJE KVARTALET OCH PROGNOS
Rörelseresultatet förbättrades för tredje kvartalet i rad och med över 100% jämfört med samma period föregående år, samtidigt som omsättningen minskade med 19%. Sammantaget levererade ONE ett starkt rörelseresultat om 1,8 miljoner under tredje kvartalet. Glädjande är att de operativa marginalerna ökar i nästan alla affärsområden och att vi redan kan se att vår strategiomläggning och våra fokuserade kostnadsbesparingar gett effekt. ONE Media är nu lönsamt och fokus är riktat mot fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde.
För räkenskapsåret 2010 strävar ONE Media efter att uppnå en betydande resultatförbättring om mer än 75 procent i jämförelse med föregående år. ONE Medias finansiella målsättning är att uppnå en nettoomsättning om 400 MSEK med en vinstmarginal (EBITDA) om åtta (8) procent år 2012.
Vi genomför nu också under fjärde kvartalet en konvertibelemission för att tillföra ONE Media investeringskapital för att därmed främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. Vi eftersträvar helt enkelt ökad handlingsfrihet i vårt fortsatta arbete. Dessutom anser vi att det är en attraktivt möjlighet att kapitalisera ONE Media på, såväl för befintliga som eventuella tillkommande aktieägare. Med det aktuella upplägget ges de som accepterar erbjudandet både 15 procents årlig ränta och en möjlighet att konvertera lämnade lån till aktier i ONE Media.

Med detta känner vi oss väl rustade för 2011.

Stockholm, 10 november 2010
Anders Torstensson, Styrelseordförande

För mer information kontakta:
Håkan Lagerberg
VD, ONE Media
hakan.lagerberg@onemedia.se
tel: +46 735 170 170