Arbetsmarknadsdepartementet

Oorganiserad arbetskraft slipper betala granskningsarvoden

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:07 CET

- Det är positivt att Europadomstolen kommit fram till att oorganiserad arbetskraft inte ska tvingas betala avgifter i det fall det brister i insyn och där oklarhet rådet kring vad pengarna används till.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin samt EU-minister Cecilia Malmström med anledning av den dom som idag kom från Europadomstolen i det s k Evaldssonmålet.

- Efter att domen vunnit laga kraft och då vi sett hur parterna hanterar utfallet av domen kan det finnas anledning att återkomma i frågan.

Domen rör granskningsarvoden och dess förenlighet med äganderätten. Evaldsson var tidigare anställd på ett byggföretag. Han var inte medlem i någon facklig organisation. Företaget var bundet av ett kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) som motpart. Enligt avtalet har Byggnads rätt att under vissa förutsättningar ta ut ett s k granskningsarvode, inte bara från sina egna medlemmar utan även från oorganiserade arbetstagare på företaget. Endast anställda som var medlemmar i andra fackliga organisationer var undantagna. Granskningsarvoden ska finansiera den fackliga verksamheten för kontroll av att byggföretagen betalar ut rätt lön. Frågan huruvida Byggnads hade rätt att ta ut arvoden från oorganiserade bedömdes först av den svenska Arbetsdomstolen som i en dom från 2001 ansåg att förfarandet inte stred mot den negativa föreningsfriheten. Frågan hamnade därefter i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen anser att skyldigheten att betala de aktuella granskningsarvodena står i strid med äganderätten eftersom det inte är tillräckligt enkelt för de oorganiserade att kontrollera hur pengarna används.Kontakt:
Mårten Wennberg
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
070-287 55 42
marten.wennberg@employment.ministry.se