Opcon AB

Opcon arbetar fram ny strategi inom bioenergi, avvecklar verksamhet inom torksystem

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 15:04 CEST

Som ett led i arbetet med att ta fram och lansera en ny strategi inom bioenergi har styrelsen för energi- och miljöteknikkoncernen Opcon beslutat att avveckla de lågtemperaturtorkar för biomassa som under flera år tagit stora resurser i anspråk och som hittills dragits med omfattande lönsamhetsproblem. Som en effekt av beslutet skriver koncernen ned tillgångar uppgående till 82,4 mkr, varav 71,8 mkr i immateriella tillgångar, övrig del avser lager.

I enlighet med IAS 10.7 innebär beslutet att bokslutet för 2012 justeras och att rörelseresultatet för 2012 belastas med -82,4 mkr. I moderbolaget skrivs värdet på aktier i dotterbolag ned till substansvärde vilket innebär en nedskrivning med 130 mkr.

Förändringen är en del i Opcons omfattande finansiella och operationella turn-around där en mer fokuserad satsning inom den svenska bioenergiverksamheten, som förlorat stora summor under de senaste åren, är en viktig del. Åtgärden ger ingen negativ effekt på kassaflödet och bidrar till att förbättra rörelseresultatet framåt. Försäljningen av lågtemperaturtorkar 2012 uppgick till 0 kr.

-  Utvecklingen av torkarna har dragit avsevärt på koncernens resurser under de senaste fem-sex åren. Mot bakgrund av den bedömning av marknaden vi gör idag och de resurser som krävs för vidare kommersialisering av torkarna vill vi fokusera på områden och marknader som vi ser kan utvecklas bättre på såväl kort som lång sikt. I jämförelse med förra året så förbättrar den här åtgärden isolerat det löpande rörelseresultatet framåt med 5-10 mkr om året. Det här är ytterligare ett steg i vår omstrukturering och vårt arbete med att återfå lönsamheten och där vi kan koncentrera tillgängliga resurser till vår satsning på Opcon Powerbox för utvinning av el ur bl.a. spill- och restvärme, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Opcons fokus framåt inom bioenergi blir en tillbakagång till grundaffären under varumärkena Saxlund, Svensk Rökgasenergi och Opti Energy med rökgaskondensering- och rening, materialhantering, bioenergianläggningar samt en mer utvecklad eftermarknadsaffär.

Samtidigt ökas fokus på snabbare växande marknader där Saxlund i Tyskland och i UK blir hörnstenar i utvecklingen. Resurser omfördelas från den svenska marknaden till att ytterligare stärka den brittiska marknaden där Saxlund i UK växt med i genomsnitt 30 procent om året under de senaste fem åren. Licensiering av teknik har även inletts för att exploatera bolagens starka teknik på fler marknader med minskad risk. Hittills har licensavtal kring rökgaskondensorer och förbränningsteknik tecknats med Axis i Litauen avseende Baltikum, Vitryssland och Ukraina. Avtalet har redan börjat rendera royaltyinkomster.

Ny vd för Saxlund Bioenergy AB i Sverige med ansvar för varumärkena Saxlund och Svensk Rökgasenergi blir Stefan Wallerman. Stefan Wallerman är 33 år och har en gedigen teknisk bakgrund där han sedan 2009 arbetat inom Opcon med de olika delarna inom bioenergi. Han är civilingenjör med maskininriktning från KTH och har tidigare arbetat bl.a. med motorutveckling på Scania och som konsult på Semcon.

- Vi satsar nu framåt med en vässad organisation som erbjuder kompetens, erfarenhet och stabila, väl beprövade tekniska lösningar till konkurrenskraftiga priser. Med verksamhet i Tyskland och UK och över 60 års erfarenhet kan vi erbjuda bredd, internationell räckvidd och dokumenterad erfarenhet inom de allra flesta applikationer, säger Stefan Wallerman, vd Saxlund Bioenergy AB.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.