Opcon AB

Opcon bokslutskommuniké och delårsrapport oktober–december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:15 CET

Fortsatt stark resultatutveckling, strategisk omställning för tillväxt

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 43,9 mkr (–12,5 mkr), varav för fjärde kvartalet 8,2 mkr (–5,0 mkr).

- Resultatet i fjärde kvartalet har belastats med bokslutsposter av engångskaraktär uppgående till 3,5 mkr i form av bl a nedskrivning av tillgångsvärden. EBT, justerat för bokslutsposter av engångskaraktär, uppgår därmed till 11,7 mkr, att jämföras med tidigare avgiven prognos om en EBT för fjärde kvartalet om minst 10 mkr.

- Omställning mot ett renodlat energi- och miljöteknikföretag har fokuserats under kvartalet.
En ny koncernorganisation har presenterats under början av 2007 innehållande tre nya affärsområden: Renewable Energy, Engine Efficiency och Mobility Products.

- Omsättningen ökade med 21 % till 416,9 mkr (343,8 mkr),varav för fjärde kvartalet 103,2 mkr (106,3 mkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 49,0 mkr (–6,9 mkr), varav för fjärde kvartalet 9,5 mkr (–3,2 mkr).

- Resultatet efter skatt uppgick till 47,0 mkr (–12,7 mkr), varav för fjärde kvartalet 20,6 mkr (–5,1 mkr).

- Resultatet per aktie efter skatt för perioden uppgick till 3,29 kr (–1,11 kr), varav för fjärde kvartalet 1,44 kr (–0,36 kr).

- Satsningen på Opcon Energy Systems, OES, för att kommersialisera Opcons teknik för framställning
av el ur spillvärme har fortsatt under kvartalet.

- Under fjärde kvartalet har avsiktsförklaringar tillkännagivits avseende förvärv av Refrigeration Technology of Scandinavia AB samt Mitec AB. Förvärven kommer att avslutas under första kvartalet 2007.

- Efter rapportperioden har processen att avyttra verksamheten i Lysholm Technologies AB under första halvåret 2007 påbörjats. Ett intentionsavtal avseende försäljning av rörelsen i Lysholm har tecknats under februari 2007.

- Fortsatt starkt orderläge i kvartal 1 2007.

- Resultatet före finansiella poster (EBIT) för första kvartalet 2007 beräknas till minst 8 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00,
070-594 79 60
Mats Gabrielsson, styrelsens ordförande, 08-470 03 70,
070-775 83 20
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22,
070-330 05 02