Opcon AB

Opcon och Skellefteå Kraft i samarbete kring ny applikation av Opcon Powerboxteknik för att omvandla mindre värmeverk till kraftvärmeverk

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:54 CET

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett avtal angående samarbete med Skellefteå Kraft, en av Sveriges största elproducenter, kring en ny applikation av Opcon Powerboxtekniken för att möjliggöra lönsam elproduktion vid mindre värmeverk. Projektet, som delfinansieras av Energimyndigheten, bedöms ha stor potential såväl ekonomiskt, som för klimat och miljö.

Samarbetet följer efter att Opcon under en tid vidareutvecklat sin Opcon Powerboxteknik för att möjliggöra produktion av el även från ånga. Detta öppnar för en rad nya applikationer inom kraft- och processindustri samt rederinäring.

Enligt planen skall installationen ske vid ett av Skellefteå Krafts mindre värmeverk under mars 2010. En framtida investering skulle enligt en förstudie gjord av Skellefteå Kraft kunna bli lönsam redan vid 2009 års elpriser.

– Det finns flera intressanta möjligheter för vår teknik inom kraftindustrin även om vi ser en långt större potential inom bl.a. processindustrin. Samarbetet med Skellefteå Kraft, som själva investerar betydande summor för att vi tillsammans ska kunna utvärdera tekniken i en ny applikation, visar på Skellefteå Krafts ambitioner vad gäller möjligheterna till kostnadseffektiv elproduktion också i mindre anläggningar. Tillsammans med stödet från Energimyndigheten ger det också en fingervisning om att fler än vi ser en betydande ekonomisk potential i de här applikationerna, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– Skellefteå Kraft har en ambition att ligga i framkant i utvecklingen inom energi och biobränsle. Att i befintliga mindre anläggningar kunna komplettera för elproduktion är mycket intressant. Det stämmer dessutom väl överens med samhällets mål avseende miljö-, klimat- och energipolitik. Kraftvärme, som är gemensam produktion av värme och el, har den fördelen att produktionen sker nära kund och därmed fördelaktig ur distributionssynpunkt. Samarbetet med Opcon kring projektet har hittills varit gott säger Lars Atterhem, affärsområdeschef Värme, Skellefteå Kraft.

Enligt officiell statistik från Svensk Fjärrvärme finns 66 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar utan kraftvärme i storlek 21-80 GWh (totalt ca 2,35 TWh) och 40 fjärrvärmenät i intervallet 11-20 GWh (totalt ca 0,65 TWh) värme.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Stig Lindkvist, avdelningschef Värme/Nät o närvärme
Tel. 0910-77 26 52, mobil 070-674 84 71
e-post stig.lindkvist@skekraft.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 375. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar.

Om Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 530 och 2008 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.