Opcon AB

Opcon Powerbox maringodkänd

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 09:28 CEST

-   öppnar nya möjligheter för bränslebesparing och sänkta utsläpp till havs

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons första referensinstallation av sin teknik för elproduktion ur spillvärme till havs, Opcon Powerbox har under sommaren granskats och maringodkänts av klassningssällskapet Lloyd’s Register.

Såväl anläggningarna, en Opcon Powerbox ORC och en Opcon Powerbox WST, som själva installationen ombord på Wallenius fartyg M/V Figaro har under sommaren maringodkänts. I den första referensinstallationen förväntas bränslebesparingen kunna uppgå till 4-6 procent. I andra installationer förväntas tekniken kunna bidra med bränslebesparing på upp till 5-10 procent.

-   Bakom framgången ligger ett enormt arbete med att integrera alla system. Det här är en milstolpe i vår satsning att anpassa vår banbrytande teknik för produktion av el ur spillvärme till marina applikationer. Vi kommer nu trimma, testa och verifiera den energieffektiviseringen som systemen erbjuder vid olika driftsfall till havs. Genom att ta vara på spillvärme och återvinna restvärme kan stora miljövinster göras. Med dagens oljepriser och de ansträngningar som sker inom exempelvis IMO med bland annat nya energieffektiviseringscertifikat så känner vi att den här satsningen ligger helt rätt i tiden, säger Rolf Hasselström.

Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl CO2, som NOx och svavel. Opcon bedömer att över 1 000 nybyggda fartyg om året och än fler befintliga fartyg skulle kunna ha användning för Opcon Powerboxtekniken. Hela den kommersiella sjöfarten bedöms stå för mellan 4 och 5 procent av de globala utsläppen av CO2.

Referensinstallationen som är ett samarbete mellan Opcon och Wallenius Marine stöds också av Energimyndigheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.