Opcon AB

Opcon stärker fokus på energi- och miljöteknik - säljer affärsområdet Mobility Products

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 13:54 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har avtalat om att avyttrat dotterbolaget REAC AB inklusive dess dotterbolag Balle AS vilka utgör affärsområdet Mobility Products. Köpare är Latour Industries AB.

Överlåtelsen sker per den 13 september 2010. Köpeskillingen uppgår till 84,3 mkr. 

 Försäljningen sker som ett led i Opcons fokusering på kärnverksamheten inom energi- och miljöteknik där affärsområdet Mobility Products, som har health care industrin som främsta kundgrupp och få synergier med koncernens övriga verksamhet, inte haft en naturlig plats. 

- Nu renodlar vi verksamheten ytterligare för att fokusera än mer på kärnverksamheten inom energi- och miljöteknik. Här har vi ledande teknik och ser de riktigt stora affärsmöjligheterna i framtiden, säger Rolf Hasselström. 

- Genom att fokusera på kunder inom health care sektorn och genom det strategiska förvärvet av Balle 2008 har vi på ett par år tagit det här till ett lönsamt, växande bolag, säger Tom Gustavsson affärsområdeschef Engine Efficiency och Mobility Products.  

- Med vår renodling inom energi- och miljöteknik är vi dock ingen naturlig ägare framåt som kan tillvarata de möjligheter som finns och fortsätta utveckla bolaget på bästa sätt. Efter ett omsorgsfullt arbete där vi sett på olika möjligheter är vi övertygade om att Latour Industries är en ägare som på ett bra sätt kan fortsätta att vidareutveckla bolaget, säger Tom Gustavsson affärsområdeschef Engine Efficiency och Mobility Products. 

Mobility Products har tidigare redovisats som en del av Engine Efficiency. REAC AB och Balle AS omsatte under 2009 tillsammans 79 mkr med en rörelsemarginal i linje med Opcons långsiktiga finansiella mål.   

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. +46-70-592 54 53 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se (http://www.opcon.se)

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 390. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.