Optimum Optik AB

OPTIMUM OPTIK DELÅRSRAPPORT FÖR JAN - MARS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2003 14:59 CEST

OPTIMUM OPTIK: OPTIMUM OPTIK DELÅRSRAPPORT FÖR JAN - MARS 2003 (3 MÅN).

Perioden jan-mars 2003 (3 mån)

* Omsättningen uppgick till 23,7 (23,3) MSEK
* Omsättningen i Blic ökade med 13 %
* Rörelseresultat före goodwill uppgick till 1,9 (2,2) MSEK
* Goodwillavskrivningar uppgår till 0 (-0,2) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,2) MSEK


Jämförelsesiffrorna, jan - mars 2002, speglar Optimum Optik´s verksamhet inklusive optikkedjan Glasögonmagasinet. Glasögonmagasinet såldes den 1 juni 2002. Jämförelsesiffrorna ovan har reducerats för perioden med omsättning för såld verksamhet 7,8 MSEK och resultat före goodwill och efter skatt på 0,4 MSEK.

Jämförelsesiffrorna har i delårsbokslutet korrigerats för genomfakturerade kostnader mellan franchisegivaren och franchisetagarna. Föregående år redovisades detta netto. Detta har inte medfört någon resultatpåverkan.


Verksamheten:
Optimums affärsmodell är att äga, driva och utveckla optikkedjor genom portföljstrategi. Portföljstrategin skall ge utrymme för utveckling av optikkedjor i skilda marknadssegment. Optimum är ett holdingbolag och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Blic Franchise AB. Blic drivs genom ett utvecklat och starkt franchisekoncept.

Blics affärsidé är att erbjuda hjälp till bättre seende med marknadens bästa kombination av lågt pris, kvalitet, mode och tillgänglighet. Blic består idag av 34 butiker, varav 30 drivs genom franchising. Blic startades 1989 och omsätter, inklusive avgifter från de butiker som drivs genom franchising, drygt 80 MSEK på årsbasis.

Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Försäljningen, exklusive genomfakturerade kostnader, i Blic ökade med 13% under perioden jämfört med samma period föregående år. Försäljningsökningen under perioden är god och överträffar branschens utveckling. Resultatutvecklingen under perioden motsvarar förväntningarna.


Marknad:
Optikmarknaden för perioden har ökat med 4,6 % i försäljningsvärde enligt SCB. Blic har mot konsument ökat sin försäljning med 20,0 % i värde under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Blic´s produktvärde till kunden har fortsatt öka jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen är tillfredsställande.


Utsikter:
Inga prognoser för 2003 eller för enskilda kvartal lämnas.


Finansiell ställning:

Perioden, jan ? mars 2003 (3 mån)

Koncernen
Koncernens omsättning för perioden jan - mars 2003 (3 mån) uppgår till 23,7 (31,1) MSEK. I koncernen motsvarande period föregående år ingår omsättning från optikkedjan Glasögonmagasinet med netto 7,8 MSEK. Glasögonmagasinet såldes den 1 juni 2002. I omsättningen ingår även genomfakturerade kostnader med 2,8 (4,3) MSEK. Dessa medför ingen resultatpåverkan. Resultat före goodwill uppgår till 1,9 (2,6) MSEK (Resultat såld verksamhet ingår i alla jämförelsesiffror med 0,4 MSEK). Rörelseresultatet efter goodwill uppgår till 1,9 (2,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till 1,3 (1,6) MSEK.

Eget kapital uppgår till 23,9 (24,0) MSEK vilket ger 32,5 (28,0) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 3,0 (1,3) MSEK. Utrymme i checkkredit finns på balansdagen med 1,2 (1,3) MSEK. Resultat efter skatt per aktie uppgår till 0,08 (0,10) SEK. Vid full konvertering av utestående konvertibla förlagslån uppgår resultat efter skatt per aktie till 0,07 (0,09) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 (1,0) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till 0 (-1,6) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till ? 0,8 (1,3) MSEK. Periodens kassaflöde är ?0,2 (0,7).


Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden jan - mars 2003 (3 mån) uppgår till 2,1 (1,4) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till 0,1 (-0,3) MSEK. Eget kapital uppgår till 23,1 (23,7) MSEK vilket ger 41,3 % (39,4) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 2,6 (0) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (-1,4) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till 0 (-1,4) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till ?0,7 (2,8) MSEK. Periodens kassaflöde är ?0,2 (0).

Moderbolaget har sparade skattemässiga underskottsavdrag på ca 76 MSEK. Ingen skattebelastning sker därför i koncernen. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdragen finns bokförd med 12 MSEK.


Aktieinformation:
Totalt antal utestående aktier i bolaget är totalt 16.014.590 B-aktier, samt 200.000 A-aktier.
A-aktierna är ej inregistrerade för marknadshandel. Genomsnittligt antal utestående aktier är för perioden jan ? mars 2003, 16.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier (jan ? mars 2002; 15.935.108 B-aktier och 200.000 A-aktier).

Inga utestående optionsprogram finns. Vid full konvertering av utestående konvertibelt förlagslån om 20 MSEK tillkommer 2.000.000 B-aktier. Totalt blir det vid full konvertering 18.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier. Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering är 17.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier (jan ? mars 2002; 16.935.108 B-aktier och 200.000 A-aktier).

Styrelsen har bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2002 att kunna nyemittera högst 4.000.000 B-aktier samt att kunna utge konvertibelt förlagslån om 10 MSEK med konverteringsvillkor att inom 5 år konvertera till 4.000.000 B-aktier. De två bemyndigandena erhölls av bolagsstämman i april 2002 i syfte att kunna stärka bolagets finansiella ställning samt att delta i eventuella företagsförvärv. Hittills har styrelsen inte utnyttjat något.


Händelser under perioden:
Inga händelser finns att meddela.


Händelser efter perioden:
Inga händelser finns att meddela.


Övrig information:
Årsredovisningen för 2002 finns tillgänglig att beställa på följande adress, Optimum Optik AB (publ), Box 2061, 103 12 Stockholm. Den kan även beställas per mail, info@optimumoptik.se

Ordinarie bolagsstämma planeras att hållas i juni. Kallelse meddelas genom pressmeddelande inom kort.

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Övriga rapporteringsdatum: Delårsrapport jan - juni (6 mån) 28 aug 2003
Delårsrapport jan - sept (9 mån) 20 nov 2003

Optimum Optik AB (publ)

Sven Schelin, VDFör ytterligare information kontakta:

Mats Friberg, CFO tel 0707-726881
e-mail mats.friberg@optimumoptik.se

Sven Schelin, VD tel 0709-904905
e-mail sven.schelin@optimumoptik.se


(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Optimum Optiks affärsidé är att med ett nordiskt perspektiv äga, driva och utveckla optikkedjor genom portföljstrategi. Portföljstrategien skall ge utrymme för utveckling av optikkedjor i skilda marknadssegment.