Optimum Optik AB

Optimum Optik delårsrapport för jan - sept 2003 (9 mån)

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 13:15 CET

Perioden jan-sept 2003 (9 mån)
* Omsättningen uppgick till 67,2 (59,5) MSEK, ökning med 13 %
* Blic´s omsättning mot konsument ökade med 15,1 %
* Rörelseresultat före goodwill uppgick till 3,2 (3,1) MSEK
* Goodwillavskrivningar uppgår till 0 (-0,4) MSEK
* Resultat efter skatt ökade till 1,4 (1,1) MSEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 5,8 (1,5) MSEK

Jämförelsesiffrorna, jan - sept 2002, speglar Optimum Optik´s verksamhet inklusive optikkedjan Glasögonmagasinet. Glasögonmagasinet såldes den 1 juni 2002. Jämförelsesiffrorna ovan har reducerats för perioden med omsättning för såld verksamhet 13,3 MSEK och resultat före goodwill på –0,1 MSEK och efter skatt på –0,5 MSEK.

Jämförelsesiffrorna har i delårsbokslutet korrigerats för genomfakturerade kostnader mellan franchisegivaren och franchisetagarna. Föregående år redovisades detta netto. Detta har inte medfört någon resultatpåverkan.

Verksamheten:
Optimums affärsmodell är att äga, driva och utveckla optikkedjor genom portföljstrategi. Portföljstrategin skall ge utrymme för utveckling av optikkedjor i skilda marknadssegment. Optimum är ett holdingbolag och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Blic Franchise AB. Blic drivs genom ett utvecklat och starkt franchisekoncept.

Blics affärsidé är att erbjuda hjälp till bättre seende med marknadens bästa kombination av lågt pris, kvalitet, mode och tillgänglighet. Blic består idag av 34 butiker, varav 29 drivs genom franchising. Blic startades 1989 och omsätter, inklusive avgifter från de butiker som drivs genom franchising, ca 90 MSEK på årsbasis. Omsättningen mot konsument uppgår till drygt 200 MSEK.

Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Försäljningen, exklusive genomfakturerade kostnader, i Blic ökade med 10 % under perioden jämfört med samma period föregående år. Försäljningsökningen under perioden är god och överträffar branschens utveckling. Resultatutvecklingen under perioden motsvarar förväntningarna.

Marknad:
Optikmarknaden för perioden har ökat med 2,4 % i försäljningsvärde enligt SCB i löpande priser. Blic har mot konsument ökat sin försäljning med 15,1 % i värde under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Blic´s produktvärde till kunden har fortsatt öka jämfört med samma period föregående år samtidigt som marknadsandelarna ökat. Utvecklingen är under perioden tillfredsställande och verksamheten bedöms för resterande del av året fortsätta att överträffa föregående år.

Utsikter:
Inga prognoser för 2003 eller för enskilda kvartal lämnas.

Finansiell ställning:

Perioden, jan – sept 2003 (9 mån)

Koncernen
Koncernens omsättning för perioden jan - sept 2003 (9 mån) uppgår till 67,2 (72,8) MSEK. I koncernen motsvarande period föregående år ingår omsättning från optikkedjan Glasögonmagasinet med netto 13,3 MSEK. Glasögonmagasinet såldes den 1 juni 2002. I omsättningen ingår även genomfakturerade kostnader med 8,7 (8,0) MSEK. Dessa medför ingen resultatpåverkan. Resultat före goodwill uppgår till 3,2 (3,0) MSEK (resultat såld verksamhet ingår med -0,1 MSEK). Rörelseresultatet efter goodwill uppgår till 3,1 (2,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till 1,4 (0,6) MSEK (resultat såld verksamhet ingår med -0,5).

Eget kapital uppgår till 24,0 (22,7) MSEK vilket ger 31,0 (29,7) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 2,9 (2,0) MSEK. Utrymme i checkkredit finns på balansdagen med 1,5 (0,7) MSEK. Resultat efter skatt per aktie uppgår till 0,09 (0,04) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (1,5) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till –5,3 (-0,7) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till – 0,8 (0,5) MSEK. Periodens kassaflöde är –0,4 (1,4).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden jan - sept 2003 (9 mån) uppgår till 4,3 (4,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till –0,4 (-4,3) MSEK. Eget kapital uppgår till 22,6 (19,7) MSEK vilket ger 97,0 % (35,3) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 2,2 (1,4) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-3,5) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till 30,3 (3,8) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till –32,2 (1,2) MSEK. Periodens kassaflöde är –0,7 (1,4).

Moderbolaget har under perioden internt sålt varumärket Blic och alla rättigheter till dotterbolaget som finansierat köpet genom övertagande av moderbolagets därtill hörande skulder. Moderbolaget är nu skuldfritt. Affären har ej medfört någon resultatpåverkan.

Moderbolaget har sparade skattemässiga underskottsavdrag på ca 76 MSEK. Ingen skattebelastning sker därför i koncernen. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdragen finns bokförd med 12 MSEK.

Aktieinformation:
Totalt antal utestående aktier i bolaget är totalt 16.014.590 B-aktier, samt 200.000 A-aktier.
A-aktierna är ej inregistrerade för marknadshandel. Genomsnittligt antal utestående aktier är för perioden jan – sept 2003, 16.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier (jan – sept 2002; 15.883.887
B-aktier och 200.000 A-aktier).

Inga utestående optionsprogram finns.

Styrelsen har bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2003 att kunna nyemittera högst 4.000.000 B-aktier. Bemyndigandet erhölls i syfte att kunna stärka bolagets finansiella ställning samt att delta i eventuella företagsförvärv. Hittills har styrelsen inte utnyttjat något.

Händelser under perioden:
Styrelsen har i juli månad använt sitt bemyndigande från ordinarie bolagsstämma att lösa det konvertibla förlagslånet på 20 MSEK. Finansiering har skett med ett nytt långfristigt lån på samma belopp utan konverteringsrätt. Lånet är på marknadsmässiga villkor och löper t o m 2008-03-30.

Händelser efter perioden:
Inga händelser finns att meddela.

Övrig information:
Delårsrapporter och Årsredovisningar finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.optimumoptik.se, eller kan beställas på följande adress, Optimum Optik AB (publ), Box 2061, 103 12 Stockholm. De kan även beställas per mail, info@optimumoptik.se

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Övriga rapporteringsdatum: Bokslutskommuniké jan - dec (12 mån) 26 feb 2004
Delårsrapport, jan - mars (3 mån) 2004 27 maj 2004
Delårsrapport, jan – juni (6 mån) 2004 26 aug 2004

Optimum Optik AB (publ)

Sven Schelin, VD

För ytterligare information kontakta:

Mats Friberg, CFO tel 0707-726881
e-mail mats.friberg@optimumoptik.se

Sven Schelin, VD tel 0709-904905
e-mail sven.schelin@optimumoptik.se