Optimum Optik AB

OPTIMUM OPTIK KALLAR TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 12:01 CEST

Optimum Optik kallar till ordinarie bolagsstämma som hålls den 7 juli. Förslag på styrelse presenteras senast på bolagsstämman. Förslag att förnya bemyndigande till styrelsen att kunna nyemittera högst 4 000 000 B-aktier samt att bemyndiga styrelsen att förtidsinlösa konvertibelt förlagslån på 20 MSEK i utbyte mot långfristigt lån.


Det föreslås att det vid förra stämman beslutade bemyndigandet till styrelsen att kunna nyemittera 4 000 000 B-aktier förnyas. Styrelsen har föregående år inte utnyttjat något av bemyndigandet.

Bolagsstämman föreslås uppdra åt styrelsen att om det är möjligt med hänsyn till berörda parters medverkan förtidsinlösa nuvarande konvertibla skuldebrev å 20 MSEK som löper
t o m 2006-10-31 med ett långfristigt lån på marknadsmässiga villkor utan konverteringsrätt. Skälet till förtidsinlösen är att skapa en tryggare finansiering av verksamheten då styrelsen uppfattar att konvertering av nuvarande lån inte kommer att ske. Vidare möjliggör utbytet för nya intressenter att investera i bolaget.

Aktieägare med 60 % av bolagets totala röster ställer sig bakom ovanstående förslag.


Styrelsen i Optimum Optik AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mats Friberg, CFO tel 0707-726881
e-mail mats.friberg@optimumoptik.se