BRIO AB

Ordinarie bolagsstämma i BRIO AB

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2003 11:00 CEST

· Nyval av Kurth Augustson, Margareta Barchan, Åke Fredriksson och Kjell Svensson
· Ändringar i bolagsordningen
· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i BRIO AB beslutades att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och att omvälja Dag Ivarsson, Bengt Ivarsson och Per Anders Örtendahl som styrelseledamöter samt att som nya ledamöter i styrelsen välja Kurth Augustson, Margareta Barchan, Åke Fredriksson och Kjell Svensson. Vidare beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 800 000 kronor. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Åke Fredriksson till ny ordförande i bolagets styrelse.

I syfte att möjliggöra en ökad handel i bolagets aktie beslutade bolagsstämman att ta bort bestämmelsen i bolagets bolagsordning om hembud för A-aktier och ersätta denna med ett konverteringsförbehåll som möjliggör för A-aktieägare, som så önskar, att konvertera sina aktier till B-aktier.

I syfte att möjliggöra genomförande av förvärv med betalning i egna aktier och att på ett flexibelt sätt kunna tillföra bolaget kapital för framtida expansion beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission om högst 600 000 B-aktier.

Bolagsstämman beslutade även att uppdra åt styrelsen att utse en ersättningskommitté. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs en sådan kommitté bestående av Åke Fredriksson, Dag Ivarsson och Kurth Augustson.

Stämman beslutade att avslå förslagen från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att stämman skulle utse en nomineringskommitté och att stämman skulle ge bolagets styrelse i uppdrag att utse en revisionskommitté. Styrelsens ordförande fick i uppdrag att senare utse en nomineringskommitté.

VD Tomas Persson sa bl a i sitt VD-tal:

Under kvartalet har vi vidtagit många åtgärder för att dra ner på våra kostnader. Dessa har dock inte fått någon effekt under kvartalet.

Ett 40-tal anställda har sagts upp vid produktionsenheterna i Osby, Killeberg och Vittsjö. Ytterligare anställda har sagts upp i försäljningsbolagen i USA, Polen, Tyskland och England.

Därutöver tillkommer allmänna besparingar inom alla affärsområden.

Dessa besparingsåtgärder ska på årsbasis slå igenom med minst 75 MSEK.

När det gäller kapitalbindning så räknar jag med att våra lager vid årets slut har minskat med minst 100 MSEK i förhållande till i fjol.

I ett läge, där vi kan konstatera att konsumtionen förmodligen kommer att vara svag ytterligare en längre tid, räcker inte dessa besparingar. Därför måste ytterligare åtgärder vidtas. Detta inte minst eftersom vi har en högre kostnadsnivå inom inköp och produktion än vad våra konkurrenter har.

Styrelsen har redan fattat beslutat om bl a följande åtgärder:

- Nedläggning eller utförsäljning av olönsamma butiker. Vi räknar med att drygt 22 butiker kommer att avvecklas under året

- Nedläggning av AMBI:s produktionsenhet i Holland och flyttning av denna tillverkning till Fjärran Östern

- Utförsäljning av icke-strategiska innehav

- Utförsäljning av vissa fastigheter

Utöver detta ser jag ett antal andra nödvändiga åtgärder som måste påbörjas och/eller genomföras under 2003.

Han sa vidare:
Jag flaggar helt enkelt upp för det stålbad som BRIO måste gå igenom under 2003.

Jag upprepar än en gång att våra kostnader drastiskt ska sänkas och vårt kapitalbehov kraftigt ska minskas.

Alla dessa åtgärder kommer att påverka vårt resultat för 2003 negativt, men då i huvudsakligen i form av engångskostnader. När vi är igenom med alla åtgärder, kommer vi att ha ett mycket friskt företag, som kan överleva i den hårda konkurrenssituationen som BRIO befinner sig i.