Fingerprint Cards AB

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:18 CEST

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Vid Fingerprint Cards AB:s ordinarie bolagsstämma den 27 maj 2003 fattades följande beslut.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.

Val av styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bo Ahlén, Perc Brodén, Lennart Carlson och
Jack Forsgren.

Revisorer
Till revisor valdes KPMG Bolins AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig.

Vinstdisposition
Det beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2002.

Beslut om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning.
Bolaget skall upptaga förlagslån på nominellt 1.000 kr genom utgivande av två skuldebrev om nominellt vardera 500 kr förenade med totalt 300.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Skuldebreven skall tecknas av det helägda dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB som skall erbjuda de anställda i Fingerprint Cards AB att förvärva de avskiljda optionsrätterna. Teckningsoptionerna ges ut i två serier, där teckning av aktier kan ske med hälften av optionsrätterna under tiden den 1 juni 2005 till och med 30 juni 2005 och andra hälften under tiden den 1 juni 2006 till och med 30 juni 2006. Lösenkursen är fastställd till 200 procent av den genomsnittliga betalkursen under de tio börsdagarna omedelbart före den avhållna ordinarie bolagsstämman. Lösenkursen blir därmed 31 kronor.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna blir utspädningseffekten 4,7 procent av kapital och 3,3 procent av röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Lennart Carlson, tel. 031-60 78 20
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se investrel@fingerprint.se


Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se