Lundin Petroleum AB

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETREOLEUM DEN 23 MAJ 2003

Pressmeddelande   •  Maj 26, 2003 13:01 CEST

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETREOLEUM DEN 23 MAJ 2003

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

Till styrelseledamöter omvaldes Adolf H. Lundin, Carl Bildt, C. Ashley Heppenstall, Kai Hietarinta, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger.

Alexandre Schneiter avböjde omval.

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2002.

Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av totalt högst 27 000 000 nya aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för genomförandet av företagsförvärv;
och

- att emittera högst 3 400 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2004 till och med 31 maj 2006 till en teckningskurs motsvarande genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 26 maj 2003 till och med den 10 juni 2003.


Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")


För ytterligare information var vänlig kontakta:
C. Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 319 66 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
Tel:08-440 54 50

Besök vår hemsida: www.lundin-petroleum.com