Stora Enso AB

Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 08:44 CET

Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 21 mars 2006 antogs bokslutet för 2005 och beviljades ansvarsfrihet för bolagets styrelse och koncernchef.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,45 EUR per aktie för verksamhetsåret 2005. Utdelningen betalas ut den 5 april 2006 till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, den 24 mars 2006, är antecknad i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab, VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning till VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma samt att Dominique Hériard Dubreuil väljs till ny styrelseledamot för samma period. Harald Einsmann hade avböjt omval.

Revisor
Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorerna PricewaterhouseCoopers Oy väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.

Arvoden
Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande:
Ordförande EUR 135 000
Vice ordförande EUR 85 000
Ledamöter EUR 60 000

Stämman fastställde de föreslagna arvodena till styrelsekommittéerna enligt följande:Finans- och revisionskommittén
Ordförande EUR 20 000
Medlem EUR 14 000

Ersättningskommittén
Ordförande EUR 10 000
Medlem EUR 6 000

Styrelsearvoden och styrelsekommittéarvoden utgår endast till medlemmar som ej är anställda i bolaget.

Val av Nomineringskommitté
Bolagsstämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) ledamöter i styrelsen, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén har fyra medlemmar:
- styrelsens ordförande
- styrelsens vice ordförande
- två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 1 oktober 2006 (en vardera)

Styrelsens ordförande sammankallar Nomineringskommittén som före den 31 januari 2007 skall presentera sina förslag till 2007 års ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamot kan inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på EUR 3 000.


Vidare antog stämman följande förslag från styrelsen:

1) Aktiekapitalet nedsätts med 39 845 620 EUR genom annullering av 38 600 A-aktier och 23 400 000 R-aktier, vilka har återköpts på grundval av programmet för återköp av egna aktier i enlighet med bolagsstämmobeslut den 22 mars 2005. Återköpen inleddes den 30 mars 2005.

2) Styrelsen bemyndigades att med utdelningsbara medel återköpa högst 17 700 000 A-aktier och högst 60 100 000 R-aktier i bolaget, dock ej överstigande 10 % av bolagets aktiekapital eller röstetal. Aktierna kan endast återköpas genom offentlig handel till rådande marknadspris vid tidpunkten för förvärvet. Aktierna kan återköpas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas i finansiering av företagsköp eller andra transaktioner, för försäljning eller för att på annat sätt överlåtas eller annulleras. Styrelsen bemyndigas besluta om övriga villkor i anslutning till återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007.

3) Styrelsen bemyndigades att avyttra högst 17 700 000 A-aktier och högst 60 100 000 R-aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades besluta till vem de egna aktierna avyttras och i vilken ordning detta sker. Aktierna kan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåtas som vederlag i eventuella företagsköp eller andra transaktioner eller säljas genom offentlig handel. Styrelsen bemyndigades besluta om avyttringspriset för aktierna och om beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat vederlag än pengar. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga frågor i anslutning till avyttringen av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007.Styrelsebeslut

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande.

Jan Sjöqvist (ordförande), Lee A Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén.

Claes Dahlbäck (ordförande), Ilkka Niemi och Matti Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. Till ny medlem i denna kommitté valdes Dominique Hériard Dubreuil.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs, tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel. +44 77 9934 8197


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8