Oriflame Cosmetics

Oriflame Cosmetics: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:46 CEST

Tredje kvartalet 2005
Omsättningen i lokal valuta ökade med 18 procent och omsättningen i euro med 20 procent till 170,9 miljoner euro (142,4)
Medelantalet säljkonsulenter steg med 14 procent till 1 505 500 konsulenter och produktiviteten i lokal valuta ökade med 4 procent. Säljkåren hade vid periodens slut ökat med 13 procent
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) steg med 17 procent till 24,3 miljoner euro (20,8)
Rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (12,9), vilket resulterade i ett rörelseresultat om 20,8 miljoner euro (18,4)
Resultatet efter skatt ökade med 9 procent till 16,0 miljoner euro (14,7)

Första nio månaderna 2005
Omsättningen ökade med 10 procent, räknat både i lokal valuta och i euro, till 521,0 miljoner euro (473,4)
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) sjönk med 9 procent till 77,4 miljoner euro (85,0)
Justerat resultat efter skatt minskade med 8 procent till 58,4 miljoner euro (63,2)
Justerat resultat per aktie efter utspädning minskade med 9 procent till 0,98 euro (1,08)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 miljoner euro (47,2)

FINANSIELL ÖVERSIKT
Miljoner €, där ej annat anges
Tredje kvartalet
juli-september För-
ändring
9 månader
januari-september För-ändring
Rullande 12 månader
okt 04-
sep 05 Helår
2004
2005 2004 2005 2004
Omsättning 170,9 142,4 20% 521,0 473,4 10% 718,3 670,7
Bruttomarginal, % 68,5 69,2 - 68,5 69,9 - 68,2 69,1
EBITDA 24,3 20,8 17% 77,4 85,0 (9%) 112,8 120,4
Rörelseresultat 20,8 18,4 13% 67,7 77,0 (12%) 100,1 109,5
Rörelsemarginal, % 12,1 12,9 - 13,0 16,3 - 13,9 16,3
Resultat före skatt 18,1 15,8 14% 66,1 63,0 5% 93,2 90,0
Justerat resultat före skatt 18,1 15,8 14% 66,1 72,7(1) (9%) 93,0(2) 99,6(3)
Resultat efter skatt 16,0 14,7 9% 58,4 54,8 7% 83,2 7,6
Justerat resultat efter skatt 16,0 14,7 9% 58,4 63,2(1) (8%) 83,0(2) 87,8(3)
Resultat/aktie efter utspädning, euro 0,27 0,25 8% 0,98 0,94 5% 1,40 1,36
Justerat resultat/aktie efter utspädning, euro 0,27 0,25 8% 0,98 1,08(1) (9%) 1,40(2) 1,50(3)
Kassaflöde
från den löpande verksamheten (18,3) 8,3 e.m 9,7 47,2 (79%) 53,0 90,5
Räntebärande nettoskuld 107,2 92,9 15% 107,2 92,9 15% 107,2 57,5
Genomsnittlig säljkår, '000 1.506 1.319 14% 1.571 1.464 7% 1.539 1.477
Säljkår vid slutet av perioden, '000 1.503 1.335 13% 1.503 1.335 13% 1.503 1.589

1) Exklusive kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,7 miljoner euro
2) Exklusive 0,2 miljoner euro som avser upplösning av tidigare upplupna kostnader för börsnotering
3) Exklusive kostnader för börsnotering och refinansiering om 9,5 miljoner euro


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet 2005

Omsättningen i lokal valuta ökade med 18 procent och med 20 procent i euro till 170,9 miljoner euro, jämfört med 142,4 miljoner euro under motsvarande period året innan. Antalet sålda enheter ökade med 16 procent.

Försäljningstillväxten i lokal valuta drevs av en 14-procentig ökning av medelantalet säljkonsulenter samt en produktivitetsförbättring med 4 procent. Säljkåren hade vid periodens slut stigit med 13 procent, eller 168 600 personer, till 1 503 400 säljkonsulenter.

Omsättningen i lokal valuta i CIS-regionen och Latinamerika ökade med 27 procent respektive 23 procent. Försäljningen i Centraleuropa & Medelhavsregionen samt Västeuropa steg med 14 procent respektive 7 procent, medan försäljningen i Asien minskade med 4 procent.

Bruttomarginalen minskade till 68,5 procent (69,2), som en effekt av ytterligare kampanjerbjudanden i CIS-regionen samt Centraleuropa & Medelhavsregionen samt lagerreserveringar. Effekten motverkades dock av fortsatta effektiviseringar inom produktion och inköp.

Rörelseresultatet ökade till 20,8 miljoner euro (18,4) som en effekt av ökade volymer. Detta motverkades dock av valutasäkringskontrakt, som påverkade resultatet negativt med 1,2 miljoner euro netto jämfört med samma period året innan, och att de årliga guldkonferenserna flyttades fram i tiden - de hölls under andra kvartalet året innan - vilket påverkade rörelseresultatet negativt med 1,5 miljoner euro. Rörelsemarginalen minskade till 12,1 procent (12,9).

Resultatet före skatt ökade med 14 procent till 18,1 miljoner euro (15,8). Resultatet påverkades negativt med 0,3 miljoner euro (0,3) i valutakursförluster.

Resultatet efter skatt steg med 9 procent till 16,0 miljoner euro (14,7). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 0,27 euro (0,25).

Första nio månaderna 2005

Omsättningen ökade med 10 procent, räknat både i lokal valuta och i euro, till 521,0 miljoner (473,4). Antalet sålda enheter steg med 11 procent.

Försäljningstillväxten i lokal valuta drevs av en 7-procentig ökning av medelantalet säljkonsulenter samt en 3-procentig produktivitetsförbättring.

Bruttomarginalen minskade till 68,5 procent (69,9). Det justerade resultatet efter skatt sjönk med 8 procent till 58,4 miljoner euro (63,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till 9,7 miljoner euro (47,2), främst på grund av en lageruppbyggnad men också som ett resultat av lägre rörelsevinst.

VERKSAMHETEN

Marknadsföring och produkter

Det omfattande programmet för att utveckla nya produkter bidrog till den allmänna volymtillväxten, med en tvåsiffrig försäljningstillväxt inom damparfymer. Den nya produktlinjen "Ice" och "Fire", som har inspirerats av två av naturens mest kraftfulla element, var en viktigt bidragande faktor till försäljningsutvecklingen. Målgruppen är trendiga kvinnor med attityd och produkterna har presenterats på framsidan av kataloger i olika regioner. Den romantiska "Volare", tillsammans med "Volare Spring Flower", den lyxiga "Giordani Gold" och den moderna "Northern Light" sporrade tillväxten ytterligare inom parfymsegmentet.

"Milk & Honey" har alltid varit en av Oriflames bästsäljande produkter. Helt i linje med den lyxiga trenden nylanserades den i retrostil som "Milk & Honey GOLD", och försäljningen hittills har varit uppmuntrande. Därutöver bidrog ett bredare utbud av accessoarer till försäljningen.

På två viktiga marknader - Polen och Ungern - genomfördes Oriflames tävling "Mother and Daughter - the Natural Bond Contest", för fjärde respektive tredje säsongen. Tävlingen, som är öppen för mammor och döttrar över 16 år, lockade 5 000 ansökningar och förde med sig god mediabevakning, vilket ökar kunskapen om varumärket.

Oriflames 300 högsta chefer samlades för en strategikonferens i september. Det var bolagets största ledningsgruppskonferens sedan 1980-talet. Samma månad höll Oriflame sin största årliga guldkonferens hittills för toppkonsulenter i Italien.

Global produktförsörjning

Det primära målet för den globala produktförsörjningen är fortsatt att upprätthålla en god produkttillgänglighet som stöd för säljverksamheten. Under tredje kvartalet upprätthöll Oriflame sina högt ställda mål för produkttillgängligheten i alla regioner och fortsatte att bygga upp lager under perioden i syfte att säkerställa servicenivån.

Bolaget fortsätter att lägga stor kraft vid att se över sina processer ytterligare, i syfte att identifiera möjligheter att effektivisera produktförsörjningen. Integrationen mellan produktförsörjnings-organisationen i CIS och koncernens centrala processer fortskrider och ger Oriflame kontinuerligt nya möjligheter både att förbättra servicen inom regionen och att minska kostnaderna.

Uppförandet av CIS distributionsanläggning i Moskva fortskrider på ett tillfredsställande sätt och beräknas kunna slutföras under första halvåret 2006. I september tillkännagavs att Oriflame har tecknat en avsiktsförklaring (heads of agreement) med Weckerle Group, världens ledande tillverkare av läppstiftsmaskiner, att bilda ett strategiskt partnerskap för driften av Oriflame Colour Cosmetics på plats.

Uppförandet av den kinesiska produktionsanläggningen är klar och de slutgiltiga byggarbetena pågår för närvarande. Byggnaden har tagits i bruk och installationen av maskiner samt provtillverkning kommer att inledas innan ett slutgiltigt godkännande från de kinesiska myndigheterna erhålls för att starta verksamheten under första halvåret nästa år.

REGIONER

CIS & Baltikum

Omsättningen ökade med 27 procent räknat både i lokal valuta och i euro till 81,7 miljoner euro (64,1) som resultat av en 18-procentig ökning av medelantalet säljkonsulenter och en 8-procentig ökning av produktiviteten, jämfört med året innan. Säljkåren hade vid periodens slut stigit med 16 procent. Samtliga marknader utvecklades väl - framförallt Ukraina. Försäljningen i Ryssland ökade med 21 procent i lokal valuta.

Under tredje kvartalet gick Oriflame över från en ny katalog per månad till en ny var tredje vecka.

Rörelseresultatet förbättrades med 27 procent till 15,0 miljoner euro (11,9). Rörelsemarginalen förbättrades något till 18,4 procent (18,3) som resultat av lägre kostnader för försäljning och marknadsföring, effekter som dock motverkades av lägre bruttomarginal och högre administrativa kostnader. Bruttomarginalen var lägre till följd av fler kampanjerbjudanden jämfört med föregående år. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna minskade på grund av en tidsförskjutning i årets mediaplan medan de administrativa kostnaderna steg främst på grund av ökade kostnader för IT och infrastruktur.

Centraleuropa & Medelhavsregionen

Omsättningen i lokal valuta steg med 14 procent under kvartalet, som ett resultat av en 13-procentig ökning av medelantalet säljkonsulenter och produktivitetsförbättring om 1 procent. Säljkåren hade vid periodens slut stigit med 11 procent, jämfört med samma tid året innan.

Försäljningen i euro ökade med 20 procent med stöd av en förstärkning av de lokala valutorna. Från och med tredje kvartalet ökade Oriflame frekvensen i sina kampanjer från en ny katalog per månad till en ny var tredje vecka i Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien. Försäljningsutvecklingen var mycket stark i Slovakien, Turkiet och Bulgarien, medan den inte levde upp till förväntningarna i Makedonien och Bosnien & Hercegovina.

Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 8,5 miljoner euro (8,3). Rörelsemarginalen minskade till 17,2 procent (20,0), främst som resultat av lägre bruttomarginal jämfört med föregående år. Dessutom påverkades marginalerna negativt av att den årliga guldkonferensen sköts fram till det tredje kvartalet i år, medan den hölls under det andra kvartalet föregående år. Kostnaderna för en extrakatalog i fyra länder bidrog också till lägre marginaler.

Västeuropa

Omsättningen ökade med 7 procent i lokal valuta som resultat av att medelantalet säljkonsulenter steg med 8 procent, vilket dock motverkades av att produktiviteten sjönk med 1 procent. Försäljningen i euro ökade med 8 procent till 18,7 miljoner euro (17,3). Tillväxten var speciellt stark i Sverige och Finland, medan Storbritannien uppvisade en svag tillväxt.

Rörelsemarginalen minskade till 10,1 procent (10,7) vilket resulterade i ett rörelseresultat på 1,9 miljoner euro (1,9). Förlusterna i Storbritannien fortsätter.

Latinamerika

Omsättningen i lokal valuta ökade med 23 procent, som ett resultat av en 15-procentig ökning av medelantalet säljkonsulenter samt en 7-procentig ökning av produktiviteten. Försäljningen i euro steg med 32 procent till 8,7 miljoner euro (6,6). Även om regionen utgör en mindre del av koncernens totala försäljning är det glädjande att den positiva försäljningstrenden har fortsatt in i tredje kvartalet på samtliga marknader utom Peru.

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 miljoner euro (0,2). Marginalerna förbättrades främst som resultat av de skalfördelar som uppnåddes genom den ökade försäljningen.

Asien

Omsättningen i lokal valuta minskade med 4 procent som resultat av att medelantalet säljkonsulenter steg med 5 procent motverkat av en 9-procentig minskning av produktiviteten. Försäljningen i euro minskade med 7 procent till 7,2 miljoner euro (7,7). Försäljningstillväxten i Indien och Sri Lanka var stark under kvartalet, medan utvecklingen i Thailand och Vietnam var svag. Under året har Oriflame förstärkt sin regionala och lokala ledning i regionen.

Rörelseresultatet minskade till 0,1 miljoner euro (0,4) som resultat av ökade kostnader för personal och infrastruktur.

Förberedelserna för verksamhet i Kina fortsätter. Nya lagar för direktförsäljning träder i kraft den första december 2005 och Oriflame kommer att ansöka om en licens under de närmaste månaderna. Oriflames mål är att inleda försäljning under första halvåret 2006.

KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,3 miljoner euro (8,3) under det tredje kvartalet och till 9,7 miljoner euro (47,2) under årets första nio månader. Kassaflödet från verksamheten minskade under niomånadersperioden främst som resultat av att rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) sjönk med 7,6 miljoner euro samt en lageruppbyggnad för att upprätthålla servicenivån. Lageruppbyggnaden påverkade kassaflödet från verksamheten negativt med 36,7 miljoner euro (2,8). Effekten motverkades delvis av att räntekostnader och bankavgifter minskade med 5,2 miljoner euro samt att skattekostnaderna sjönk med 3,9 miljoner euro.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under årets första nio månader uppgick till -18,0 miljoner euro (-11,0). Tyngdpunkten för Oriflames investeringsprogram för 2005 ligger på andra halvåret, främst på grund av tidpunkten för investeringarna i distributionsanläggningen i CIS och produktionsenheten i Kina.

FINANSIELL STÄLLNING

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 107,2 miljoner euro, jämfört med 92,9 miljoner euro vid slutet av tredje kvartalet 2004 och 57,7 miljoner euro vid utgången av 2004. Den räntebärande nettoskulden ökade främst som resultat av att 44,1 miljoner euro betalades ut i utdelning i maj och att lagren har byggts upp med 36,7 miljoner euro under året. Koncernens egna kapital ökade med 20,0 miljoner euro under niomånadersperioden och skuldsättningsgraden uppgick till 0,8 (1,1). Ränteteckningsgraden justerat för extraordinära poster uppgick till 9,5 (8,3) under niomånadersperioden.

PERSONAL

Medelantalet anställda uppgick under tredje kvartalet 2005 till 4 925 (4 355).

BOLAGSSTÄMMOR

Oriflames årliga ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Luxemburg den 19:e maj 2006.

NYA LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Efter en genomgripande översyn av koncernens verksamhet har styrelsen antagit nya finansiella mål, vilka kommunicerades i samband med Oriflames kapitalmarknadsdag i Moskva den 8:e september 2005. Oriflame Cosmetics strävar efter en omsättningstillväxt i lokal valuta om 5-10 procent per år samt en rörelsemarginal om 15 procent inom en femårsperiod.

UTSIKTER

Prognosen för helåret, som presenterades i anslutning till delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2005, ligger fast. För att stimulera omsättningstillväxten fortsätter satsningarna inom marknadsföring, produktutveckling, utveckling av katalogen samt säljkårens effektivitet under återstoden av året. Åtgärderna förväntas, i kombination med operativa investeringar i Ryssland och Kina, inverka negativt på rörelsemarginalen med 2-3 procentenheter för helåret 2005, med en kraftig övervikt mot första halvåret.

Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen:
Effektiva individuella kataloger och produktlanseringar
Effektiva rekryteringsprogram
Val av rätt tidpunkt för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter
Antalet effektiva säljdagar per kvartal
Valutaeffekter på omsättning och resultat
ÖVRIGT

Denna rapport har granskats av bolagets revisor.

Detta är en svensk översättning av det engelska originalet, som finns på www.oriflame.com.

Oriflame presenterar resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl 08.00 den 25 oktober.

Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på www.oriflame.com eller www.financialhearings.com.

25 oktober 2005


Magnus Brännström
CEO


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2005
http://hugin.info/134730/R/1017518/159450.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, CEO
Telefon: +32 2 357 5529

Kevin Kenny, CFO
Telefon: +32 2 357 5544

Patrik Linzenbold, Investerarrelationer
Telefon: +32 2 357 5675

Oriflame Cosmetics S.A.
20 rue Philippe II
L-2340
Luxemburg
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med direktförsäljning i 56 länder. Oriflame marknadsför ett totalt sortiment av högkvalitativ hudvård, dofter och färgkosmetik, som marknadsförs av en försäljningskår på mer än 1,5 miljoner oberoende säljkonsulenter. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé - "natural Swedish cosmetics, sold from friend to friend".
Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation.
Oriflame är noterat på Stockholmsbörsen.