Apotekstjänst

Oriktiga förutsättningar hotade patientsäkerheten

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 14:46 CEST

Apotekstjänst ser med tillförsikt fram emot Konkurrensverkets prövning och vi menar att regionerna Västra Götaland och Halland handlat korrekt och ansvarsfullt under de exceptionella omständigheter som förelåg. Det har inte funnits något val.

Grundorsaken till problemet är att dosapoteken inte avreglerades som övriga apotek, där Apoteket AB:s möjligheter att utnyttja sin dominerade ställning beskars. I stället för en kontrollerad utförsäljning skedde avregleringen genom en öppen upphandling. Apoteket AB var den enda aktör som satt inne på information och hade naturligtvis ett stort övertag vilket påverkade andras möjligheter att konkurrera. Övriga aktörer har haft ett stort informationsunderläge.

Vi har i vårt anbud räknat på de uppgifter vi fick från regionerna som angav en årlig omsättning på cirka 600 Mkr och ingen större framtida ökning under avtalsperioden. Apotekstjänst har utgått från att dessa uppgifter var kvalitetssäkrade och har inte haft någon möjlighet att kontrollera riktigheten av dem.

Apotekstjänst har i förhandlingarna med regionerna redovisat hur vi ska finansiera oss. Dessa kalkyler bygger givetvis på av regionerna uppgiven omsättning. Utifrån anbudsunderlaget har vi lämnat ett pris som är mindre än en tredjedel av det pris Apoteket AB debiterade tidigare och det innebär för de båda regionerna en besparing på mer än 50 Mkr per år.

Efter några veckors full drift kunde vi konstatera att den verkliga omsättningen ligger på cirka 55 procent av uppgiven omsättning. Apotekstjänst har under uppbyggnadstiden inte fått någon indikation på förändringar av omsättningen eller förutsättningar i övrigt. Vi hade dimensionerat för en större omsättning, vilket har medfört att vi bundit betydligt mer kapital än vi hade gjort om vi fått riktiga förutsättningar. Vi har också fått stora engångseffekter på vårt rörelsekapital och denna chockartade förändring har självklart påverkat likviditeten, vilket det skulle ha gjort för vilket företag som helst. Vi menar att dessa felaktiga förutsättningar ger oss rätt till justeringar av avtalet och kompensation. På samma sätt som ett byggföretag har rätt till ersättning om grundförhållandena är andra än vad som uppgivits, menar vi att vi har rätt till ersättning för att kompensera oss för att förutsättningarna inte har varit de som uppgivits när det gäller antal patienter och omsättning. Förskottet på 25 Mkr ska ses i relation till besparingen på mer än 50 Mkr per år och är en ansvarsfull övergångslösning på ett gemensamt problem.

Apotekstjänst vill peka på att vi kvalitetsmässigt med råge uppfyller de krav som finns i avtalen och vi har tagit patientsäkerheten på största allvar. De förseningar av leveranser som orsakats av oss eller vår transportör, Posten, är cirka 0,5 procent av alla leveranser. De farmaceutiska felen är närmast försumbara och vi har hittills inte haft en enda restnotering av dosläkemedel. Vi tror att detta till och med är bättre siffror än vad Apoteket AB kunnat uppvisa. Ett betydligt större problem är de fel och problem som orsakats av att vården inte använder sitt eget IT-system Pascal på ett korrekt sätt, samt att Apoteket AB inte medverkat lojalt i överföringen av driften. Vi tror att Apoteket AB varit mer intresserat av att utnyttja sin dominerade ställning till att behålla den affär som upphandlats, än att överföra kunderna till oss på ett smidigt sätt.

Apotekstjänst är ett nystartat bolag med fokus på dosproduktion. Från och med den 18 maj 2013 är Apotekstjänst leverantör av dosdispenserade läkemedel till över 44 000 patienter i Västra Götaland och Halland. Under hösten 2013 startar våra leveranser av dosdispenserade läkemedel till landstingen i Sörmland, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala.

Apotekstjänst Sverige AB är ett bolag inom Bonver-koncernen. Bonver bildades 1983 och är en av Nordens ledande logistikpartner. Apotekstjänst och en stor del av Bonvers övriga verksamhet bedrivs på Lidingö i Stockholm.