Skogsindustrierna

Orimliga sjöfartskrav ger konsekvenser för skogsindustrin

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 12:50 CET

Skogsindustrierna varnar för konsekvenserna av IMO:s krav på sjöfarten. Bland annat utreder SCA alternativ transportväg till norsk hamn. Regeringen måste agera som den finska regeringen och låta beslutet bli beroende av om villkoren gäller för hela Europa.

Svenskt Näringsliv kräver i ett pressmeddelande igår att regeringen bör värna den svenska industrins konkurrenskraft och Skogsindustrierna stöder detta kraftfullt.

Den Internationella sjöfartsorganisationen IMOs beslut om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle togs utan en föregående konsekvensanalys vilket är anmärkningsvärt. IMOs nya krav på sjöfarten kommer att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70% enligt en i efterhand gjord konsekvensanalys av Sjöfartsverket. Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare och en viktig exportnäring. En ökad andel transporter på fartyg är en viktig del av skogsindustrins ambition att minska klimatpåverkan från sina transporter.

Sjöfartsverkets analys indikerar klart att IMO-beslutet kommer få till följd att godstransporter flyttas över från sjöfart till landstransporter, vilket IMO tydligt deklarerat att deras beslut inte ska leda till.

Men beslutet har redan gett konsekvenser. SCA utreder alternativ transportväg till norsk hamn liksom vad ökade biltransporter kan medföra i belastning på infrastruktur, olycksrisk på vägar m m. Oron är att man inte klarar uppsatta miljömål.

– Det är bra att IMO tar tag i svavelproblematiken – och beredskap fanns hos näringslivet i norra Europa att kunna hantera krav på 0,5 % svavel i fartygsbränsle med viss omställningstid – men nu blev beslutet 0,1 % svavel och medför orimliga konsekvenser för basindustrin som levererar och konkurrerar på den globala marknaden, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

I Finland har regeringen i detta läge utnyttjat en juridisk möjlighet, som finns fram till årsskiftet 2009/2010, att låta IMO:s beslut vara beroende av den finska riksdagens samtycke.

Fakta: De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 % idag till 0,1 % år 2015 och globalt från dagens 4,5 % till 0,5 % år 2025. Det innebär även att det blir olika krav inom EU.

För mer information vänligen kontakta:
Staffan Thonfors, Transportdirektör, Skogsindustrierna, 070-574 57 21
Karin Eriksson, pressansvarig, Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt och indirekt omkring 82 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2008). Box 55525, 102 04  Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org