Svenskt Näringsliv

ORIMLIGA SKILLNADER I ÄLDREOMSORGEN!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 10:47 CET

Skillnaderna i ”avvikelser” mellan olika äldreboenden är enorma och orimliga. Det är 10 000 (!) procents skillnad mellan de kommuner/stadsdelar i Stockholms län som rapporterar de högsta respektive lägsta avvikelserna, säger Anders Morin Svenskt Näringsliv som är en av författarna bakom studien.

En avvikelse är en händelse som medfört eller skulle ha kunnat medföra någon typ av skada för en patient, och som inte är förväntad utifrån patientens tillstånd eller vårdens karaktär. Särskilt allvarliga avvikelser kan leda till Lex Maria-anmälan.

Svenskt Näringsliv har samlat in avvikelserapporter från de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i samtliga 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Resultaten är skrämmande och vittnar om oklara regler och standards för hur man rapporterar samt bristande tillsyn.

I Haninge uppges det exempelvis ske 1143 avvikelser, medan det bara rapporteras 11 avvikelser i Skarpnäck per hundra vårdtagare och år. I Sigtuna faller en vårdtagare i genomsnitt 6,45 gånger om året, medan det i Norrtälje uppges vara sällsynt med fall. Det är tio gånger vanligare med trycksår i Sigtunas äldreboenden än i Tyresö.

Skillnaderna speglar inte verkliga kvalitetsskillnader, utan snarare brist på gemensam standard och skillnader i rapporteringsbenägenhet. Den studie vi utfört pekar dock på - om de stadsdelar/ kommuner med de flesta avvikelserna skulle vara typiska, vilket är sannolikt – att det är det mycket riskfyllt att bo på äldreboende, säger Moniks Renstig, Wombri, som tagit fram underlaget till studien.


Med all sannolikhet sker en betydande underrapportering i de distrikt som har mycket låga tal. Detta innebär stor risk för att man där inte söker förebygga att händelser som inte bort inträffa händer igen. Det kan till och med vara så att enheter med höga tal vad gäller avvikelser har en – relativt sett - högre säkerhet eftersom säkerhetsarbetet där ofta kan antas bedrivas mer aktivt. Ett första steg för att förbättra patientsäkerhetsarbetet är att avvikelsebegreppet standardiseras.

Regeringen avser att införa fritt val i äldreomsorgen, vilket är utmärkt. Men då kommer människor att vilja veta vilka skillnader det finns mellan olika boenden.

Svenskt Näringsliv uppmanar regeringen att snabba på processen att bereda väg för reformen om fritt val i äldreomsorgen genom att se till att den äldre verkligen kan göra informerade val på goda grunder, säger Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Fungerande mått för patientsäkerhet och avvikelser måste därför snarast tas fram för ett öppet kvalitetsregister för äldreomsorgen. Annars riskerar denna nödvändiga reform att inte bli till särskild stor glädje för den äldre, vilket i sin tur leder till att konkurrensen mellan olika äldreboenden bara blir på låtsas. Detta kan i sin tur medföra att äldreboenden med låg kvalitet inte kan konkurreras ut av aktörer som hade kunnat erbjuda högre kvalitet.


Anders.Morin@svensktnaringsliv.se 08-553 430 48
Monica.Renstig@wombri.se 070-774 33 74Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se