Svensk Energi

”Orimligt av Energimyndigheten att hänga ut enskilda elnätbolag”

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 11:53 CEST

Eldistributionen är en monopolverksamhet. Av det skälet behövs en statlig reglering. Därom är alla ense. Det konstaterade Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, inför 400 personer vid onsdagens årsstämma med Svensk Energi i Stockholm. Bo Källstrand angrep Energimyndigheten för processen kring arbetet med den s k nätnyttomodellen som är avsedd att spela en viktig roll i den framtida regleringen av elnätverksamheten i Sverige.

Bo Källstrand:

-- Mycket av föreningens arbete under vintern och våren har kretsat kring utformningen av den framtida regleringen på elnätområdet. Nätnyttomodellen – dess kommande utformning och funktion – har stått i fokus. I Svensk Energis remissvar över nätnyttomodellen har vi uttryckt både förvåning och bestörtning över hur processen har skötts. Det är ett ovanligt starkt språkbruk. Men det har tyvärr varit motiverat.

-- Det är orimligt att på det sätt Energimyndigheten avser hänga ut bolag såsom oskäliga på så osäkert underlag. Överhuvudtaget kräver anständigheten att myndighetens rapportering kring nätbolagen får en seriös utformning. Det är orimligt att allmänheten matas med en obegriplig blandning av skenbart exakta siffror om en teoretisk ”debiteringsgrad”, med DEA-analysens ”trafikljus” och med braskande rubriker om kommande återbetalningar i miljardklassen!

-- Det är min förhoppning att Energimyndigheten tar till sig kritiken och anammar branschens trots allt positiva grundsyn. Förverkligandet av nätnyttomodellen kräver mera tid. Branschen har erbjudit myndigheten att ställa sin främsta expertis till förfogande för att utveckla en långsiktigt fungerande modell för nätregleringen.

Branschens ståndpunkt i dagsläget är orubbad, enligt Bo Källstrand:

 Nätnyttomodellen är inte färdig i sin utformning. Den är inte mogen att tas i bruk.
 Nätnyttomodellen har förutsättningar att kunna vara ett bra urvalsinstrument för att se vilka företag som sticker ut, och där en närmare granskning skulle kunna vara motiverad.
 Nätnyttomodellen kan däremot inte utgöra regleringen och avgöra vad som är skälig tariff. Den slutliga bedömningen måste beakta behovet av att utveckla kvaliteten och ge möjlighet att underhålla det existerande nätet.

Bo Källstrand tryckte på vikten av att elbranschen fortsätter att via konkreta förbättringar för elkunderna arbeta upp förtroendet för branschen. Han berörde även pågående samtal mellan regeringen och kärnkraftbolagen om en förtida avveckling:

-- En förtida kärnkraftavveckling vore naturligtvis först och främst en gigantisk kapitalförstöring. Ett antal väl fungerande produktionsanläggningar med mycket el kvar att ge – dessutom till låga kostnader – ställs av. Kostnaderna, som kan mätas i 100-tals miljarder, kommer i slutändan att bäras av kunder och skattebetalare.

-- Med den kunskap som finns idag kommer en kärnkraftavveckling att leda till dramatiskt ökade utsläpp av klimatgaser – sannolikt mer än en fördubbling jämfört med de kvoter som nu diskuteras. Hur stora utsläppsökningarna blir, beror på vilka energikällor som kommer att nyttjas. En rimlig slutsats är att Sverige över huvud taget inte har någon möjlighet att leva upp till gjorda internationella åtaganden för att minska växthuseffekten. Sverige blir där ett avskräckande exempel!

-- Sverige skulle behöva en helt ny syn på vår framtida elförsörjning. Elbranschen kan inte ses som en aldrig sinande källa för ökade skatter och pålagor. Vi behöver snarare en ökad förståelse för branschens villkor – och möjligheter. Här kan skapas både tillväxt och jobb.

Vid stämman valdes Anders Hedenstedt, VD i Göteborg Energi, till ny ordförande i Svensk Energi efter Lars Frithiof, Sydkraft.


Ytterligare information:

Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, mobil 0708-39 72 09
Kalle Karlsson, informationschef i Svensk Energi, mobil 073-301 7368