Naturvårdsverket

Oroande utveckling för lodjursstammen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 13:41 CET

Lodjursstammen utvecklas inte som önskvärt. Förra vinterns inventering visar
att det fanns 231 säkra föryngringar, medan riksdagen satt minimimålet till
300 föryngringar. Det motsvarar cirka 1 500 lodjur.

- Lodjurstammen har ökat tidigare, men nu tycks den åter minska. Det är
oroande låga siffror för föryngringen, alltså antalet honor som föder ungar
årligen, säger Björn Risinger, chef för Naturresursavdelningen på
Naturvårdsverket.

Det här är första året som länsstyrelserna svarar för inventeringarna av de
stora rovdjuren. Nu har länsstyrelserna rapporterat in siffrorna till
Naturvårdsverket. Totalt fanns 231 säkra föryngringar av lodjur. Ungefär
hälften av föryngringarna finns i de fyra nordligaste länen.
Riksdagens mål för rovdjurspolitiken är att det ska finnas livskraftiga
stammar av lodjur, järv, björn och varg. Av hänsyn till rennäringen bör den
stora tillväxten av lodjur ske utanför renskötselområdet.

- Det är önskvärt att lodjursstammen sprids söderut, men det är trögt i
passagen i höjd med Mälardalen-Vänern. Två föryngringar har dock
rapporterats från Östergötland, säger Klas Allander,
viltförvaltningsenheten.

Norrbotten hade 34 föryngringar av lodjur, Västerbotten 24, Jämtland 39,
Västernorrland 19, Gävleborg 21 plus 1 osäker, Dalarna 23+9, Västmanland 13,
Örebro 11, Värmland 38, Halland 1 osäker, Östergötland 2, samt Uppsala 7
säkra och 1 osäker föryngring.

Vargen tycks vara långt från etappmålet 20 föryngringar. Inventeringarna
vintern 2002/2003 visade på att det i Sverige fanns 6-7 föryngringar och att
det totalt fanns 62-79 djur.

I vintras noterades 25 säkra föryngringar av järv och 34 sannolika.
Etappmålet är 90 föryngringar. Från Norrbotten rapporteras 18 säkra och 21
sannolika föryngringar, från Västerbotten 4 respektive 7, från Jämtland 3
respektive 5. 1 sannolik föryngring rapporteras från Dalarna, medan
Värmland, Gävleborg och Västernorrland rapporterar att länen har järv.

Björnen ligger i ide på vintern och kan därför inte inventeras på spårsnö
som de andra stora rovdjuren. Till sommaren ska Skandinaviska björnprojektet
redovisa resultatet av DNA-prov på björnspillning och då kan stammens
storlek bedömas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Risinger, 08-698 14 84, 0708-40 41 63,
bjorn.risinger@naturvardsverket.se

Klas Allander, viltförvaltningsenheten, 08-698 85 39,
klas.allander@naturvardsverket.se

Johan Axell, Informationsdirektör, 08-698 16 15, 070-294 48 48, johan.axell@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.