Länsstyrelsen i Stockholms län

Orörda myrmarker skyddas i nytt naturreservat

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:11 CET

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Långviksträsk naturreservat på Ingarö i Värmdö kommun. I reservatet finns en av de största sammanhängande orörda myrmarkerna i Stockholmsregionen och flera rödlistade* växt- och djurarter.

Kombinationen av stora opåverkade våtmarker med sumpskogar, kärr, mossar och närmast orörda skogsområden gör att området kring sjön Långviksträsk har mycket höga naturvärden.

- Området är av riksintresse för naturvården och är upptaget i Naturvårdsverkets myrskyddsplan. Myren ingår också i det europieska nätverket av skyddad natur; Natura 2000, säger Björn Carlberg vid Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

En stor del av skogen är över 100 år gammal och har egenskaper som är typiska för skogar som inte påverkats av storskaligt skogsbruk. Till exempel finns det gott om död ved, spår efter skogsbrand och en stor åldersspridning i trädbeståndet. Det skapar goda förutsättningar för många specialiserade insekter och andra organismer att leva här. I området finns också flera rödlistade växt- och djurarter.

Vishamnsbäcken, som är den minsta bäcken i länet med lekande havsöring, rinner upp i reservatet. Reservatets våtmarker och vattenmiljöer har stor betydelse för öringens fortsatta liv i bäcken.

Långviksträsk naturreservat är 313 hektar stort och området är redan idag välbesökt. Tanken är att friluftsintressena ska tillvaratas även framöver genom att området görs tillgängligt på ett sätt som inte påverkar naturvärdena negativt.

I och med beslutet får länet sitt 256:e naturreservat. I Värmdö kommun finns det i dagsläget 44 naturreservat, med Långviksträsk naturreservat inkluderat.

>> Beslut

>> Kartor

För mer information, kontakta:
Björn Carlberg, Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tfn 08-785 51 13