E.ON Sverige AB

Oskarshamn Energy Forum: Hans Blix huvudtalare vid årets energiseminarium

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:19 CET

I samarbete med Svensk Energi, Oskarshamn Energi och Union of the Baltic Cities arrangerar OKG den 21 – 22 november ett energiseminarium på temat ”Elen som samhällsbyggare”. Det blir fjärde året i rad som ett dylikt evenemang går av stapeln. På agendan står bland annat ett föredrag kring kärnkraften som hot eller möjlighet av före detta IAEA-chefen Hans Blix.

Elektriciteten är en energiform som på bara drygt hundra år har revolutionerat samhällsutvecklingen. Sätten att utvinna elenergi utvecklas ständigt. Detta styrs inte minst av tillgången på resurser. Därmed står just resurstillgången ofta i fokus när energifrågan diskuteras. Insikten växer också om att försörjning och användning av energi är en global angelägenhet, särskilt som frågan också har kopplingar till vår miljö. Växthuseffekt och klimatförändringar står högt på dagordningen när vår framtid diskuteras.

Årets energiseminarium i 150-årsfirande Oskarshamn tar avstamp i den betydelse elen haft och har för samhällsutvecklingen. Välstånd är ofta förknippat med hög energianvändning. Inom EU drivs energipolitiken utifrån ambitionen att kombinera en ökad miljöanpassning med en ökad solidaritet med andra länder. Vid seminariet redogörs på ett sammanfattat vis vad EUs grönbok innehåller, men också hur elanvändningen kan effektiviseras. En kärnfråga är vilken roll som kärnkraften kan ha i dessa sammanhang. En som genom sin långa erfarenhet kan bedöma kärnkraften som hot eller möjlighet är förre IAEA-chefen Hans Blix. Han bereds tillfälle att under seminariet utveckla sitt resonemang. I ett försök att blicka framåt avrundas seminariet med några föredrag om morgondagens elproduktion och en hållbar utveckling.

För ytterligare information om seminariet och möjligheten att deltaga, se www.oskarnet.se/energiseminarium.

Seminariet utgör basen för Oskarshamn Energy Forum. Ambitionen med detta forum är att erbjuda en arena för dialog kring energifrågor och i synnerhet elektriciteten och dess betydelse. Arenan exponeras främst under en vecka i november månad, då flera seminarier på temat energi arrangeras i Oskarshamn. De olika seminariernas arrangörer samverkar för att belysningen av energifrågan ska vara så allsidig som möjligt. Energy Forum utgör samtidigt en ingrediens i programmet ”Oskarshamn i Ljus”, en kraftsamling av olika aktörers aktiviteter för att under de mörka vintermånaderna stärka ortens varumärke, Oskarshamn – kommunen med energi.

Ytterligare information lämnas av:
Ronnie Gunnarsson Anders Österberg
VD, Oskarshamn Energi AB Informationschef, OKG
Tel: 0491 – 88 111 Tel: 0491 – 78 63 54

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 850 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2005 levererades drygt 16,5 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.