Granskningsnämnden för radio och TV

Otillbörligt gynnande i Oprah Winfrey show

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:53 CEST

Granskningsnämnden fällde ett avsnitt av programserien Oprah Winfrey show i
TV4 för otillbörligt kommersiellt gynnande.

Programmet hade rubriken Oprah´s favorite things och ägnades i sin helhet åt
utdelning av programledarens favoritsaker. De produkter som publiken under stort jubel fick ta emot utgjordes av en armbandsklocka, en kamera, en CDspelare, en mobiltelefon, CD-skivor, böcker, klädesplagg, skönhetsmedel, matvaror m.m. Samtliga produkter presenterades i mycket positiva ordalag och i flertalet fall lämnades även uppgifter om priser och försäljningsställen. Vid
flera tillfällen hänvisades också till programmets hemsida och till olika telefonnummer för närmare information om de aktuella produkterna.

Tre anmälare ansåg att programmet utgjorde ren reklam.

Granskningsnämnden konstaterade att programmet hade karaktären av ett rent
försäljningsprogram för de aktuella produkterna. Flera av de produkter som
exponerades var produkter med internationellt välkända varumärken. Enligt
nämndens mening uppkom ett gynnande av dessa produkter som vida översteg
vad som var motiverat av något informations- eller underhållningsintresse.

Programmet stred därför mot förbudet mot otillbörligt kommersiellt gynnande.
Mot bakgrund av TV4:s förklaring att ytterligare avsnitt av Oprah´s favorite
things inte skulle komma att visas fann nämnden inte skäl att ansöka om
påförande av s.k. särskild avgift.

BAKGRUND
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen får program som inte är reklam inte på ett
otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis är
ett gynnande av ett kommersiellt intresse otillbörligt i de fall det inte kan motiveras av
något informations- eller underhållningsintresse.
Granskningsnämnden fällde år 2001 ett tidigare avsnitt av Oprah Winfrey show där
olika elektronikprodukter exponerades för brott mot bestämmelsen i 6 kap. 4 § radio-
och TV-lagen. Både länsrätten och kammarrätten har bifallit nämndens ansökan om att
TV4 skall påföras en avgift på 200 000 kronor för denna överträdelse.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-607 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se