Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Otillräcklig reglering av fondförvaltning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:59 CET

 - Etiska fonder informerar inte tillräckligt om riskerna och om vad etisk förvaltning betyder visar ny avhandling

För tio år sedan fanns bara en handfull etiska fonder i Sverige, idag finns det över hundra. Och ökningen av etiska investeringar förväntas fortsätta. Dock råder det stora problem med etisk förvaltning i praktiken, mycket beroende på att informationskravet i dagsläget inte är optimalt utformat vilket gör det svårt för spararna att ta informerade beslut. Regleringen av etiska fonder måste därför skärpas och en standardisering av informationen etableras för att möjliggöra jämförelser mellan olika fonder. Det menar Sebastian Siegl, forskare på Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och knuten till Mistraprogrammet SIRP, Sustainable Investment Research Platform, i en ny avhandling.

Det finns idag ingen klar definition av vad som får kallas en etisk fond. Ofta är de fonder som kallas etiska fonder som på något sätt försöker att ta med etiska aspekter när de väljer vilka företag de ska investera i, exempelvis genom att undvika placeringar i branscher som alkohol, spel, pornografi, tobak och vapen, liksom i företag som inte är miljöanpassade eller som bryter mot internationella normer. Men för att göra korrekta bedömningar av etiska placeringar krävs tillgång till tydlig information för finansiella rådgivare, något som Sebastian Siegl, forskare i handelsrätt på Handelshögskolan i Göteborg, menar inte finns idag.

-  Idag råder förvirring om hur fondbolag ska redovisa innebörden av etiken, och i vissa fall kan man ifrågasätta om de som ägnar sig åt etisk fondförvaltning är etiska i förhållande till spararna, med tanke på att de inte möjliggör för sina kunder att ta informerade beslut, säger Sebastian Siegl.

Sebastian Siegls förslag för att komma tillrätta med problemet är att skärpa regleringen av etisk fondförvaltning, som han menar inte är baserad på hur fondförvaltare beter sig i praktiken. Siegl anser att information om de etiska fonderna ska vara standardiserad för att underlätta jämförelser mellan olika fondbolag samt ta större hänsyn till risknivåerna.

-  Ytterligare en förbättrande åtgärd kan vara att fonder delas in i två huvudtyper; sådana som syftar enbart till maximal riskjusterad avkastning och sådana som har parallella syften, som att uppnå ett socialt eller miljörelaterat mål, avslutar Sebastian Siegl. 

För mer information, kontakta
Sebastian Siegl
0733-758435

Avhandlingen presenterades den 23 februari 2011
Avhandlingen titel: Fondförvaltaransvaret – särskilt om etisk fondförvaltning
Författare
: Sebastian Siegl, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

>>En högupplöst bild på Sebastian Siegl finns att ladda ner här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=22108

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.