Socialstyrelsen

Otydlig ansvarsfördelning mellan cheferna

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:49 CET

Socialstyrelsens utredning med anledning av branden vid Regionpsykiatriska kliniken, S:t Sigfrids sjukhus, Växjö:

Ansvarsfördelningen mellan de olika chefsnivåerna har inte varit helt
klarlagd. I några fall brast informationen till anhöriga. Personalen kan
inte kritiseras för sina insatser. Detta konstaterar Socialstyrelsen efter
en granskning vid Regionpsykiatriska kliniken, Växjö.

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö har granskat
regionpsykiatriska kliniken, Växjö. Detta med anledning av branden den 1
augusti 2003 då två patienter avled och tre patienter skadades allvarligt. I
samband med utredningen har Socialstyrelsen bland annat gjort tillsynsbesök
på kliniken, intervjuat verksamhetsledning, patienter och personal.

Utredningen visar bland annat att ansvarsfördelningen mellan de olika
chefsnivåerna inte varit helt klarlagd. Därför påpekar Socialstyrelsen
vikten av att ansvarsfördelningen tydliggörs på samtliga chefsnivåer.

Socialstyrelsen finner inte skäl att kritisera utformningen av lokaler och
personalsammansättning. Den personal som tjänstgjorde på avdelning 67/68 den
aktuella natten kan inte heller kritiseras för sina insatser. Personalen får
anses ha riskerat liv och hälsa i försöken att släcka branden och rädda
patienterna.

Socialstyrelsens utredning kan vidare konstatera att informationen till
anhöriga i några fall varit bristfällig.

Sjukhusledningen har vidtagit och avser vidta en rad åtgärder för att
förbättra patientsäkerheten och förhindra liknande katastrofala händelser.
Socialstyrelsen förutsätter dock att sjukhusledningen tydliggör
ansvarsfördelningen på de olika chefsnivåerna, att rutiner tas fram för
anhöriginformation, att det görs en riskbedömning av den fysiska vårdmiljön
och att denna ses över så att patientsäkerheten så långt möjligt garanteras.


Socialstyrelsen kommer i sin löpande tillsyn att fortsatt följa upp de
åtgärder som sjukhusledningen planerat vidta samt de problemområden där
Socialstyrelsen funnit skäl till kritik.

Ytterligare upplysningar: Per Manhem, enhetschef, 040-10 79 80, Ewa
Wressmark, byrådirektör/jurist, 040-10 79 89, Socialstyrelsens regionala
tillsynsenhet i Malmö.

Länk till tillsynsbeslutet:
http://www.sos.se/SOS/NYTT/Press03/pm0334bilaga.pdf