Riksrevisionen

Otydlig styrning inom arbetsmarknadspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:21 CET

Styrningen inom arbetsmarknadspolitiken är otydlig. Detta riskerar att leda till att Arbetsförmedlingens resursanvändning och resursfördelning blir mindre effektiv. Det försvårar också möjligheten att få en objektiv bild av förmedlingens resultat.

Riksrevisionen har granskat styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. De styrinstrument som granskats är regeringens mål, Arbetsförmedlingens styrkort och modeller för resursfördelning.

Utvärderingar av politikens effekter är ett viktigt verktyg för att objektivt och rättvisande kunna bedöma Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Granskningen visar att regeringen sällan använder effektutvärderingar. Därmed får riksdagen sämre möjligheter att avgöra om mål har nåtts.

Arbetsförmedlingen har konkretiserat regeringens mål för arbetsmarknadspolitiken. Granskningen visar dock att det saknas styrkortsmått som speglar viktiga moment i Arbetsförmedlingens uppdrag. Konkretiseringen har vidare svag förankring hos handläggarna. Riksrevisionen menar att styrkortet kan förbättras på flera sätt så att insatserna blir effektivare.

I granskningen har framkommit att den modell som används för att fördela Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag inte uppfyller myndighetens syften med modellen. Denna ¬modell har för många syften och behöver förenklas. Samtidigt saknas ett renodlat mått för myndighetens inre effektivitet, och underlag för hur arbetsbelastningen fördelar sig mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Det är svårt att värdera Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat eftersom regeringen inte redovisar sina bedömningsgrunder. Regeringen bör därför ange vilka normer som ligger bakom bedömningen, säger riksrevisor Claes Norgren.

Fakta:
Styrkort i dess nuvarande form togs fram i USA på 1990-talet. Styrkort kompletterar traditionella ekonomiska styrindikatorer med andra för verksamheten viktiga indikatorer och utgör grunden för ett generellt strategiskt styrsystem. Arbetsförmedlingens styrkort är en sammanvägning av områden som är av betydelse för vad myndigheter presterar. Dessa områden är kund, verksamhet, ekonomi och medarbetare.

Rapporttitel:
Styrning inom arbetsmarknadspolitiken – mål, styrkort och modeller för resursfördelning (RiR 2010:1)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Mats Johansson, 08-517 140 91, 073-445 20 91

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.