Accenture AB

Outsourcing av företagens ekonomifunktioner blir allt vanligare enligt undersökning från Accenture

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 10:36 CEST

Accenture slår fast 10 gyllene regler för outsourcing av ekonomi- och redovisning

Outsourcing av företagens ekonomifunktioner blir allt vanligare och över 70 procent av företagsledarna tror att efterfrågan kommer att öka ännu mer under de närmaste tre åren, visar en undersökning genomförd av Accenture och Economist Intelligence Unit (EIU). Företagsledare ser outsourcing som en viktig förändringsstrategi.

Studien av företagens outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktioner bygger på en enkätundersökning med 236 deltagande företag inom olika branscher i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. I studien ingår även djupintervjuer med företagsledare i 44 företag.

Uppskattningsvis 30 procent av företagen i undersökningen uppgav att de idag outsourcar sina ekonomi- och redovisningsfunktioner, och 65 procent ser detta som en lyckad eller mycket lyckad åtgärd. Initialt väljs outsourcing som ett sätt att minska kostnader och öka produktiviteten.

- Kostnadsnedskärningar och produktivitetsökningar är de främsta drivkrafterna, men vissa företag ser outsourcing som ett strategiskt verktyg för förändring. En av fördelarna med outsourcing är att någon utifrån kommer in och kan tillföra nya kunskaper vilket kan hjälpa företaget att genomföra förändringar, säger Jan Rehnman, partner på Accenture.

Djupintervjuerna bekräftar uppfattningen att företagen i allt högre grad utnyttjar outsourcing för att vinna strategiska fördelar. Man är mer benägna att outsourca allmänna ekonomiprocesser än kärnverksamheter, vilket inte är överraskande. Förvånande nog uppgav 82 procent av de som outsourcar sina ekonomi- och redovisningsfunktioner att de inte har några instrument för att mäta eventuella förbättringar.

- Ett mätsystem är en mycket viktig komponent för bägge parter i en outsourcing-relation. Man kan därmed säkra de ekonomiska mål som satts upp i beslutsunderlag och kontrakt samt få en tydlighet vad gäller servicenivåer och leveranskvalitet, säger Jan Rehnman.

Två tredjedelar (66 procent) av de som outsourcar vissa ekonomi- och redovisningsfunktioner angav som skäl till att de använder sig av outsourcing att de framförallt vill sänka sina kostnader. T.ex. rapporterade ett franskt företag inom kemiindustrin att man minskat sina kostnader för ekonomi- och redovisningsfunktionen med 30 procent under en tvåårsperiod genom att outsourca dessa funktioner.

De svarande rapporterade att fördelen med outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionen framförallt var kostnadsnedskärningar, varav 32 procent angav att produktiviteten inom ekonomifunktionen ökat.

Mer än 55 procent av de som deltog i undersökningen upplevde att outsourcing av ekonomifunktionen innebar att man kunde koncentrera sig mer på sin kärnverksamhet.

De största nackdelarna med outsourcing är enligt respondenterna risken för att värdefull information hamnar hos konkurrenterna (52 procent), risken för att kostnaderna för outsourcing blir högre än förväntat (48
procent) och försämrad intern kompetens (45 procent).

Även om undersökningssvaren inte är uppdelade regionvis framgår att outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionerna börjar bli alltmer accepterat i Sydostasien medan det ännu inte är lika vanligt förekommande i USA eller Europa. Den ekonomiska tillväxten, i synnerhet i Kina, är en av orsakerna till den förväntade ökningen i Asien.

Undersökningen innehåller en lista över vad Accenture kallar "gyllene regler" när det gäller outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionen som också ger svar på vissa vanliga frågor om outsourcing.

- Detta är ett värdefullt verktyg som kodifierar de medverkandes erfarenheter så att andra företag kan dra nytta av detta och få outsourcingtjänster som tillgodoser deras behov, säger Jan Rehnman.

Om undersökningen
Accenture har i samarbete med Economist Intelligence Unit (EIU) genomfört en omfattande global undersökning när det gäller outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionerna i syfte att hjälpa företagsledare att kunna utnyttja fördelarna och minska riskerna inom detta område. Undersökningen, som genomfördes i januari och februari 2003, gjordes via nätet med företagsledare från 236 företag inom olika branscher i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Dessutom gjordes djupintervjuer av forskare från Accenture och EIU med företagsledare från ytterligare 44 företag globalt. Rapportens namn är "Outside upside: Finding focus through finance outsourcing" och finns att läsa i sin helhet på www.accenture.com.

För mer information, kontakta:
Jan Rehnman, partner Accenture, tel: 08-451 35 67, jan.rehnman@accenture.com

Om Accenture
Accenture är världens ledande tjänsteföretag inom management och IT. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att uppnå sina visioner och skapa långsiktiga värden. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och allianser kan Accenture erbjuda ledande konsulttjänster och lösningar inom outsourcing. Med fler än 75 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2002. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden

"Gyllene regler" i samband med outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktioner

Tio steg till framgång enligt Accentures och EIU:s undersökning Enligt de chefer som svarade på undersökningsfrågorna från Accenture och Economist Intelligence Unit (EIU) är följande steg en bra vägledning för att lyckas med outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionerna:

1. Sätt av ordentligt med tid. Även om outsourcing i grund och botten
ses som en tidsbesparande åtgärd för företagsledningen kan
godkännandeprocessen ta lång tid.

2. Övertyga dina chefer. Det är viktigt att företagsledningen står bakom
företagets outsourcingprogram för att det ska lyckas. Det bör inte
presenteras som en ny lösning utan som någonting som blir allt
vanligare.

3. Bygg upp ett samförstånd. Mot bakgrund av att outsourcing kan
uppfattas som ett hot mot företagets makt och auktoritet är det viktigt
att inte bara företagsledningen står bakom sådana här förändringar. Det
är mycket viktigt att alla medverkar i den här processen.

4. Se till att du är välinformerad. Det är viktigt att ta reda på saker
och ting och ställa en massa frågor till leverantören. Planera, undersök
det strategiska upplägget och gör en noggrann analys av existerande
kostnader och resultat. Följ upp och kontrollera leverantörens
referenser och gör ett besök i deras lokaler.

5. Var noggrann med utformningen av kontraktet och inför en
uppsägningsklausul. Det är vanligt med flexibla partnerskap, men det är
viktigt att förhandla fram ett dokument som i detalj anger parternas
förpliktelser, prestationsbonus vid framgång och vilka åtgärder som ska
vidtas vid misslyckande, samt en uppsägningsklausul om det värsta skulle
hända.

6. Inför ett prestationsbaserat ersättningssystem. En prissättning som
baseras på prestation kan bidra till en lyckad lösning eftersom
grundidén är att parterna ska dela på risker och fördelar.

7. Förekom eventuella konflikter genom att alltid framhäva fördelarna.
Det finns en hel del oklarheter och osäkerheter kring outsourcing så det
är viktigt att ligga ett steg före och kunna vända negativa attityder
till något positivt. Framhäv det positiva för medarbetarna då företaget
ska outsourca vissa funktioner. När allt kommer omkring är ekonomi- och
redovisningsfunktionen en kärnkompetens.

8. Gör resultatmätningar. Mätsystemet ska inte bara ange hur bra ett
visst arrangemang fungerar utan också förmedla information om projektets
framgångar.

9. Se till att ha en bra överblick och kontroll. Att regelbundet granska
verksamheten är viktig förutsättning för framgång.

10. Bygg upp ett partnerskap. En nyckel här är de personliga rapporterna
mellan kunden och partnerns högsta chefer. Om kemin inte fungerar kan
det lätt komma grus i maskineriet.