PA Resources AB

PA RESOURCES: PA RESOURCES - ÖKAD PRODUKTION GER REKORDRESULTAT

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:08 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44187

Sammanfattning tredje kvartalet 2006
· Resultat efter skatt under tredje kvartalet 2006 uppgick till 102,4 MSEK (32,2) vilket är en ökning med 218 procent jämfört med motsvarande period 2005.
· Koncernens intäkter uppgick till 416,1 MSEK (83,2) vilket motsvarar en ökning med 400 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens intäkter hänför sig till försäljning av olja och gas.
· Rörelseresultatet uppgick till 246,3 MSEK (60,2) och rörelsemarginalen var 59 procent (72). De främsta orsakerna till det ökade rörelseresultatet jämfört med motsvarande period föregående år är att produktionen har ökat avsevärt under det senaste året och att oljepriset har varit på en hög nivå, vilket gett positivt resultat på koncernens intäkter. De främsta orsakerna till att rörelsemarginalen minskat jämfört med motsvarande period föregående år är att både ackumulerade avskrivningar och personalkostnader har ökat betydligt. Kostnader om totalt 45 MSEK, hänförda till orealiserade valutaförluster och kostnadsföring av tidigare tilldelade optioner i enlighet med koncernens options-program, har belastat resultatet för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 164,5 MSEK (50,1) under tredje kvartalet.
· EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 300,0 MSEK (64,1).
· Nettoresultat per aktie före utspädning blev 0,73 (0,25) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 0,73 (0,25).
· Produktionen under tredje kvartalet uppgick till 787 000 (222 000) fat oljeekvivalenter, varav 787 000 (206 000) fat olja och 0 (16 000) fat oljeekvivalenter gas.
· Genomsnittlig produktion per dag uppgick till 8 555 (2 417) fat oljeekvivalenter olja under kvartalet.
· Totalt såldes 836 000 (192 000) fat olja, varav 836 000 (178 000) till export och 0 (14 000) fat till den lokala marknaden, till ett snittpris på 66,63 USD/fat (57,30).

Sammanfattning januari - september 2006 (9 månader)
· Resultat efter skatt under perioden 2006 uppgick till 191,5 MSEK (59,0) vilket är en ökning med 225 procent jämfört med motsvarande period 2005.
· Koncernens intäkter uppgick till 751,6 MSEK (163,9) vilket motsvarar en ökning med 359 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
· Rörelseresultatet uppgick till 376,4 MSEK (111,3) och rörelsemarginalen var 50 procent (68). För förklaring av orsaker till det ökade rörelseresultatet samt den minskade rörelsemarginalen, se punkt tre under avsnittet "Sammanfattning tredje kvartalet 2006". Resultatet efter finansiella poster uppgick till 310,7 MSEK (96,1).
· EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 474,2 MSEK (117,6).
· Räntabilitet på totalt eget kapital uppgick till 9,4 procent (4,8) och räntabilitet på totalt sysselsatt eget kapital uppgick till 9,5 procent (6,7).
· Nettoresultat per aktie före utspädning blev 1,40 (0,56) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 1,40 (0,56).
· Periodens kassaflöde var -108,4 MSEK (1 150,1) och likvida medel uppgick till 708,1 MSEK (1 164,4) vid periodens slut.
· Produktionen under januari - september 2006 uppgick till 1 526 000 (617 484) fat oljeekvivalenter, varav 1 526 000 (548 000) fat olja och 0 (69 000) fat oljeekvivalenter gas.
· Genomsnittlig produktion per dag uppgick till 5 590 (2 481) fat oljeekvivalenter olja under perioden.
· Totalt såldes 1 579 000 (427 000) fat oljeekvivalenter olja under perioden, varav 1 402 000 (318 000) till export och 177 000 (109 000) till den lokala marknaden, till ett snittpris på 62,6 USD/fat (51). Under perioden såldes ingen gas, jämfört med 71 000 fat oljeekvivalenter gas motsvarande period föregående år.

VD och koncernchef Ulrik Janssons sammanfattande kommentarer
- Tredje kvartalet har kännetecknats av en rekordstor produktion, vilket har medfört att intäkterna har ökat betydligt och resultatet har förbättrats.

- De viktigaste händelserna under kvartalet var borrningarna av en ny produktionsbrunn på Didon-fältet i Tunisien samt de fortsatta satsningarna i västra Afrika. Under tredje kvartalet förberedde vi bland annat förvärvet av bolaget ADECO Congo BVI, vars dotterbolag äger 85 procents licensandel i det intressanta blocket Marine XIV i Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources bildade också tillsammans med två andra företag, ett nytt bolag vars roll är att hitta affärsmöjligheter och sedan förvärva olje- och gastillgångar i västra Afrika.


Vid frågor, kontakta gärna:

Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 707 514 184. E-post: pa.resources@paresources.se

Ole C. Wiborg
CFO, PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 11 eller +47 952 99 111. E-post: ole.wiborg@paresources.no