Miljödepartementet

PÅMINNELSE: Inbjudan till pressträff om KASAM:s rapport, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 14:49 CEST

KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor) publicerar vart tredje år rapporter om kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Årets rapport (SOU 2004:67) överlämnas till statsrådet Lena Sommestad på torsdag den 8 juli. I samband med detta överlämnande inbjuder KASAM till en pressträff med presentation av rapporten. Vid pressträffen finns möjlighet att ställa frågor till KASAM:s ledamöter med flera som med sina specialkunskaper har svarat för innehållet i rapporten.

Tid och plats
Tid: Torsdagen den 8 juli 2004 kl. 09.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Välkommen!

Medtag presslegitimation!

Webbutsändning

Till webbutsändning

Något om innehållet och viktigare konstateranden i rapporten:
KASAM:s rapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 omfattar följande teman.
· Kärnavfallsfrågan i internationell och svensk belysning
· Att hantera kärnavfallets risker. En översikt över metoder, problem och möjligheter
· Kärnavfallsfrågan och framtiden

En långsiktig och hållbar slutförvarslösning för använt kärnbränsle och annat långlivat, radioaktivt avfall kräver en samverkan mellan reaktorinnehavarna och staten samt invånarna i den eller de kommuner där ett slutförvar eller en inkapslingsanläggning kommer att byggas. KASAM:s rapport syftar bland annat till att underlätta för den dialog som är nödvändig mellan dessa. Sverige har kommit långt vad gäller förverkligandet av slutförvaring av använt kärnbränsle i den svenska berggrunden.

Kärnavfallsfrågan är inte bara av naturvetenskaplig och teknisk natur. Utöver bergarter, grundvattengenomströmning, hållfasthet och svetsningsteknik berör frågorna om kärnenergi och kärnavfall moraliska och etiska värderingar och prioriteringar. Vi behöver därför utveckla och fördjupa kunskapen om på vilka sätt val av olika tekniska lösningar kommer att påverka samhället i framtiden. Att välja mellan olika alternativ och att prioritera innebär alltid att vi måste väga etiska, ekonomiska, tekniska, miljömässiga, hälsorelaterade och sociala förhållanden mot varandra. Frågor av sådan art är inte enkla att ta ställning till, inte minst därför att kunskaperna om och värderingarna av dessa frågor inte är statiska.

Förutom att utveckla moraliska och etiska perspektiv behövs det en belysning av naturvetenskaplig metodutveckling. Det gäller till exempel mätning och modellering av rörelser i berggrunden, beskrivning och modellering av grundvattenförhållanden ner till förvarsdjup samt beskrivning av mekanismer för transport av olika grundämnen från djupförvaret. Det behövs också en utveckling av teknik för tillverkning och kontroll av de tekniska barriärerna, exempelvis kopparkapseln enligt KBS-3-konceptet.

KASAM berör även möjligheterna att minska avfallets farlighet och mängd genom alternativ teknik i form av transmutation. KASAM anser dock att det med dagens kunskap om denna teknik inte är acceptabelt att avbryta eller senarelägga det svenska slutförvarsprogrammet, med hänvisning till transmutation som ett möjligt alternativ.

KASAM konstaterar att det använda kärnbränslet är farligt för människors hälsa och för miljön i 100 000-tals år, om det inte förvaras på rätt sätt. Vår generation, som har dragit nytta av kärnkraften, har en moralisk skyldighet att skapa hållbara förutsättningar för att undanhålla det skadliga avfallet från det naturliga kretsloppet under motsvarande tid.

KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor) inrättades år 1985 och är en fristående vetenskaplig kommitté inom Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och avställning av kärntekniska anläggningar samt att lämna regeringen och vissa myndigheter råd i dessa frågor. Ledamöterna är kvalificerade vetenskapsmän från svenska och nordiska universitet och högskolor. De representerar oberoende sakkunskap inom olika områden av betydelse för slutförvaringen av radioaktivt avfall, inte enbart inom teknik och naturvetenskap utan också inom ämnen som etik och samhällsvetenskap.

Rrapporten, SOU 2004:67 finns på webbplatsen: www.kasam.org från och med klockan 09.00 torsdagen den 8 juli 2004.
En förteckning över KASAM:s ledamöter med flera framgår av denna hemsida.

Kontakt
Ordförande i KASAM
Kristina Glimelius
Tel: 018-67 10 50 eller 018-67 32 38
kristina.glimelius@adm.slu.se Sekreterare i KASAM
Mats Lindman
Tel: 08-405 17 92
mats.lindman@environment.ministry.se