Idogen AB

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 08:35 CEST

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie
TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 29 september 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 42.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 27 september 2016.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com