FAO

Påskyndat bistånd till Pakistans översvämningsoffer

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:16 CEST

10 miljoner människor hotas av hunger och undernäring

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) arbetar tillsammans för att säkra livsmedelsförsörjningen i Pakistan efter översvämningskatastrofen som förstörde livsmedelslager och cirka 10 procent av landets skördar, vilket gör att uppskattningsvis 10 miljoner människor är i riskzonen för att drabbas av hunger och undernäring. Samarbetet mellan WFP, FAO och IFAD utgör en viktig del för återhämtningsarbetet för landet.

FAO, WFP och IFAD arbetar snabbt för att mobilisera resurser och ordna det logistiska på plats för att ta itu med de akuta såväl som långsiktiga behoven av livsmedel. Tillsammans organiserar organen katastrof- och livsmedelsbistånd, insatsvaror för jordbruket som distribution av utsäde, foder, veterinärmedicin och jordbruksinsatsvaror samt återställande av skadad mark och infrastruktur. Åtgärderna, som kräver ihållande givarstöd, är ett försök att säkra livsmedelsförsörjningen för de översvämningsdrabbade människorna och hjälpa regeringen att återinvestera i jordbruk och sociala skyddsnät. Arbetet syftar till att bekämpa hungern och hotet mot en säkrad livsmedelsförsörjning som förvärrats av den senaste tidens naturkatastrofer.

Viktigt att jordbruket kommer igång

Under augusti nådde WFP ut till tre miljoner översvämningsdrabbade människor med matransoner och satsar på att öka den siffran till sex miljoner den här månaden, främst genom en utvidgning av verksamheten i Punjab och Sindh, vilka till stor del fortfarande ligger under vatten. De livsmedelsransoner som ges till familjer innehåller näringstillskott för barn, vilka löper störst risk att drabbas av undernäring. När vattenmassorna drar sig tillbaka kommer WFP bistå och hjälpa familjer med deras livsmedelsbehov, exempelvis genom skolmatsprogram, medan de återupprättar sitt uppehälle. WFP kommer även att ställa sin logistiska expertis och sitt kontaktnät i Pakistan till förfogande för att bistå regeringen och FAO att nå pakistanska jordbrukare med utsäde och redskap så att vetesådden inte går förlorad. I Pakistan utgör vete stapelfödan och täcker i genomsnitt 60 procent av det dagliga behovet av protein och kolhydrater.

Förlust av utsädeslagren för vete, skördar och boskap har lämnat många jordbruksfamiljer utsatta, då 80 procent av den översvämningsdrabbade befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning. Många av de drabbade områdena står fortfarande under vatten, men där vattnet har sjunkit undan kan plantering nu ske. FAO når för närvarande ut till 1,6 miljoner människor med utsäde av vete, växtnäringsämnen och grönsaksfröer, samt foder och veterinärmedicin till boskapen. Med ett ökat givarstöd kan antalet familjer som nås av hjälp dubbleras.

Projekt och program i Pakistan finansierade av IFAD arbetar med att förbättra levnadsvillkoren och produktiviteten för fattiga på landsbygden. IFAD har just nu fem projekt i landet, fyra av dessa, som omfattar över 100 miljoner USD, har drabbats av översvämningarna. IFAD stödda projekt finns i de mest drabbade områdena och når främst de utsatta samhällena i marginaliserade områden. I samarbete med FAO och WFP samt lokala aktörer spelar IFAD en aktiv roll i återuppbyggandet och återanpassningen efter översvämningarna. Efter att ha sett över skadorna kommer IFAD att återuppta pågående projekt för att möta behoven i drabbade samhällen.

De katastrofala översvämningarna har påverkat mer än 20 miljoner människor och Pakistan var redan före översvämningarna ett land med osäkrad livsmedelsförsörjning.

Risken att drabbas av hunger och undernäring är störst bland de människor som tvingas spendera mer än 60 procent av sin inkomst på livsmedel, såsom fattig stadsbefolkning, flyktinggrupper, marklösa på landsbygden, herdar och en majoritet av småjordbrukarna.

Risken finns att naturresurser överutnyttjas och en osäkrad livsmedelsförsörjning tvingar dessutom människor att växla till sämre kostvanor och söka nödlösningar för att kunna försörja sig. Barn, särskilt flickor, tas ur skolan och tvingas arbeta. Familjer blir skuldsatta och tvingas sälja sina tillgångar eller flytta, vilket samtidigt ökar utsattheten hos dessa befolkningsgrupper.

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s arbete i det översvämningsdrabbade Pakistan

FAO:s sida om Pakistan

IFAD:s hemsida (Internationella fonden för jordbruksutveckling)

WFP:s hemsida (FN:s livsmedelsprogram)

Skriv på mot hungern i världen!