Svensk Israel-Information

Palestinska presidenten "erkänner aldrig" Israel som en judisk stat.

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:32 CEST

Jerusalem, måndagen 27 april 2009, kl 20:28

En hel mansålder efter PLO:s grundande gör dess nuvarande ledare, Mahmoud Abbas, en affär av att han inte kommer att erkänna att Israel är en judisk stat.

- För min del kan israelerna kalla sin stat "Den hebreiska socialistrepubliken", men jag kommer aldrig erkänna att det rör sig om en
judisk stat.

Abbas gjorde sin kommentar i samband med krigsoffrens dag i Israel, som
enligt seden infaller ett dygn före självständighetsdagen ( som inleds
tisdag kväll ). Säkert ingen slump att Abbas kom med sina tillspetsade
kommentarer nu, rapporterar Dick Haas från Jerusalem.

Om Abbas inte kan erkänna ens i en bisats att Israel i huvudsak är en
judisk stat, bör det inte förvåna någon om Israels skepsis mot Abbas som
fredspartner bara ökar. Det är frågan värt om hans styre i Ramallah över
huvud taget representerar palestinierna. Det vore kanske mera meninsgfullt
att satsa på Hamas som en partner för fred, om och när Hamas erkänner
Israels existensrätt. Och vänta ut Abbas tills han går i pension. Han är
under allla omständigheter på väg ut. Men nu låter han också som en
historisk parentes.

Abbas är gammal skåpmat. Ingen palestinsk ledare kan bestå som upprepar vad PLO sagt i mer än en mansålder: judarna är utövare av en religion, judendomen, men inget folk i nationell mening... medan palestinierna givetvis är ett folk och måste "få" en stat, som PLO ser saken.

Men Abbas kan inte diktera för israelerna vem de är. Det gör de så mycket
bättre själva. Precis som palestinierna definierar sig själva bättre än
någon utomstående part. Man kan nog lugnt påstå att palestinierna är ett
folk, men det är svårare att slå fast att PLO med sina ageranden och
låtanden de senaste fyra årtiondena gjort något som i sak påskyndat den
palestinska statens tillblivelse. Man är i praktisk mening anmärkningsvärt
litet intresserad av en egen stat. Däremot fortsätter Abbas den gamla
traditionen inom PLO att undervärdera Israel eller måla upp myter om vad
Israel är och inte är.

Men det är ju helt vid sidan om, och bara ett tecken på Abbas egen
inkompetens. Vad Israel är, avgör Israel. Världen avgör inte vare sig
Israels identitet eller den palestinska identiteten. I varje fall om anser
sig tillhöra den postkoloniala epoken. Abbas låtsas på ett märkligt sätt
vara kolonialist. Han definierar vad Israel är. Han gör sig till tolk för
en islamistisk syn, inte olik den som den iranske statschefen Mahmoud
Ahmadinejad förfäktar och som går ut på att islamister har rätt att
definiera allt, medan alla ickeislamister står för "nonsens" eller värre:
förtal av islam. En sådan inställning omöjliggör kompromisser och den
banar givetvis inte väg för en palestinsk stat eller ens för allvaligt
menade israelisk-palestinska fredsförhandlingar.

Abbas uttalande på måndagen tycks bekräfta att han är en tämligen
konventionell islamist, eller rättare sagt, en palestinsk ledare som inte
har civilkurage nog att säga saker och ting som pekar framåt.

Man kan redan nu utgå ifrån att den palestinska staten inte kommer att bli
till i år - heller. Oavsett vad amerikanerna vill eller inte vill. När
det gäller Palestinas tillblivelse är det palestinierna som måste ta saken
i egna händer. Ingen annan kommer att göra det åt dem. Abbas hugger i sten om han tror att han kan nå sitt mål utan att själv kompromissa.

Dick Haas, Jerusalem

dickhaas.com

Se också Haaretz:

Last update-07:41 02/12/2007 Senaste uppdatering - 07:41 02/12/2007 'Report: Abbas reiterates refusal to recognize Israel as 'Jewish state "Rapport: Abbas upprepar vägran att erkänna Israel som" judisk stat By The Associated Press I Associated Press :Tags Mahmoud Abbas , Hamas : Tags Mahmoud Abbas, Hamas
.Palestinian President Mahmoud Abbas reiterated his refusal on Saturday to recognize Israel as a Jewish state, Israel Radio reported . Palestinske presidenten Mahmoud Abbas upprepade sin vägran på lördagen att erkänna Israel som en judisk stat, Israel Radio rapporterade

.Historically, there are two states - Israel and Palestinian. . Historiskt sett finns det två stater - Israel och Palestina. Israel has Jews and other people, and this we are ready to recognize, but nothing else," the radio quoted Abbas as saying shortly after he landed in Saudi Arabia after brief stops in Egypt and Jordan" Israel har judar och andra människor, och detta är vi redo att erkänna, men inget annat, "radion citerade Abbas som sade strax efter att han landade i Saudiarabien efter kort stopp i Egypten och Jordanien"

.The Palestinians recognition of Israel as a Jewish state, which Jerusalem demands, is meant to bolster Israel's position that rejects the return of Palestinian refugees to areas inside the Green Line - the border before the 1967 Six-Day War . Palestinierna erkännande av Israel som en judisk stat, som Jerusalem krav, är tänkt att stödja Israel ståndpunkt som förkastar återlämnande av palestinska flyktingar till områden innanför den gröna linjen - gränsen före 1967 Six-Day War
Advertisement Advertisement .Earlier on Saturday, after meeting with Egyptian President Hosni Mubarak in Cairo, Abbas said that there will be meetings in Moscow and Paris to follow up on this week's Mideast peace conference in Annapolis, Maryland . Tidigare på lördagen, efter möte med Egyptens president Hosni Mubarak i Kairo, Abbas sade att det kommer att bli möten i Moskva och Paris att följa upp denna veckas Mideast fredskonferens i Annapolis, Maryland

.He also said that a special negotiating team, led by former Palestinian Prime Minister Ahmed Qureia, will handle peace talks with Israelis. . Han sa också att en särskild förhandlingsgrupp, som leds av förre palestinske premiärministern Ahmed Qureia, kommer att hantera fredssamtal med israeler. the negotiations are due to launch December 12 förhandlingarna beror på att lansera den 12 december

".There was this myth that there were talks or a deal in the US-brokered Mideast summit in Annapolis," Abbas said. ". Det var en myt att det fanns samtal eller ett erbjudande i USA-förmedlade Mideast toppmöte i Annapolis," Abbas sade. "The purpose of Annapolis meeting was to launch talks without going into details" "Syftet med Annapolis mötet var att inleda samtal utan att gå in på detaljer"

.There will be two stations after Annapolis: one in Paris and the second in Moscow where there will be another conference to review what the negotiations have achieved, he added, without elaborating . Det kommer att finnas två stationer efter Annapolis: en i Paris och den andra i Moskva där det kommer att bli en konferens för att se över vad förhandlingarna har uppnåtts, tillade han, utan att man bygger upp

Abbas did not say whether the Moscow meeting would focus on the Syrian-Israeli track .as has been widely speculated , Abbas sade inte om Moskva mötet skulle fokusera på den syrisk-israeliska spår. Som har varit allmänt spekulerats,

.In addition to the negotiating team, Abbas said that a supreme committee of all Palestinian leadership will be formed to follow up negotiations. . Utöver den förhandlingsgrupp, Abbas sade att en högsta kommitté av alla palestinska ledarskapet kommer att bildas för att följa upp förhandlingarna. He didn't give further details on which factions will be represented in the panel Han gjorde inte ge ytterligare detaljer om vilka fraktioner kommer att vara representerade i panelen

.Hamas and other allied militant groups have strongly opposed the resumption of peace talks with Israel, maintaining that Abbas lacks the political legitimacy to speak on behalf of all Palestinians. . Hamas och andra allierade militanta grupper har starkt emot att återuppta fredssamtalen med Israel, hävdar att Abbas saknar politisk legitimitet att tala för alla palestinier. Hamas and Abbas-led Fatah have been locked in a bitter struggle since the former seized control over the Gaza Strip in June, leaving only the West Bank under Fatah control Hamas och Abbas-ledda Fatah har varit låsta i en bitter kamp sedan tidigare beslagtagna kontroll över Gazaremsan i juni, vilket innebär att endast de Västbanken under Fatah kontroll

.Abbas on Saturday told reporters that he is open to holding talks with Hamas . Abbas på lördagen berättade reportern att han är öppen för samtal med Hamas

".We have had talks with Hamas for the past four or five years, he said. We don't mind having talks because they are part of the Palestinian people and we will not give up this part of the people and we will not ignore them" ". Vi har haft samtal med Hamas för de senaste fyra eller fem år, sade han. Vi har inget emot att ha samtal för att de är en del av det palestinska folket och vi kommer inte att ge upp den här delen av människor och vi kommer inte att ignorera dem "

".We consider it [Hamas] an important movement," he continued. ". Vi anser att det [Hamas] en viktig rörelse," fortsatte han. "When it ends its coup, we will be ready to talk" "När det slutar sin kupp, vi är redo att prata"

.Qureia, who traveled with Abbas on Saturday, told reporters in Saudi Arabia that negotiations with Israel will include the Gaza Strip, even though it is under Hamas rule . Qureia som rest med Abbas på lördag, sa reportern i Saudiarabien att förhandlingarna med Israel kommer att omfatta Gazaremsan, även om det är under Hamas regel

.In Jordan, Abbas said that he didn't receive any guarantees from the American administration regarding the upcoming negotiations with Israel . I Jordanien, Abbas sade att han inte fått några garantier från den amerikanska administrationen om de kommande förhandlingarna med Israel

".All I can say is that we felt seriousness from President [George W.] Bush and Secretary [of State Condoleezza] Rice and the whole American administration toward resolving the Palestinian problem," he said. . "Allt jag kan säga är att vi kände allvaret av president [George W.] Bush och utrikesminister [of State Condoleezza] Ris och hela den amerikanska regeringen mot att lösa den palestinska problemet, säger han. "But we can't claim that we have any guarantees on the negotiations and their outcome" "Men vi kan inte påstå att vi har några garantier om förhandlingarna och deras resultat"

.We're depending on the righteousness of our cause and on the international community, including the United States, which is sympathetic toward the Palestinian issue," added Abbas during a brief stopover at an Amman air base" . Vi är beroende på rättfärdighet för vår sak och för det internationella samfundet, inklusive Förenta staterna, som är välvilligt mot den palestinska frågan ", tillade Abbas under en kort mellanlandning på en Amman flygbas"

.Qureia, speaking separately with reporters at the Amman air base, said the Palestinians were determined to achieve statehood by the end of next year . Qureia talar separat med reportrar i Amman flygbas, sade palestinierna var fast beslutna att uppnå stat i slutet av nästa år

Prisoner release moved to Monday Fånge release flyttats till måndag

.The release of 429 Palestinian prisoners inside Israel as a gesture to Abbas has been postponed from Sunday to Monday, following a Palestinian Authority request . Frigörandet av 429 palestinska fångar i Israel som en gest till Abbas har flyttats från söndag till måndag, efter en palestinsk myndighet begära

.The Prison Service has been preparing for the release for several days, and the prisoners have been concentrated in the Ketziot Prison in the south. . Fängelset Service har varit att förbereda för övergång till flera dagar, och fångar har koncentrerat i Ketziot-fängelset i söder. Most of them will be released at the Bitunya checkpoint in the West Bank, while the Gaza residents among them will be freed at the Erez crossing in the Gaza Strip De flesta av dem kommer att publiceras på Bitunya kontrollpunkt i Västbanken, medan Gaza invånare mellan dem kommer att frigöras vid eRez passerar i Gazaremsan


:Related articles : Liknande artiklar

  • Negotiations on final status to get underway in 2 weeks Förhandlingarna om slutlig status för att få igång i 2 veckor
  • Grand vision, limp leaders Grand syn, halta ledare
  • Abbas: Now is the moment of truth for Palestinian statehood Abbas: Nu är det sanningens ögonblick för palestinsk stat
  • Olmert to Haaretz: Two-state solution, or Israel is done for Olmert till Haaretz: tvåstatslösning eller Israel görs för