Panaxia Security AB

PANAXIA SECURITY FÖRELÄGGER ÅRSSTÄMMAN FÖRSLAG OM BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:20 CEST

(NGM:PAXA)

Panaxia Security AB (publ)'s styrelse lämnar härmed förslag till årsstämman den 23 april för godkännande av beslut om företrädesemission av aktier.

Bakgrund
Styrelsen för Panaxia Security AB (publ), ("Panaxia", "Bolaget"), föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 7 april 2009 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är tänkt att tillföra Panaxia cirka 90 MSEK i likvida medel.

Emissionen föreslås ske främst i syfte att refinansiera förvärvet av PanAlarm AB i december 2008. Förvärvet finansierades med befintliga likvida medel samt lån från huvudägaren Laccord Ltd om sammanlagt 73 MSEK.

Därutöver bedömer styrelsen att nyemissionen på ett positivt sätt stärker Bolagets finansiella ställning och ger möjlighet att offensivt fortsätta att driva Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om fullständiga emissionsvillkor. De fullständiga villkoren för den beslutade nyemissionen enligt ovan kommer att fastställas av styrelsen och kommuniceras i pressmeddelande senast den 14 maj 2009.
Styrelsen för Panaxia föreslår mot ovan angivna bakgrund att årsstämman beslutar enligt följande:


(a) Företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 7 april 2009 om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Följande villkor skall gälla för emissionen av aktierna:
(i) Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i bolaget.

(ii) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i nyemissionen skall vara fredagen den 22 maj 2009.

(iii) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under perioden fr.o.m. fredagen den 29 maj 2009 t.o.m. fredagen den 12 juni 2009 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

(iv) För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som har anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I tredje hand skall återstående aktier tilldelas eventuella garanter som ställt ut teckningsgarantier i den beslutade nyemissionen.

(v) De nyemitterade aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning fr.o.m. för innevarande räkenskapsår.Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om fullständiga emissionsvillkor, inklusive;
- det belopp, eller högsta belopp, som bolagets aktiekapital skall ökas med, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,

- det antal aktier, högsta antal aktier eller lägsta och högsta antal aktier som skall ges ut,

- det belopp som skall betalas för varje ny aktie (teckningskursen)

De fullständiga villkoren för den beslutade nyemissionen enligt ovan kommer att fastställas av styrelsen och kommuniceras i pressmeddelande senast den 14 maj 2009.

__________________
Bromma den 8 april 2009
Styrelsen
Panaxia Security AB (publ)Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik. Inom Panaxiakoncernen finns bolagen Panaxia AB, BankService Sverige AB, AB Ha-Be Frakt, Hans Granlunds Åkeri AB, Pan Alarm AB och Nordisk Bevakningstjänst AB. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se