Panaxia Security AB

PANAXIA SECURITY: PANAXIA SECURITY'S ÅRSSTÄMMA 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:42 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51447

PANAXIA SECURITY: PANAXIA SECURITY'S ÅRSSTÄMMA 2009

(NGM:PAXA)

Panaxia Security's tredje årsstämma hölls igår. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet av stämman och stämman beslöt att godkänna de beslutsförslag som styrelsen förelagt stämman.

Följande beslut togs av årsstämman:

* Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.
* Moderbolagets förlust på 7.032.844 kronor beslöts att föras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.
* Samtliga styrelseledamöter omvaldes till nästa årsstämma samt nyval av Åke Ekström från Sparbanken 1826.
* Beslöts om ett oförändrat årligt styrelsearvode på 60.000 kronor till extern ledamot och ett tillika oförändrat årligt styrelsearvode på 100.000 kronor till styrelsens ordförande. Till ledamot av revisionsutskottet beslöts ett oförändrat arvode om 40.000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet oförändrat 20.000 kronor.
* Beslöts att valberedningen skall utses på samma sätt som inför årets stämma bestående av styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna. Representanten för den största aktieägaren är valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode.
* Fastställdes oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med tillägget att eventuell rörlig lönedel skall maximalt kunna uppgå till 4 månadslöner per mottagare och räkenskapsår.
* Godkändes förslag om genomförande av företrädesemission av aktier och att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om fullständiga emissionsvillkor att kommuniceras senast den 14 maj 2009.
* Godkändes beslutet på PanAlarms årsstämma, som hölls samma dag, att sälja Skyddsteknik i Malmö AB till före detta verkställande direktören i PanAlarm AB.


För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD Panaxia Security AB (publ), tfn. 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se.

Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik. Inom Panaxiakoncernen finns bolagen Panaxia AB, Panaxia Kontantservice AB, Panaxia Logistik AB, Hans Granlunds Åkeri AB, Pan Alarm AB och Nordisk Bevakningstjänst AB. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se