Expertrådet Miljökompetens AB

Paradigmskifte krävs för säkrare kemikaliehantering

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2008 14:03 CEST

Dagens djurtester är dyra och långsamma och i många fall är det osäkert hur pass relevanta resultaten är för oss människor. Tusentals kemikalier blir idag felaktigt bedömda på grund av bristfälliga tester.

Myndigheter världen över försöker ofta komma till rätta med problemet genom att kräva mer omfattande testning med dagens metoder. Ett annat sätt att ta sig an problemet presenteras i en rapport producerad av USA:s vetenskapsråd, på beställning av landets miljöskyddsmyndighet, EPA. I denna rapport framförs visionen om ett totalt paradigmskifte i synen på kemikaliebedömning. Man påpekar att det finns enorma landvinningar inom biovetenskapen, som skulle kunna användas för att utveckla helt nya testmetoder för att bedöma kemikalier.

Basen i den föreslagna strategin är en systembiologisk tankesätt, där automatiserade in vitro-metoder och datormodellering ska användas för att undersöka vilka effekter kroppsfrämmande ämnen har på de biologiska processerna i cellen. Fördelarna med ett sådant testsystem är att det skulle ge möjlighet att undersöka ett betydligt större antal kemikalier och blandningar samt fler biologiska reaktioner och vid mer realistiska exponeringsnivåer än vid dagens djurtester. Detta till betydligt lägre kostnader och snabbare än med dagens testmetoder. En annan fördel är att det framför allt skulle vara humana celler som används i modellerna.

I USA har myndigheterna gått samman för att i påkostade projekt påbörja arbetet med att ta fram de nya testmetoderna. Troy Seidle från Humane Society International efterlyser en internationell samordning, motsvarande den satsning som gjordes för att kartlägga människans gener i "Humane Genome Project" på 90-talet, för att driva  utvecklingen i denna inriktning. Förslaget presenteras vid ESTIV2008, en internationell kongress om nya, cellbaserade testmetoder för kemikalier, som hålls i Stockholms skärgård just nu.

Söndag 29/9 12-12.15 Troy Seidle: Bringing Toxicology Into the 21st Century: A Global Call to Action

Mer på programmet vid ESTIV2008 under
SÖNDAG 28 september 2008

Nya infallsvinklar på kvalitetssäkring av nya testmetoder kl 9-10.30
Validering, dvs en formell, teknisk och vetenskaplig utvärdering av nya metoder, krävs för att utreda om en ny testmetod håller måttet. Här ger fem forskare exempel från valideringsprojekt och diskuterar nya idéer för att förbättra processen.

Nya utmaningar för cellmodeller kl 11-13
Fem föredragshållare ger åhörarna en hel del att fundera över när det gäller framtidens testbehov och testmetoder. Behövs internationell samordning för att snabbt och effektivt utveckla de nya tester som behövs för att utreda riskerna med den ständigt ökande kemikalieanvändningen? Sessionen avslutas med en öppen diskussion.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare?
Kontakta kongressens presskontakt:
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg invigde kongressen på torsdagskvällen.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.