Värmdö kommun

Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergs stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 09:53 CEST

Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella uppdrag gällande Gustavsberg. De fyra arkitektkontor som valts ut att arbeta med parallella arkitektuppdrag Gustavsberg är CF Møller Architects, Kod Arkitekter, Mandaworks/Adept och White arkitekter. Deras uppdrag har varit att utarbeta gestaltningsförslag för de centrala delarna i Gustavsberg.

Uppdraget skedde i form av parallella arkitektuppdrag uppdelat i två arbetsperioder:

Uppdragsperiod 1
Varje kontor utformade övergripande gestaltningsförslag för hela uppdragsområdet.

Uppdragsperiod 2
Varje kontor arbetade fördjupat i varsitt specifikt delområde och undersökte möjlig exploateringsnivå.
Om Parallella arkitektuppdrag >>

Nu har resultaten för hela uppdragsperioden presenterats, ta del av förslagen nedan.

Förslagen

Centrum – CF Møller architects

CF Møller architects förslag till plan för Gustavsbergs centrum bygger på en förbättring av de befintliga naturliga och topografiska och kulturella tillgångarna i Gustavsberg samt att skapa en mångsidig, men rationell stadsstruktur. Bebyggelsestrukturen skapar en blandad stadsbild utan baksidor och med många gemensamma ytor. Den upplösta strukturen relaterar till historien genom att skapa en samtida tolkning av Gustavsbergs brukskaraktär. CF Møller har också en tanke om att låta vattnets forna väg i dalgången leda vägen genom en serie offentliga rum kring öppna dagvattenlösningar. Genom centrum finns ett gångstråk där biltrafik är begränsad och trafiken leds istället på Blekängsvägen och en gata öster om centrum, vid idrottsområdet. Handel integreras med bostäder och kontor i centrum och bostäder integreras med en högstadieskola.

Markplan formas av landskap, byggnadsfunktion, topografi och befintliga cirkulationsmönster. De övre våningarna trappar ner mot centrum för att skapa ett ljust och luftigt stadsrum i hjärtat av Gustavsbergs centrum. Bebyggelsens skala, höjd och densitet ökar runt kanterna. Olika kvarter har olika kvartersidentiteter och byggnaderna har genomgående träfasader med varierande uttryck.
Visualiseringsbilder från CF Møller architects >>

Stadsparken - White arkitekter

White arkitekter har arbetat med utformningen av en serie offentliga rum från Farstaviken fram till det busstorg som de föreslår vi centrum. De offentliga rummen ska ha olika karaktär och innehåll och anpassas till att de används olika beroende på årstiden. Busstorget omgärdar runda huset och ger det en plats värdig en identitetsbyggnad. ”Runda huset blir det nav kring vilket resandet ma­nifesteras”. I Runda huset föreslås vänthall och vardagshandel.

I Stadsparken föreslår White att församlingshemmet in­ryms i en lätt glaspaviljong som stöttar Värmdögatan och Runda Torget. Det erbjuder uterum mot parken i syd, sydväst för kyrkans samlande verk­samheter och öppen förskola. Paviljongen inne­håller även café/restaurang med utblick över dagvattendammar, parkmiljö med gamla ekar, kyr­kan och vattnet. Från Stadsparken är sikten och promenaden mot vattnet förstärkt. Utsiktsplats, bryggor och café skapar platser för vistelse nära vattnet. Stadsparkens rumsindelning kopplar till de historiska bruksgatorna norr om området.
Visualiseringsbilder från White arkitekter >>

Vattentornsberget – Mandaworks/Adept

Mandaworks och Adepts förslag för Vattentornsberget bygger på att behålla sammanhängande natur med höga naturvärden medan flackare delar bebyggs med bostäder och ett särskilt boende. Även befintliga vägar utnyttjas, bevaras och anpassas. Exploateringsgraden i området har ökat men tar samtidigt stor hänsyn till miljön och att det ska kunna tillskapas bra och trygga stråk mellan centrum och Munkmora. Den föreslagna bostadsbebyggelsen i norr formar nya gemensamma gårdar med befintlig lamellbebyggelse i Munkmora. Tomterna skär sig in i berget och skapar underjordiska parkeringsgarage. Varje kvarter består av flera byggnader med varierande höjder och volymer där varje byggnad anpassas till närmiljö och orientering.
Visualiseringsbilder från Mandaworks/Adept >>

Kråkberget – Kod arkitekter

Kod arkitekter har i sitt förslag för Kråkberget undersökt placeringar av bostäder styrda av topografi och höga naturvärden. Ett utav deras motton har varit: ”Bygg rätt, bygg tätt – spara natur”. Förslaget handlar till lika stora delar om att läka landskapet som att bygga ihop staden. Kod föreslår två typer av bebyggelse; Kråkbyn och Skogsbyn där den senare består av mindre huskroppar utplacerade i terrängen. Kråkbyn består av flerbostadshus placerade så att siktlinjer upp mot Kråkberget bevaras och skärgårdsgatan befolkas. Kods förslag för Kråkberget innehåller även idéer om hur bostäder och bostadsgårdar kan tillhandahålla ekosystemtjänster genom bostadsgårdar inspirerade av naturliga biotoper med ekologiska kvaliteter och dagvattenhantering.
Visualiseringsbilder från Kod arkitekter >>

Vad händer härnäst

Parallella arkitektuppdrag presenterades i kommunstyrelsens planutskott den 18 maj. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en handlingsplan som ska innehålla tidplan och budget samt utgöra underlag för politiska beslut och därmed styra detaljplanearbetet.

Utställning i Runda huset 26 maj

Arkitektkontorens förslag ställs ut i Runda huset i Gustavsberg. Vernissagen äger rum 26 maj kl. 15-19 och bemannas av tjänstemän som kan svara på frågor. Lättare förtäring bjuds. Ingen föranmälan behövs.

Medborgardialog 4 juni

Under förmiddagen lördagen den 4 juni kommer arkitektkontoren själva att kortfattat presentera sitt förslag. Under eftermiddagen hålls en dialog med medborgarna om Gustavsbergs utveckling.
Läs mer och anmäl dig här >>

Detaljplanearbete hösten 2016

Resultatet av parallella uppdrag kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.


Kontakt

Alva Herdevall, projektledare Parallella uppdrag, 08-570 470 28
Moa Öhman, projektledare Gustavsbergsprojektet, 08-570 485 82

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.