Marabouparken konsthall

Park Lek II: Utopiskt konstprojekt och ett reellt ingrepp i stadsplaneringsprocessen

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 15:57 CET

PARK LEK II AV KERSTIN BERGENDAL

Marabouparken Lab. i samarbete med Sundbybergs stad.

 För mer information och bilder, kontakta:

sara.callahan@marabouparken.se

08-294590

PARK LEK II: BÅDE UTOPISKT KONSTPROJEKT OCH ETT REELLT INGREPP I STADSPLANERINGSPROCESSEN.

Som en del av Marabouparkens invigningsutställning 2010 bjöd konsthallen in konstnären Kerstin Bergendal att skapa ett projekt med parkleken som inspiration och utgångspunkt. Projektet PARK LEK förde samman tjänstemän och politiker från Sundbybergs stad på konsthallen för att överväga hur stadens parker kunde fungera som beröringsyta mellan medborgarna. Under samtalen kom en kommande förtätning av stadsdelarna Hallonbergen och Ör upp som ett konkret exempel på hur stadsutvecklingen långsamt äter sig in i parkernas rum.  Drygt ett år senare gick PARK LEK - projektet in i en andra fas, denna gång med fokus på stadsutvecklingen i just Hallonbergen och Ör. Kerstin Bergendal fick i uppdrag, av Sundbybergs stad, i samarbete med Statens Konstråd och Marabouparken Konsthall, att föra sitt samtal vidare, nu med boende och andra lokala aktörer i de två stadsdelarna. Tillsammans med dessa kartlägger hon just nu tankar, idéer och strukturer som de ser i sina områden i dag. Målet är att föra in de lokala aktörernas perspektiv i kommunens planarbeten för Hallonbergen och Ör och därmed komplettera och kanske korrigera det förslag om förtätning som lagts fram i december 2011. PARK LEK II är ett utopiskt konstprojekt, men samtidigt ett reellt ingrepp i en stadsplaneringsprocess.

PARK LEK II HÖSTEN 2011 - SOMMAREN 2012

Intervjuer och samtal med människor i Hallonbergen och Ör

Under de senaste månaderna har Kerstin Bergendal talat med omkring 120 personer som bor eller på annat sätt har anknytning till Hallonbergen och Ör. Förutom boende har konstnären träffat polisen, lokala föreningar, fastighetsägare, politiker, tjänstemän, bibliotekspersonal och affärsidkare. Genom det personliga samtalet har konstnären försökt fånga den subjektiva känslan för staden, den personliga erfarenheten av att bo eller arbeta i områdena och de mellanmänskliga relationer som präglar den enskildes vardag. Varje samtal har dokumenterats med video och fotografi. Diskussionerna har berört vitt skilda ämnen som bostadsrättsomvandlingar som konflikthärd i Ör, förbättringar av Hallonbergen Centrum, hur nedläggningen av skolan i Hallonbergen påverkar barnen och om exempelvis odlingar skulle kunna motverka segregation.

 Workshops för en alternativ plan!

Under samtalen har det har varit fritt att drömma och diskutera utopiska förslag. I nästa fas skall de många förslagen konkretiseras och förhandlas på en gemensam nivå. Under två workshopstillfällen den 24-25 mars och 31 mars -1 april på Kulturcentrum i Hallonbergen ges alla de medverkande möjlighet att träffas och diskutera sina synsätt med varandra. Dessutom får de tillgång till professionella arkitekter, landskapsarkitekter och planerare som kan hjälpa dem att koordinera och kvalificera sina idéer så att de senare kan samlas till ett parallellt, boendestyrt program för det framtida Hallonbergen och Ör. Genom ytterligare tre planerade workshops med lokala institutioner i området fokuserar PARK LEK II även på bristen på samarbeten mellan lokala aktörer. 

Efter workshopparna kommer Kerstin Bergendal att ”översätta” alla samtal och idéer till en modell och ett alternativt program för Hallonbergen och Ör. Modellen, som från början är en vanlig landskapsmodell av området, blir genom processen en slags hybrid av de boendes drömmar och den konkreta verkligheten. Modellen används sedan som diskussionsunderlag under en workshop för politiker, byggherrar och tjänstemän 22-23 maj på Marabouparken Konsthall.  Beslutsfattarna får genom workshoppen möjligheten att ta till sig de lokala aktörernas tankar om Hallonbergen och Ör genom att bearbeta de boendes idéer. Processen för förtätning är igång, men ännu inte cementerad. PARK LEK II agerar i detta glapp mellan det konkreta och det utopiska och utmanar de professionella planerarna att ta fram andra sätt att samarbeta kring gestaltningen av offentliga miljöer.

 PARK LEK II utställning på Marabouparken Konsthall, 31 augusti - 8 september

Denna okonventionella utställning kommer att sätta punkt för den långa process som PARK LEK II varit och kommer till form och innehåll att vara relaterad till samtalets roll i projektet. I utställningen kommer Kerstin Bergendal att presentera filmer och fotografier från samtalen med de boende och sina arbetsdagar i området. Centralt placerad i utställningen står den stora modell som vuxit fram under projektets gång. Kommunens beslutfattare får i utställningen tid och plats att ge alla deltagande parter ett konkret svar på hur de kommer att besluta att de två stadsdelarna skall se ut i framtiden vid en stor samlande diskussion som ersätter en traditionell vernissage den 31 augusti. För att understryka att PARK LEK II är en process som vilar på deltagandet av en rad olika aktörer utformas utställningen och det tillhörande evenemangsprogrammet som ett sammelsurium av bidrag om och av dessa deltagare. En lokal manskör kommer att sjunga, studioporträtt av stadsdelarnas invånare tagna av Hallonbergen Centrums lokala fotograf ställs ut jämte bl a ångbåtsmodeller och en samling av bilder på galopphästar som finns i några av de boendes ägo. Denna del av utställningen lyfter fram en mer mångfacetterad bild av Hallonbergen och Ör med fokus på de boendes egna intressen och konstnärliga utövning.

 SAMVERKAN

PARK LEK II ryms dessutom inom forskningsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som leds av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet (för mer info: www.statenskonstrad.se). Sundbybergs stad samarbetar med Marabouparken Lab. om realiseringen av projektet som ett sätt att fördjupa medborgardialogen och ser PARK LEK II som ett led i en metodutveckling.

MARABOUPARKEN LAB.

Marabouparken Lab. är en av initiativtagarna till PARK LEK II. Under denna rubrik initierar och driver konsthallen långsiktiga, lokala samarbetsprojekt som länkar samman konstnärer, människor, och stadens gemensamma rum så att kreativitet och erfarenhet från olika håll kan tas tillvara i en intressant dialog om gestaltning och samhället vi lever i. Marabouparken Lab. är som namnet antyder experimentella, d v s öppna och undersökande projekt som äger rum både i och utanför konsthallen.

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär (född 1957) baserad sedan länge i Köpenhamn där hon gjort sig känd för sina storskaliga offentliga interventioner och participatoriska projekt. Hon var med och bildade den konstnärsdrivna plattformen TAPKO 1991 – 2005. Hon stod för omdaningen av Overgaden Institut for Samtidskunst i Köpenhamn 1996 – 2002. I Roskilde har hon drivit ett elvaårigt konstprogram i relation till kommunens utveckling av en ny stadsdel (Art Plan Tre Kronor). I maj 2012 invigs ett nytt slags offentligt rum i Trekroner, som hon utarbetat tillsammans med de boende i området – ”En Ny Fælled til Trekroner”. Hon har även varit kommittémedlem i danska Statens Kunstfond.

 

 

 

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.