Umeå kommun

Parkarbeten 2015

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 14:19 CET

Umeå kommun planerar parkarbeten för sammanlagt 31 miljoner kronor under 2015. Årets parkinvesteringar handlar till stor del om att färdigställa parkerna inom Staden mellan broarna men också om att bygga nya äventyrslekplatser. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.


Lekplatspolicy framtaget
Tekniska nämnden har tidigare i år beslutat om en lekplatspolicy som ska gälla för de lekplatser och lekmiljöer som Gator och parker ansvarar för. I den tydliggörs vilket förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna och hur det ska skötas.

Syftet med policyn är att alla barn har ska ha tillräckligt bra möjligheter till lek. Policyn ska vara ett stöd i planeringen av lekplatser. Den ska användas för att säkerställa det finns bra platser för barn att leka på i dag, men även i takt med att staden växer och förtätas. Den gör det också lättare att utifrån en helhetsbild satsa på lämpliga lekplatser för barn i olika åldrar och med olika behov. Policyn ger riktlinjer för hur prioritering ska göras, så att kommunens resurser används så att så många barn som möjligt får glädje av lekplatserna. De lekplatser vi har i kommunen kan då också hålla en god standard. I år avvecklas tio lekplatser som används av få barn och där det finns andra goda alternativ för lek i närområdet. Någon nedläggning i samma omfattning planeras inte för 2016 och kommande år.

Hedlunda-dungen
Planering för omvandling av Hedlunda-dungen har pågått under flera år och nu till sommaren påbörjas renoveringen. Lekplatsen kommer att byggas om med lite större, mer spännande klätterlek, men även lek för mindre barn och en vattenlek. Ombyggnaden beräknas vara klar 2016.

Umedalen får äventyrslekpark
Umeås fjärde äventyrslekplats kommer att byggas på Umedalen. Platsen ska bli en mötesplats i stadsdelen, men också ett besöksmål för alla umebor. Äventyrslekplatsen kommer bland annat att innehålla en hinderbana och ett kuperat leklandskap. Äventyrsleken kommer att ligga på Musköten-området och är ett samarbetsprojekt med Umedalens IF.

Nedläggning av lekplatser
2015 kommer tio lekplatser att läggas ned. De lekplatserna är Jakob Grubbs väg på Grubbe, Svedjedungen på Västteg, Slåttervägen på Söderslätt, Odontologstråket och Socionomstråket på Ålidhem, Ramvägen Gimonäs, Sågforsvägen och Ringvägen i Sävar samt Masten i Holmsund.

En lekplats i Ersmark ingår också i beslutet men där pågår arbetet med en ny detaljplan och därför kommer ingen förändring att ske förrän planen är klar.


Staden mellan broarna och älvslandskapet
Årstidernas park byggs färdigt under våren och när den invigs i sommar kommer drygt 4 000 kvm trafikyta att ha omvandlats till ett grönt parklandskap mitt i stan. I sommar påbörjas också renoveringen av den övre delen av Rådhusparken. Många av parkens stora träd sparas men de träd som är i sämre skick kommer att ersättas av nya träd. Parken förses med nya planteringar, parkmöbler och belysning byts ut och fontänen byggs om. Sommaren 2016 ska parken vara klar.

På södra sidan av älven påbörjas arbetet med en ny strandpromenad mellan Tegsbron och Tjärhovsparken.

Strandremsan vid de nya bostadshusen på Öbacka kommer att ställas iordning till park. Öbacka strandpark är en fortsättning på Djupbäcksterrassen som färdigställdes 2010.


Investeringsprogrammet för parker ska nu fastställas av kommunstyrelsen.


Kontakt
Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se