Frihetspartiet

Partiprogram för Frihetspartiet

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 12:36 CET

Detta partiprogram gör inga anspråk på att vara ett färdigt och fullständigt partiprogram. Då partiet är nybildat och ännu inte ställt upp i något val kommer partiprogrammet under resans gång att behöva justeras och kompletteringar att ske i ett flertal frågor.

Partiprogrammet är indelat i olika ämnesgrupper från A-Ö. De frågor vi kallar "bikerfrågor" specificeras dock till sist under en separat punkt.

Frihetspartiet skall verka för att:

Bankväsendet

Bankerna skall tvingas åläggas att fondera vinster, beräknat på vinst efter finansiella intäkter och kostnader, till en summa uppgående till 70 miljarder kronor per bank.

Bankerna inte längre skall äga rätt att utdela mer än 10 % av vinsten årligen till sina ägare, förrän vinstfonderingen uppgår till 70 miljarder kronor. Därefter äger bankerna rätt att utdela 20 %.

Räntegapet, skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntan, inte tillåts överstiga 1,5 %

Barnbidrag

Införa behovsprövade barnbidrag. Med dagens teknik kan detta enkelt åstadkommas genom samkörning med skatteverkets taxeringsinkomster.

Bidrag, pension och skatter

Inom systemet låta arbetslöshetsersättning såväl som sjukersättning utgå under i princip obegränsad tidsperiod och därmed bespara folk förödmjukelsen att tvingas söka socialbidrag. Olika former av åtgärder skall istället vidtagas under försäkringstiden i avsikt att grundligt undersöka huruvida personen kan komma tillbaka på arbetsmarknaden. Om undersökningen visar att personen inte är arbetsförmögen skall han/hon överföras till permanent sjukersättning och i annat fall bli föremål för verklig rehabilitering med målsättningen att få tillbaka personen i arbetslivet.

Visar det sig att personen istället är arbetsförmögen skall det åligga staten att betala arbetslöshetsersättning tills arbetsförmedlingen kunnat hjälpa personen till en ny anställning.

Höja garantipensionerna

En totalöversikt över bostadsbidragssystemet sker så att möjligen ett större antal personer och grupper omfattas av bostadsbidrag och kan komma ifrån förnedrande socialbidragsberoende.

Tillsätta en utredning i avsikt att säkerställa framtida pensioner

Återställa pensionerna till de belopp som skulle varit idag om ej beräkningsindex nedjusterats. Detta vill säga att pensionerna skall justeras till det penningvärde som skulle gällt om inga reducerande åtgärder mot pensionerna företagits efter 1980.

Brott & Rätt

Dubblera minimi- såväl som maximistraff för sexualbrott

Dubblera minimi- såväl som maximistraff för kvinnomisshandel

Dubblera minimi- såväl som maximistraff för barnmisshandel

Införa ett straffrättsligt tjänstemannaansvar inom all form av offentlig verksamhet. En Medborgarombudsman inrättas för ändåmålet att driva de förfördelades sak i rätten samt med jurisdiktion att även självständigt driva rättsfrågor i ärendet.

Införa en nationell polisstyrka

Banta antalet polisanställda till 14 000 poliser.

En oberoende myndighet skapas i avsikt att styra polisverksamheten mot en rättssäker verksamhet som har stöd i forskning och lag samt tillhandahålla tjänster som tillgodoser polisens behov av experter på aktuella områden. Denna myndighet beräknas ha ett behov av cirka 3 500 civilanställda forskare, dataexperter, ekonomer samt jurister.

Tredubbla anslaget till Brottsförebyggande Rådet (Brå) från 62 miljoner kronor 2010 till 186 miljoner. Ge klara myndighetsdirektiv till Brå att för varje framlagd forskarrapport också fastslå det effektiva och ekonomiskt lönsamma för polisen att satsa mot olika fenomen, grupperingar och företeelser. Låt samtidigt Brå göra vetenskapligt uppbyggda rapporter över olika typer av grupperingars kriminalitet och olika brottstypers förekomst och låt därefter dessa ligga till grund för och styra polisen verksamhet.

Polisen skall tvingas rikta och bedriva sin verksamhet på forskningsmässiga grunder. Det skall inte längre vara möjligt för polisen att själv utvälja mål och rikta sina insatser mot grupperingar där det inte finns fullständig och godkänd forskningsmässig dokumentering att grupperingarna som sådana utgör kriminella organisationer. Enskilda individers brottslighet skall i fortsättningen inte heller få utgöra en ursäkt att rikta insatser mot en hel gruppering eller subkultur.

Införa en på rättssäkerhet grundad polisiär verksamhet. Där inga åtgärder som ej har ett uttalat och direkt stöd i lagstiftningen, och av de på den oberoende myndigheten av jurister godkända insatser och handlingar, i fortsättningen skall få äga rum inom polisverksamheten.

Införa en ny extern myndighet för polisens internutredningsfall. En organisation med erfarna åklagare såsom utredare med en stab av jurister och etikexperter med flera nödvändiga experter under sig.

Avskaffa av en mängd integritetskränkande lagar. Respekten för rätten till personlig frihet och integritet skall härvid stå i högsätet. Frihetspartiet har för avsikt att verka för FRA-lagens avskaffande, nekande av införande av EU:s Datalagringsdirektiv samt ett utraderande av Ipred-lagen m.fl.

Den som avtjänat sitt straff skall också anses ha sonat sitt brott. Vare sig den straffade eller dennes anhöriga skall fortsättningsvis få utsättas för diskriminerande åtgärder. Det skall vara straffbart att förvägra tillstånd, ersättningar för brottsoffer och liknande på grunder av brottsregister.

Införa en oomtvistlig moral för yrkesgrupperna polis, präst, politiker samt yrkesverksamma inom rättsväsendet. De enskilda anställda skall då en laga ikraftvunnen, fällande dom föreligger, för brott som inte är av bagatellartad natur, med omedelbar verkan avskedas.

Införa ett förbud mot bevis- såväl som brottsprovokation.

Införa en Författningsdomstol i Sverige som har att pröva alla Statliga lagar och förordningar men även kommunala bestämmelser och riktlinjers grundlagsenlighet.

Författningsdomstolen i ovanstående ärende skall vara enda prövningsinstans så att vid avslag saken därefter skall kunna föras direkt till Europadomstolen, för vidare prövning.

Tingsrättsdomar alltid skall kunna överklagas till Hovrätter utan föregående prövningstillstånd

Avskaffa nämndemannasystemet och ersätta detsamma med ett juristsystem redan i första instans

Fastställa en förkortad, maximal tidsperiod för hur länge personer skall kunna hållas häktade

Utöka rättslaboratoriernas kapacitet för att förkorta svarstid och därmed i förlängningen även utredningstider, till fördel för såväl brottsoffer som brottsanklagade

Kastrering av pedofiler och våldtäktsmän skall komma till stånd. Att lägga ner all form av behandling av dessa grupper då all statistik entydigt visar att dessa gärningmän ej är bot- eller rehabiliteringsbara. Kemisk kastrering skall förekomma vid första brottet och därefter vid återfallsbrott fysisk kastrering. Dessa åtgärder skall komma ifråga där det via exempelvis DNA-spår är säkrat att rätt gärningsman också fällts för brottet.

Tillåta användande och innehav av elpistoler för kvinnor i försvarssyfte vid sexuella övergrepp. Eventuella dödsfall i samband med användande av elpistol, i bevisbara fall av sexuella övergrepp, skall inte bestraffas.

Missbruk av elpistol skall dock rendera ett kännbart straff.

Sexualförbrytare ej skall ha rätt att byta namn eller på annat sätt identitet.

Inom ramen för Kriminalvården upprätta yrkesskolsverksamhet inom fängelseväsendet i avsikt att åstadkomma verklig rehabilitering av fängslade personer. Yrkesutbildning ger också personer som lämnar institutionen en betydligt större möjlighet att återinslussas i samhället.

Avskaffa straff för eget bruk av narkotika. Ett utbyggt system för avgiftning skall ersätta den rådande kriminalisering och stigmatisering narkomaner idag utsätts för.

Körkort enbart skall kunna anses förverkat vid grova trafikförseelser

Alla lagar skall förses med motsvarande utfallande straff vid överträdelser.

Byggregler

Förenkla byggreglerna i avsikt att kunna bygga billiga ”folkbostäder” och studerandebostäder.

Fokus kommer i första skedet att läggas på att kunna bygga billiga ettor och tvåor.

Båt och sjö

Införa ett totalomfattande register avseende alla former av sjöfarkoster.

Införa identiska regler avseende sjöfylleri, sjöonykterhet samt drogpåverkan på sjön. Dessa regler skall avse framförandet av alla typer av vattengående farkoster

Etik

Införa begreppet aktiv dödshjälp. Var och en skall själv kunna besluta om att avkorta sitt liv under förutsättning att personen ifråga är vid god mental hälsa vid tillfället för beslutet. Kriteriet för att aktiv dödshjälp skall komma ifråga är att personen lider av obotlig sjukdom eller permanenta, svåra smärtor. Anhöriga skall aldrig äga rätt att besluta om ett sådant avkortande av livet, ej heller att förhindra ett sådant önskemål.

Fildelning

Lagliggöra fildelning. Fildelningssajterna skall åläggas att betala upphovsrättsorganisationerna en överenskommen summa pengar utgående ifrån nedladdad trafikmängd. Fildelningssajterna blir därmed legala och erhåller så möjlighet att säkra verksamheten genom annonsintäkter.

Folkomröstningar

Utarbeta regler kring ett system för beslutande folkomröstningar i viktiga frågor. Sådana folkomröstningar skall också hållas vid frågor om utförsäljning av statliga bolag och liknande.

Företagsverksamhet

Införa ett fribelopp på 15 000 kronor i månaden för ägare av enskild firma samt arbetande delägare inom Handels och Kommanditbolag.

Reducera eller helt ta bort arbetsgivaravgiften för den först anställda inom en näringsverksamhet.

Tillse att landet har Samhällsansvariga företagare. Detta kan sägas vara en övergripande avsiktsförklaring. Häri ingår bland annat att säkerställa att företagen genom en ansvarsfull utdelningspolitik bygger upp sådana egna reserver att de säkrat företagens självbärande och överlevnad vid kriser.

Rimliga och prestationsbaserade avgångsvederlag skall kunna utbetalas till alla former av chefer inom bolag såväl som offentliga verk.

Försvarsmakten

Inrätta en yrkesarmé och avskaffa allmän värnplikt i fredstid. Hemvärnet skall bibehållas och en utredning skall fastställa omfattningen.

Hemligstämplade statliga dokument

Hemligstämpeln kring Tsunamimaterialet med omedelbar verkan hävs. Politiker skall tvingas ta ansvar för sina handlingar och samtidigt ställas till svars för desamma. En kommitté tillsätts med uppgift att gå igenom allt övrigt material som är sekretessbelagt. Om inte särskilda skäl, av specifik, nationell säkerhetsaspekt föreligger, hävs också sekretessen kring övriga ärenden

Hemlösa

Säkerställa ett boende för alla hemlösa.

Invandrarpolitik

Alla individer som kommer till Sverige skall ha rätt att inom tre månader erhålla ett slutligt besked i frågan om de får stanna eller ej i Sverige.

Alla invandrade skall genomgå obligatorisk svenskundervisning. Krav skall uppställas för godkänt i både skriftlig och muntlig framställning.

Varje individ eller familj som får uppehållstillstånd skall ha rätt att erhålla ett rimligt startbelopp för möbler med mera. Mottagarna av startbeloppet skall vara återbetalningsskyldiga för erhållet belopp.

Varje individ som söker svenskt medborgarskap skall genomgå ett medborgartest. Detta skall avse Elementär kunskap rörande Sveriges samhällssystem. Vidare skall också den sökande kunna påvisa att han/hon såväl i skrift som i tal väl tillägnat sig det svenska språket.

Medborgartest skall kunna utföras efter 7 års boende i Sverige. För minderåriga barn skall prövotiden vara i 5 år efter myndighetsdagen. Under hela denna prövotid skall personerna vara straffria. Mindre förseelser kommer dock att överses med.

Förenkla regler kring arbetskraftsinvandring

Jämlikhet

Införa lika lön för lika arbete

Kosthållning inom det offentliga

Skolor, äldreboende och statliga myndigheter med flera skall åläggas att inhandla närproducerad och ekologiskt framodlade livsmedel. Vart och ett sådant ställe skall också laga maten på plats.

Myndighetsålder och Spritinköp

Myndighetsdagen skall automatiskt ge rätt till inköp av alla alkoholhaltiga drycker på Systembolaget. Det har alltför länge tillåtits råda en dissonans mellan myndighetsåldern och spritinköp. Du är myndig och får gifta dig men du får inte köpa sprit!? Dessa olika grader av ansvarsåtaganden står i nuläget inte alls i relation till varandra vilket Frihetspartiet ämnar korrigera.

Narkotika & Droger

Avskaffa straff för eget bruk av narkotika. Samhället skall inte slå på eller kriminalisera en redan slagen och svag grupp. Inte heller syssla med grovt integritetskränkande kontroller.

Införa obligatoriska sprututbytesprogram

Avskaffa systembolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker

Kraftigt sänka skatten på alla alkoholhaltiga drycker

Harmonisera spritskatterna med Danmark, Finland och Tyskland. Detta för att tillse att skattepengarna för inköp av alkoholhaltiga varor tillförs den svenska statskassan.

Förenkla regelverket kring serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker

Religion

En religiös, neutral skola kommer till stånd med undantag för en allsidig undervisning i religionshistoria. Religion är var och ens ensak på deras privata tid.

Förbjuda religiösa symboler på arbetsplats såväl som skola.

Förbjuda omskärelse av såväl män som kvinnor

Politikerlöner

Frysa politikerlönerna under 5 år. Detta skall avse kommunal-, landstings och riksdagslöner. En utvärdering skall under tiden ske över vilka lönestorlekar som i framtiden skall anses acceptabla.

Samefrågan

Samerna skall ha rätt till permanent representation i Sveriges Riksdag såsom varande landets ursprungliga befolkning (vi är medvetna om att detta faktum är ifrågasatt). Ett specifikt råd skall också bildas för frågor rörande samebefolkningen och deras huvudnäringar där självfallet samerna skall vara representerade.

Skola och Fritidsverksamhet

En större satsning på vår uppväxande generation kommer till stånd genom att förstärka skolans resurser, fritidsverksamheten vid skolorna samt en utbyggnad av fritidsgårdsverksamhet både i antal och i öppettider.

Statliga myndigheter och institutioner

Bortrationalisera eller slå samman onödiga institutioner och myndigheter.

Studier

Höja studiebidragen

Systemet med Försäkringskassans förtroendeläkare

Avskaffa systemet med Försäkringskassans förtroendeläkare. Läkare med specialistkompetens inom berört område skall ha det fulla ansvaret för sjukskrivning såväl som sjukersättning. Det skall vidare åläggas Försäkringskassan att ”bortom rimligt tvivel” bevisa att specialistläkaren gjort en felaktig bedömning i varje enskilt fall som av Försäkringskassan överklagas.

Ungdomar

Varje person mellan 19-29 skall ha rätt till en arbetsliknande heltidssysselsättning, utgående från individen, med marknadsmässig lön

Varje person mellan 19-29 skall ha rätt till eget boende

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifika partiprogramspunkter gällande ”Bikerfrågor”

Utreda den exakta storleken på bikerkriminaliteten. Två forskare eller kriminologer skall få i uppdrag att ur brottsregistren sammanställa uppgifterna rörande medlemmarna i de så kallade internationella klubbarna. Brottstatistiken skall rensas från olika förseelser från ungdomstider som idag belastar brottstatistiken vad gäller mc-klubbar. Detta då det inte är relevant i fråga om mc-kriminalitet att medräkna brott där gärningsmannen överlämnats i socialtjänstens vård emedan personen ifråga därmed varit minderårig vid brottstillfället. Statistiken skall även rensas från brottslighet som härrör till perioder då personerna inte varit medlemmar i någon mc-klubb. Detta på grund av att sådan brottslighet inte heller är relevant att medräkna i samband med mc-kriminlitetet.

Förbjuda alla handlingar av uteslutande störande, förföljande, hotande och trakasserande natur från polismyndighetens sida gentemot bikers, bikerklubbar, anhöriga, arbetsgivare, hyresvärdar med flera.

Förbjuda såväl allmänna som masskontroller av såväl person, fordon, körkort, alkohol- eller narkotika. Endast sådana kontroller som ej riktar sig specifikt mot hela grupperingar tillåts i lagen.

Alla polisiära insatser och åtgärder skall grundas på ”sannolika skäl misstänkt för brottslighet som vid fällande dom föranleder minst två års fängelse”.

Förbjuda allmänna razzior samt husrannsakan som inte grundar sig på ”sannolika skäl misstänkt för brottslighet som vid fällande dom föranleder minst två års fängelse”.

Alla lagar och förordningar i Sverige skall ha skrivningen ”bortom rimligt tvivel”. Detta innebär bland annat att lagstiftningen rörande så kallat ”utvidgat förverkande” ändras från att ha lydelsen ”om det framstår som klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet” till det rättssäkra ”bortom rimligt tvivel”.

Att lagen gällande utvidgat förverkande skrivs om. Egendom skall inte längre kunna förverkas om egendomen inte härrör från personens egen kriminella verksamhet. Ej heller skall egendom kunna förverkas om egendomen berör verksamhet den dömde inte varit delaktig i eller ägt vetskap om.

Begreppen förtal, ärekränkning och förolämpning i fortsättningen inte bara avser enskilda personer utan likaväl alla former av kollektiv och grupperingar.

Diskrimineringslagen också upptar förbud mot diskriminering av alla former av grupperingar och kollektiv.

Diskrimineringslagen också upptar förbud mot diskriminering avseende politisk tillhörighet eller politiska ståndpunkter och åsikter.

Förbjuda kommuner att på egen hand införa diskriminerande bestämmelser drabbande olika grupperingar exempelvis inom utskänkningssektorn. Härvid avses olika former av diskriminerande åtgärder mot kollektiv eller att exempelvis besluta om indraget utskänkningstillstånd med hänvisning till utskänkningsställets besökskategorier.

Förbjuda kommuner att köpa fastigheter i syfte att jaga bort olika grupperingar då en sådan handling och åtgärd inte är en kommunal angelägenhet. I förlängningen medför sådana köp att kommunen dels behandlar sina medlemmar olika men även att kommunen i det affären inte betingas av marknadsmässiga aspekter, ej heller ett planerat behov, gör sig skyldig till grov kapitalförskingring av kommunmedborgarnas skattepengar.

Förbjuda arrangörer av olika arrangemang att neka specifika organisationer att delta i arrangemangen.

Förbjuda alla åtgärder som vidtas inom offentlig verksamhet i avsikt att försvåra olika grupperingars verksamhet. Här avses bland annat: försvårande och obstruerande av fastighetsinköp, av hyresavtal, av bygglov, samt av olika former av tillstånd med mera.

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.