Statistiska centralbyrån, SCB

Partisympatiundersökningen maj 2013

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:00 CEST

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (C+FP+M+KD) 40,7 procent av rösterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle tillsammans få 50,5 procent. Sverigedemokraterna skulle få 7,7 procent och övriga partier 1,1 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2012. Centerpartiet skulle i maj få 4,2 (±0,4), Folkpartiet 6,0 (±0,4), Moderaterna 26,9 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,6 (±0,3) procent.

Socialdemokraterna skulle vid val i maj få 35,6 (±0,8), Vänsterpartiet 6,4 (±0,4) och Miljöpartiet 8,5 (±0,5) procent.

Sverigedemokraterna skulle vid val i maj få 7,7 (±0,5) procent av rösterna. Övriga partier skulle vid val i maj få 1,1 (±0,2) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ och Piratpartiet störst.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2013
För tabell se här

Partierna i maj 2013
Centerpartiet
Vid val i maj 2013 skulle Centerpartiet få 4,2 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Centerpartiet har jämfört med november 2012 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,1 procent till Sverigedemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Moderaterna, cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,3 procent till Folkpartiet, cirka 0,3 procent till Miljöpartiet samt cirka 0,1 procent till Vänsterpartiet.

Folkpartiet
Folkpartiet skulle få 6,0 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2013. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november. Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras däremot en statistiskt säkerställd minskning.

Folkpartiet har jämfört med november 2012 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,3 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Moderaterna
Om det varit val i maj 2013 skulle Moderaterna få 26,9 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november 2012 och med riksdagsvalet 2010.

För Moderaterna noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Folkpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,1 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,6 procent från Centerpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,5 procent till Socialdemokraterna, cirka 1,4 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,5 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 3,6 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2013. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,1 procent till Moderaterna, cirka 0,3 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,2 procent till Folkpartiet och cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skulle erhålla 35,6 ± 0,8 procent av rösterna vid val i maj 2013. Det innebär en ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november men en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Socialdemokraterna noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust jämfört med november på cirka 0,4 procent till Vänsterpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,5 procent från Moderaterna, cirka 0,6 procent från Miljöpartiet, cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,4 procent från Folkpartiet och cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet
Vid val i maj 2013 skulle Vänsterpartiet få 6,4 ± 0,4 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

Vänsterpartiet har i förhållande till november statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,2 procent från Miljöpartiet och cirka 0,1 procent från Sverigedemokraterna. Samtidigt har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,1 procent till ”övriga partier”.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,6 procent från Miljöpartiet och cirka 0,1 procent från Centerpartiet.

Miljöpartiet
Om det varit val i maj 2013 skulle Miljöpartiet få 8,5 ± 0,5 procent av rösterna. Det innebär ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med november. Jämfört med riksdagsvalet 2010 innebär det en statistiskt säkerställd ökning.

Miljöpartiet har i förhållande till november 2012 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,2 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,1 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Moderaterna, cirka 0,3 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från Folkpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Partiet har samtidigt statistiskt säkerställda nettoförluster i förhållande till riksdagsvalet 2010 på cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna skulle få 7,7 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj 2013. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,1 procent från Centerpartiet och cirka 0,1 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Sverigedemokraterna i förhållande till november en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,1 procent till Vänsterpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från Moderaterna och cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna har samtidigt en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till ”övriga partier” jämfört med riksdagsvalet 2010.

”Övriga partier"
Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,1 ± 0,2 procent av rösterna vid val i maj 2013. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november. Jämfört med riksdagsvalet 2010 innebär det dock en statistiskt säkerställd minskning.

För ”övriga partier” noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med november på cirka 0,1 procent från Vänsterpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Sverigedemokraterna.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2013


I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2013 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2013. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen.)

Figur 2 Nettoflöden från november 2012 till maj 2013


I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2012 till maj 2013 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen.)

Definitioner och förklaringar
PSU i maj 2013 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 059 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 22,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,6 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,7 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 098. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 2 till 27 maj.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i publikationen Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2013.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
EU- och eurosympatier i maj 2013 publiceras den 11 juni 2013 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratistatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Johan Eklund Tfn 08-506 945 38

My Raquette Tfn 08-506 940 83

E-post psu@scb.se