Statistiska centralbyrån, SCB

Partisympatiundersökningen (PSU) : Partisympatiundersökningen i november 2009

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:51 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283897.aspx

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 42,5 procent av rösterna. Oppositionen (dvs. S+V+MP) skulle få 50,0 procent.

För regeringspartierna är det en statistiskt säkerställd minskning sedan både Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2009 och riksdagsvalet 2006. Centerpartiet skulle i november få 5,0 (±0,4), Folkpartiet 6,5 (±0,5), Moderaterna 26,2 (±0,9) och Kristdemokraterna 4,8 (±0,4).

För oppositionspartierna innebär det en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med PSU i maj och riksdagsvalet. Socialdemokraterna skulle i november få 36,5 (±1,0), Vänsterpartiet 5,1 (±0,5) och Miljöpartiet 8,4 (±0,7).

Övriga partier skulle vid val i november få 7,5 (±0,6) procent av rösterna. Bland övriga partier är Sverigedemokraterna klart störst. Partiet skulle få 5,1 (±0,5) procent av rösterna i november. I resterande del av gruppen övriga partier dominerar Piratpartiet.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt förändringsskattningar sedan riksdagsvalet 2006 och partisympatiundersökningen i maj 2009. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en *. För en mer detaljerad redogörelse för intervallen hos både procenttals- och förändringsskattningar se tabell 2 och 3 i det Statistiska meddelandet.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2009

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Tabell

Nettoflöden mellan partierna

Centerpartiet

För Centerpartiet noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med riksdagsvalet 2006 på cirka 0,5 procent till Moderaterna, cirka 0,4 procent till Miljöpartiet, cirka 0,2 procent till Folkpartiet, cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,1 procent till "övriga partier".

Jämfört med maj 2009 kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras.

Folkpartiet

Folkpartiet har jämfört med riksdagsvalet 2006 netto vunnit cirka 0,2 procent från Centerpartiet. För Folkpartiet noteras även statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet och cirka 0,3 procent till Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2006.

Jämfört med maj 2009 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,7 procent från Moderaterna.

Moderaterna

Moderaterna har jämfört med valet netto vunnit cirka 0,5 procent från Centerpartiet. Samtidigt har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet och cirka 1,1 procent till ”övriga partier”.

Moderaterna har jämfört med maj 2009 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,1 procent från Vänsterpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Moderaterna på cirka 0,8 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 0,7 procent till Folkpartiet, cirka 0,3 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,2 till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har jämfört med riksdagsvalet 2006 netto förlorat cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med maj 2009 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Moderaterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettovinster från Vänsterpartiet på cirka 0,4 procent, från Folkpartiet på cirka 0,3 procent, från Centerpartiet på cirka 0,2 procent samt från Kristdemokraterna på cirka 0,2 procent. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster till Miljöpartiet på cirka 0,8 procent och till ”övriga partier” på cirka 0,5 procent.

Jämfört med maj 2009 kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har jämfört med riksdagsvalet 2006 statistiskt säkerställda nettoförluster till Miljöpartiet på cirka 0,4 procent, till Socialdemokraterna på cirka 0,4 procent samt till ”övriga partier” på cirka 0,2 procent.

Jämfört med maj 2009 har Vänsterpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,2 procent till Miljöpartiet och på cirka 0,1 procent till Moderaterna.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har jämfört med riksdagsvalet 2006 statistiskt säkerställda nettovinster från Socialdemokraterna på cirka 0,8 procent, från Centerpartiet på cirka 0,4 procent, från Vänsterpartiet på cirka 0,4 procent, från Folkpartiet på cirka 0,3 procent och från Moderaterna på cirka 0,3 procent.

Jämfört med maj 2009 kan statistiskt säkerställda nettovinster noteras på cirka 1,2 procent från gruppen ”vet ej”, på cirka 0,2 procent från Moderaterna och på cirka 0,2 från Vänsterpartiet.

Övriga partier

Gruppen övriga partier har jämfört med riksdagsvalet 2006 nettovinster på cirka 1,1 procent från Moderaterna, på cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna, på cirka 0,2 procent från Vänsterpartiet och på cirka 0,1 procent från Centerpartiet.

Jämfört med maj 2009 kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2009

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2009 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2009. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Underlag i tabell 21 i det Statistiska meddelandet)

Figur 2 Nettoflöden från maj 2009 till november 2009

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2009 till november 2009 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Underlag i tabell 22 i det Statistiska meddelandet)

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2009 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 984 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,9 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 398. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 oktober till 25 november.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 60 SM 0902 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2009.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i november 2009 publiceras den 15 december 2009 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

 

Förfrågningar

Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43
E-post psu@scb.se

Richard Öhrvall

Tfn 08-506 941 58
E-post psu@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.