Statistiska centralbyrån, SCB

Partisympatiundersökningen (PSU) : Partisympatiundersökningen maj 2011

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 09:37 CEST

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 45,4 procent av rösterna. De rödgröna partierna (dvs. S+V+MP) skulle få 47,4 procent. Skillnaden mellan blocken är statistiskt säkerställd. Sverigedemokraterna skulle få 5,7 procent och övriga partier 1,5 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block kan en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2010 på mellan 3,2 och 4,6 procentenheter konstateras. Centerpartiet skulle i maj få 4,5 (±0,3), Folkpartiet 6,0 (±0,4), Moderaterna 31,1 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,8 (±0,3).

För de rödgröna partierna som block noteras en säkerställd ökning jämfört med november 2010 på mellan 4,2 och 5,6 procentenheter. Socialdemokraterna skulle i maj få 34,0 (±0,7), Vänsterpartiet 4,5 (±0,3) och Miljöpartiet 8,9 (±0,5).

Sverigedemokraterna skulle vid val i maj få 5,7 (±0,4) procent av rösterna, vilket är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november. Övriga partier skulle vid val i maj få 1,5 (±0,3) procent av rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet och Feministiskt initiativ störst.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt skattningar av förändringar sedan riksdagsvalet 2010 och partisympatiundersökningen i november 2010. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2011
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____315893.aspx

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Andelen osäkra väljare var i maj 2011 16,8 procent.

Partierna i maj 2011
Centerpartiet

Vid val i maj 2011 skulle Centerpartiet få 4,5 ± 0,3 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

För Centerpartiet noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med november på cirka 0,8 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 0,3 procent till Moderaterna, cirka 0,2 procent till Folkpartiet och cirka 0,1 procent till Miljöpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna, cirka 0,3 procent till Folkpartiet, cirka 0,3 procent till Miljöpartiet och cirka 0,1 procent till Socialdemokraterna.

Folkpartiet
Folkpartiet skulle få 6,0 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2011. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

Folkpartiet har jämfört med november nettovinster på cirka 0,2 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har partiet jämfört med november statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,3 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Däremot har Folkpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2010.

Moderaterna
Om det varit val i maj 2011 skulle Moderaterna få 31,1 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november och en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Moderaterna noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med november på cirka 0,3 procent från Centerpartiet samt statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,1 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Centerpartiet och cirka 0,6 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Moderaterna sedan riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 3,8 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2011. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning sedan november liksom jämfört med riksdagsvalet 2010.

Kristdemokraterna har statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med november på cirka 0,3 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 procent till Folkpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Kristdemokraterna på cirka 0,6 procent till Moderaterna, cirka 0,2 procent till Folkpartiet och cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skulle erhålla 34,0 ± 0,7 procent av rösterna vid val i maj 2011. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november och med riksdagsvalet 2010.

För Socialdemokraterna noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med november på cirka 1,1 procent från Miljöpartiet, cirka 0,4 procent från Folkpartiet och cirka 0,4 procent från Moderaterna. Partiet har däremot en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,8 procent till gruppen ”vet ej”.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,2 procent från Folkpartiet, cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,1 procent från Centerpartiet.

Vänsterpartiet
Vid val i maj 2011 skulle Vänsterpartiet få 4,5 ± 0,3 procent av rösterna. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statiskt säkerställd minskning.

Vänsterpartiet har i förhållande till november en statistiskt säkerställd nettoförlust  på cirka 0,3 procent till gruppen ”vet ej”.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust för Vänsterpartiet på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Miljöpartiet
Om det varit val i maj 2011 skulle Miljöpartiet få 8,9 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statiskt säkerställd ökning.

För Miljöpartiet noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med november på cirka 0,1 procent från Centerpartiet. Miljöpartiet har även statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,1 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,7 procent till gruppen ”vet ej”.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,3 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Vänsterpartiet. Samtidigt har partiet sedan riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna skulle få 5,7 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2011. Jämfört med november är detta en statistiskt säkerställd minskning, medan ingen statistiskt säkerställd förändring från riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november en statistiskt säkerställd nettoförlust  på cirka 0,4 procent till gruppen ”vet ej”.

Inga statistiskt säkerställda nettoflöden jämfört med riksdagsvalet 2010 kan noteras för Sverigedemokraterna.

”Övriga partier"
Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,5 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2011. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november eller riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2011

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2011 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2011. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Underlag i tabell 21 i tabellpublikationen)

Figur 2 Nettoflöden från november 2010 till maj 2011

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2010 till maj 2011 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Underlag i tabell 22 i tabellpublikationen)

Förändringar maj 2011
Från och med maj 2011 viktas resultaten för partisympati för att minska effekterna av bortfallet. Viktningen görs med hänsyn tagen till kön och ålder, utbildning, födelseland samt region. En jämförelse med oviktade skattningar visar att viktningen dock har liten effekt på majoriteten av skattningarna. Förändringarna ligger nästan uteslutande inom felmarginalerna. I SCB:s Statistikdatabasen har nya tabeller med viktade resultat från tidigare undersökningar tagits fram för jämförbarhet bakåt. Under en period framåt kommer även tidigare publicerade, oviktade, resultat att finnas tillgängliga på SCB:s hemsida. Skattningen av valresultatet vid ”val idag” har däremot inte genomgått någon metodförändring.

Från och med maj 2011 publiceras inte längre partisympatiundersökningens resultat i Statistiska meddelanden utan i en tabellpublikation samt i SCB:s Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar
PSU i maj 2011 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 123 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,0 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 16,5 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 32,6 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 147. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 26 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 15 maj hade 79 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
EU- och eurosympatier i maj 2011 publiceras den 15 juni 2011 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Johan Eklund
Tfn  08-506 945 38

Mikaela Järnbert

Tfn 08-506 942 43
E-post psu@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.